KSPA 59 INS 16042/2012-P1-7
Č. j.: KSPA 59 INS 16042/2012-P1-7

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Lidmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Vyhlídce 473, 563 01 Lanškroun, o přihlášce pohledávky věřitele č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, v celkové výši 132.082,00 Kč,

takto:

Usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 23. července 2014 č.j. KSPA 59 INS 16042/2012-P1-3 se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením č.j.-A-7 ze dne 12. října 2012 zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Michaelu Jedličkovou, se sídlem Družstevní 929, 539 73 Skuteč.

Dne 24. října 2012 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele č. 1 společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 (dále jen věřitel č. 1), kterou přihlásil nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 37.044 Kč, nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 70.344 Kč a nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši 24.694 Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 28. listopadu 2012 popřel insolvenční správce pohledávku č. 1 co do pravosti a výše v částce 2.600 Kč, tuto pohledávku zařadil jako nevykonatelnou. Dále popřel pohledávku č. 2 co do pravosti a výše v částce 58.516,60 Kč. Pohledávka č. 3 byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti a výše zcela. Dlužník tyto pohledávky v uvedené výši zcela uznal.

Pohledávka č. 2 byla při přezkumném jednání insolvenčním správcem popřena, ale vzhledem k tomu, že správce nepodal ve lhůtě žalobu na její popření, pohledávka byla zjištěna. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 23. července 2014, č.j.-P1-3, insolvenční soud rozhodl, že se k přihlášce pohledávky č. 1 a č. 3 věřitele č. 1 nepřihlíží, přihláška pohledávky č. 1 a č. 3 věřitele č. 1 se odmítá a ukončil účast věřitele č. 1 v insolvenčním řízení do výše 109.022,70 Kč. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 1 odvolání, v němž namítal, že na základě přezkumného jednání konaného dne 28. listopadu 2012 byla daná pohledávka popřena pouze co do částky 27.294 Kč a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že daná pohledávka bude popřena pouze co do výše 27.294 Kč.

Vzhledem k tomu, že odvolání směřovalo proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice, bylo postupováno podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích, ve znění pozdějších předpisů, a tento opravný prostředek byl nejprve předložen předsedovi senátu, aby o něm rozhodl.

Napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, bylo přezkoumáno, přičemž bylo zjištěno následující. Výrok usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 23. července 2014, č.j.-P1-3 nebyl v souladu se závěry přezkumného jednání, kdy byla ukončena účast věřitele č. 1 v řízení co do výše 109.022,70 Kč, zatímco insolvenčním správcem byly při přezkumném jednání popřeny pohledávky toliko do výše 27.294 Kč.

Usnesením vyšší soudní úřednice tedy byla ukončena účast věřitele ve větším rozsahu, než jak vyplývalo ze závěrů přezkumného jednání, a proto samosoudce odvolání věřitele č. 1 v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí vyšší soudní úřednice zrušil. Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 9. prosince 2015

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová