KSPA 59 INS 15701/2013-P5-5
Č. j.: KSPA 59 INS 15701/2013-P5-5

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem Rataje 1463, 539 01 Hlinsko, o přihlášce pohledávky věřitele č. 4: CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, zastoupeného Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha, v celkové výši 112.667,47 Kč,

takto:

Usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 30. září 2014 č.j. KSPA 59 INS 15701/2013-P5-3, se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud usnesením č.j.-A-7 ze dne 15.8.2013 zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Janu Vodrážkovou se sídlem Sladkovského 756, 537 01 Chrudim.

Dne 13.9.2013 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele č. 4: CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4 (dále jen věřitel č. 4), kterou přihlásil nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 6.625,59 Kč, nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 6.025,80 Kč a nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši 100.016,08 Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 13.11.2013 popřel insolvenční správce pohledávku č. 2 co do pravosti a výše zcela a pohledávku č. 3 co do pravosti a výše 21 523,20 Kč. Pohledávka č. 3 byla označena jako nevykonatelná vzhledem k neplatnosti rozhodčí nálezu na základě neplatné rozhodčí doložky. Dlužník tyto pohledávky v uvedené výši zcela uznal.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, ze dne 30. září 2014 č.j.-P5-3 insolvenční soud rozhodl, že se k přihlášce pohledávky č. 2 věřitele č. 4 nepřihlíží, přihláška pohledávky č. 3 věřitele č. 4 se odmítá a ukončil účast věřitele č. 4 v insolvenčním řízení do výše 106.041,88 Kč. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 4 odvolání, v němž namítal, že na základě přezkumného jednání konaného dne 13.11.2013 byla daná pohledávka popřena pouze co do částky 27.549 Kč a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že daná pohledávka bude popřena pouze co do výše 27.549 Kč.

Vzhledem k tomu, že odvolání směřovalo proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice, bylo postupováno podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích, ve znění pozdějších předpisů, a tento opravný prostředek byl nejprve předložen předsedovi senátu, aby o něm rozhodl.

Napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, bylo přezkoumáno, přičemž bylo zjištěno následující. Výrok usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 30. září 2014 č.j.-P5-3 nebyl v souladu se závěry přezkumného jednání, kdy byla ukončena účast věřitele č. 4 v řízení co do výše 106.041,88 Kč, zatímco insolvenčním správcem byly při přezkumném jednání popřeny pohledávky toliko do výše 27.549 Kč.

Usnesením vyšší soudní úřednice tedy byla ukončena účast věřitele ve větším rozsahu, než jak vyplývalo ze závěrů přezkumného jednání, a proto samosoudce odvolání věřitele č. 4 v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí vyšší soudní úřednice zrušil. Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 1. prosince 2015

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Čiháková