KSPA 59 INS 17487/2017
KSPA 59 INS 17487 / 2017 3 VSPI I 2146/2017-P13-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mchala Kubína a soudců JUDr. ]indřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebišovskěho, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníků Zdenka anonymizovano , anonymizovano a Wladyslawy Zoňe anonymizovano , anonymizovano , ba bytem v Litomyšli, Smetanovo nám. 27, o odvolání věřitele GORASAN COMPANY S LIMITED, se sídlem v Limassolu, Theklas Lysioti Street 35, zast. Mgr. Tomášem, Vítkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Argentinská 783 (Věřitel) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS . 17487/2017 P13 4 ze dne 30. listopadu 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu vHradci Králové-pobočky vPardubicích č.j. KSPA 59 INS 17487/2017-P13-4 ze dne 30. listopadu 2017 se m ě n í tak, že se řízení o přihlášce GORASAN COMPANYS LIMITED, se sídlem vLimassolu.,

Theklas Lysioti Street 35 se 11 e z a s t a v u i e .

Odůvodněnů

Napadenýrn usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud)" zastavil řízení o přihlášce Věřitele (bod I. výroku) a vyslovil, že právní moci tohoto rozhodnutí končí jeho účast s přihláškou pohledávky označenou 1313 v insolvenčním řízení

(bod ll. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že svým usnesením č.j(Usnesení)mA 6 z 26.9.2017 jístil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddluženírn a ustanovil jim insolvenčního správce v osobě Mgr. Soňe Pondikasové se sídlem v Brně. Uvedl, že přihláška věřitele FAST FINANCE, spol. s r.o. (správně Věřitele) mu byla doručena 20.10. 2017 z datové schránky jeho právního zástupce, advokáta, společně s plnou mocí udělenou mu Věřitelem, jež nebyla konvertována ve smyslu zák. č. 300/ 2008 Sb. (ElÚkon), a proto nemá účinky jejího originálu.

Uvedl, že Usnesenírn P13 2 z 27.10.2017 (Výzva) vyzval jak Věřitele, tak jeho právního zástupce k odstranění nedostatku podmínky řízení, spočívající v nedoložení originálu plné moci opravňující právního zástupce Věřitele v řízení o podané přihlášce zastupovat. V reakci na Výzvu podáním ze 6.11.2017 mu byla doručena plná moc v listinné podobě (poštou), tj. v rozporu s Š 80a zák. č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (lnsZ)

Cituje ustanovení 5 7, 5 80a 11152, 5 22 ElÚkon, Š 103 a Š 104 občanského soudního řádu (o.s.ř.) insolvenční soud dospěl k závěru, podle něhož v řízení o přihlášce Věřitele nastal nedostatek podmínek tím, že nebyla plná moc předložena v originále, tj. v konvertované podobě, resp. byla předložena v originále v listinné podobě, avšak v rozporu s 5 80a InsZ, tj. nikoliv v konvertované podobě z datové schránky, a protože tento nedostatek se mu nepodařilo odstranit ani na základě výzvy soudu, řízení podle Š 104 o.s.ř. zastavil; zároveň vyslovil, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení s přihláškou pohledávky P13 končí.

3,1.1UMI1LU1'111LI H LLLJLLJI. u: LJ.. IU .n.: lu: ; Eur.-.:

3 VSPI I 2146 / 2017

Toto rozhodnutí napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Namítl, že na základě Výzvy zaslal insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě originál plně moci přesto, že povinnost předkládat s přihláškou originál plné moci k zastupování žádné zákonné ustanovení neukládá. Za situace, kdy insolvenční soud má k dispozici originál plné moci, byt mu byl doručen nikoliv z datové schránky vkonvertované podobě, nýbrž poštou, zhodnotil postup insolvenčního soudu jako nedúvodně formální.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že je opodstatněno.

Podle 5 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není Šli takový postup vrozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční Hzení a pro incidenění spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného Hzení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle Š 80a lnsZ osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádostí, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a uvedením důvodu učinit v listinné podobě (odst. 1). Není li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle $ 43 o.s.ř., nestanoví li tento zákon jinak (odst. 2). Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje li se podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činí li za dlužníka podání osoba podle 9 390a odst. 1 InsZ (odst. 3).

Podle Š 24 odst. 1 o.s.ř. účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvoH; podle 5 25 odst. 1 o.s.ř. zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení.

Podle 5 32 odst. 1 o.s.ř. každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce musi své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

Obsahovou stránku zastoupení na základě plné moci upravuje občanské právo hmotné v ustanovení Š 441 5 449 o.z. (jež je obdobou ustanovení $ 31 33b ObčZ). Zmocnění vyplývá z dvoustranného smluvního vztahu mezi účastníkem a osobou, kterou (s jejím souhlasem) zmocňuje ke svému zastupování. Tento vztah mezi účastníkem (zmocnitelem) a zmocněncem se říá ustanoveními o příkazu podle Š 2430, 5 2432, 5 2434 2438, 9 2440 2444 o.z. (dříve Š 724 732 ObčZ o příkazní smlouvě , resp. 8 566 576 o mandátní smlouvě ObchZ), jehož ujednání nevyžaduje písemnou formu (Š 560 o.z.) a je právním důvodem vzniku zastoupení, zatímco plná moc představuje jednostranný projev zmocnitelovy vůle adresovaný soudu, jimž vůči soudu osvědčuje existenci a rozsah zmocněncova oprávnění za něj jednat. Nejvyšší soud k této otázce, resp. významu plné moci, ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 2 Cdon 1007/1996 dovodil, že je jen listinou osvědčující užavření dohody o plné moci;, jestliže ten, kdo vystupoval v občanském soudním řízení jako zástupce účastníka, aniž se prokázal plnou mocí, tuto předloží dodatečně ve lhůtě určené soudem, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen a jsou tak schváleny i ty úkony učinění v řízení zástupcem účastníka, k mmž došlo před podpisem plné moci.

J \ D.IÍÍJ. úl. l'Uf LULI

Zákonná úprava podávání přihlášek pohledávek podle Š 173 lnsZ nevyžaduje konkrétní formu, v níž se připojuje plná moc (na rozdíl od úpravy náležitostí insolvenčního návrhu podle 5 97 lnsZ). Jedná se pouze o osvědčení vztahu zastoupení a i Nejvyšší soud dovozuje, že právní úkony zástupce učiněné před jejím vystavením jsou jim zhojeny.

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužníky ve výši 27.325,23 Kč prostřednictvím výše uvedeného právního zástupce z jeho datové schránky; podání obsahovalo vlastní přihlášku pohledávky s podpisem právního zástupce a dále plnou moc vystavenou Věřitelem, jež nebyla konvertována a je k dispozici jen jako její kopie. Výzvou byl Věřitel vyzván k doplnění podání obsahujícího přihlášku pohledávky tak, aby plná moc byla předložena v autorizované konverzi ve smyslu ElUkon a měla vlastnost originálu. Plnou moc nato předložil Věřitel v originále, nikoliv však z datové schránky svého zástupce, nýbrž poštou.

Odvolací soud má za to, že předložením kopie plné moci byla osvědčena existence právního vztahu zastoupení mezi Věřitelem a jeho zmocněncem a že v situaci, kdy insolvenční soud neuvedl žádné důvody vedoucí jej k pochybnostem o jeho existenci, byla Výzva nadbytečná. Jak správně namítl zástupce Věřitele, žádné zákonné ustanovení povinnost osvědčit zastoupení plnou moci v originále neukládá.

Řízení před insolvenčním soudem tak netrpělo nedostatkem podmínky řízení, nebot bylo doloženo Věřitelovo zastoupení podle $ 32 odst. 1 o.s.ř., a proto Výzva a postup podle 5 104 odst. 2 o.s.ř. nebyly namístě.

Nad rámec uvedeného považuje odvolací soud za vhodné doplnit, že i kdyby právní úprava nebo jiné důvody vedly soud k tomu, že je třeba doložit originál plné moci, pak za situace, kdy mu byl originál doručen, byt: nikoliv konvertovaný z datové schránky, by závěr podle 5 104 odst. 2 o.s.ř. představoval neopodstatněný formalismus.

Na základě výše uvedených závěrů odvolací soud odvolání Věřitele shledal důvodným, a proto napadené usnesení podle ust. Š 220 odst. 1 o.s.ř.ve spojení 5 $ 167 odst. 2 o.s.ř. Š 7 11152. napadené usnesení změnil, jak ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P 0 u č e n i : Proti tomuto rozhodnutí ! za podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, 5 239 a 5 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 InsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (8 74 odst. 2 lnsZ).V Praze dne 21. prosince 2017 JUDr. Michal K 11 b i n , v. r. předseda senátu rr |-.I' _f

Za správnost vyhotovení: Petr Volá

/