KSPA 59 INS 15188/2012-C1-7
Č.j.: KSPA 59 INS 15188/2012-C1-7 (59 ICm 66/2013-18)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: JUDr. Jarmila Cindrová, se sídlem Mistra Jaroslava Kociana 38, 562 01 Ústí nad Orlicí, insolvenční správce dlužníka Veroniky anonymizovano , anonymizovano , 561 25 Rudoltice 610, zastoupen Mgr. Janou Adámkovou, advokátkou se sídlem B. Němcové 64, 562 06 Ústí nad Orlicí, proti žalovanému: ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 43 Praha 4, o popření pohledávky ve výši 11.202,30 Kč,

takto:

I. Žaloba na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 11.202,30 Kč přihlášená do insolvenčního řízenívůči dlužníku Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem Rudoltice 610, PSČ 561 25 a vedená pod označením P2 není po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou incidenční žalobou (doručena dne 8.1.2013) se insolvenční správce (žalobce) domáhal určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vůči dlužníku Veronika anonymizovano , anonymizovano , 561 25 Rudoltice 610 vedená pod označením P2 není v popřené části 11.202,30 Kč po právu.

Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku vedenou pod označením P2 ve výši 11.202,30 Kč z titulu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 6.5.2008 přiznanou elektronickým platebním rozkazem vydaným Okresním soudem ve Svitavách č.j. 7 EC 29/2012-13 dne 23.2.2012. Při přezkumném jednání konaném dne 19. 12. 2012 žalobce popřel zcela pohledávku P2 co do pravosti a výše. Jako důvod popření žalobce uvedl, že elektronický platební rozkaz byl vydán místně nepříslušným soudem, a proto nemohl nabýt právní moci. Následně žalobce vyvolal tento incidenční spor, když oprávnění popřít spornou pohledávku dovozuje z ust. § 199 IZ.

K žalobnímu návrhu se žalovaný vyjádřil dne 20.2.2013 tak, že jej označil za nedůvodný a v rozporu s ust. § 199 IZ a navrhl jeho zamítnutí. S uplatněným popřením pohledávky nesouhlasí, neboť ta byla přiznána na základě pravomocného elektronického platebního rozkazu, který zakládá překážku věci rozsouzené, a na jehož základě byla navíc nařízena exekuce na majetek dlužníka. Současně uvedl, že důvodem popření pohledávky nemůže být jiné právní posouzení věci.

Vzhledem k tomu, že se účastníci vzdali práva účasti na projednání věci a ve věci lze rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, postupoval soud podle ustanovení § 115a o.s.ř. a od projednání věci na ústním jednání upustil.

Z provedených listinných důkazů soud zjistil následující skutkový stav:

Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č.j.-A-2 soud zjistil, že byla zveřejněna dne 21.6.2012 včetně výzvy k uplatnění pohledávek ve smyslu ust. § 110 IZ.

Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 15188/2012-A-8 vyplývá, že dne 22.10.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně bylo povoleno řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Jarmila Cindrová, se sídlem Boženy Němcové 74, 562 06 Ústí nad Orlicí.

Z přihláškového spisu vedeného v řízení pod sp. zn. 59 INS 15188/2012-P2, resp. z přihlášky pohledávky věřitele č. 2 (žalovaného) a jejích příloh bylo zjištěno, že přihláška P2 byla soudu doručena dne 25.10.2012. Žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku v celkové výši 11.202,30 Kč, sestávající z neuhrazené jistiny ve výši 2.301,-Kč a částky 8.901,30 Kč jako zákonného úroku z prodlení a nákladů řízení. Pohledávka byla žalovanému přiznána na základě elektronického platebního rozkazu vydaného Okresním soudem ve Svitavách ze dne 23.2.2012, č.j. 7 EC 29/2012, který nabyl právní moci dne 11.4.2012 (zjištěno z InfoSoud).

Z výpisu z obchodního rejstříku a plné moci jsou patrné rejstříkové údaje obchodní společnosti žalovaného a osoba oprávněná za společnost jednat.

Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 19.12.2012 vyplývá, že při něm insolvenční správce (žalobce) zcela popřel pohledávku P2 žalovaného. Dlužník uznal pohledávku zcela. Důvody popření žalobce jsou shodné s odůvodněním žalobního návrhu a spočívají v tom, že platební rozkaz nebyl vydán příslušným soudem, a nemohl tak nabýt právní moci, neboť dlužník změnil trvalé bydliště, které bylo odlišné od místa odběru a místa doručování.

Z elektronického platebního rozkazu vydaného Okresním soudem ve Svitavách dne 23.2.2012, č.j. 7 EC 29/2012, soud zjistil, že žalovanému byl přiznán nárok na zaplacení pohledávky v částce 95,-Kč a v částce 2.206,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 30.9.2011 do zaplacení a dále náklady řízení ve výši 8.720,-Kč. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.4.2012 (zjištěno z InfoSoud).

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ust. § 132 o.s.ř. každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující právní závěry:

Podle ustanovení § 192 odst. 1 IZ mohou insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle ust. § 199 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu (odst. 1). Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (odst. 2). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel (odst. 3).

Z obsahu popěrného úkonu žalobce vyplývá (jak shora uvedeno), že elektronický platební rozkaz, na jehož základě žalovaný přihlásil svou vykonatelnou pohledávku, nebyl vydán místně příslušným soudem (dlužník změnil trvalé bydliště), a tudíž nemohl nabýt právní moci. Popěrný úkon žalobce tedy ve skutečnosti nesměřuje proti pravosti, výši či pořadí přihlášené pohledávky, ale toliko proti jejímu uplatnění jako pohledávky vykonatelné, když je namítáno, že pro vydání elektronického platebního rozkazu nepříslušným soudem nemohl tento nabýt právní moci. Z tohoto důvodu, jak vyplývá z citovaného ustanovení § 192 odst. 1 IZ, přihlášenou pohledávku popřít nelze. Insolvenční soud pro úplnost v této souvislosti současně poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 7/2013 ze dne 18.7. 2013, který se podrobně zabýval problematikou popírání vykonatelných pohledávek

Na základě výše podrobně rozvedených skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného nebyla v popřené části přihlášena po právu, se zamítá.

Pokud jde o výrok o nákladech řízení, rozhodl soud ve smyslu ust. § 202 odst. 1 IZ tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 12. listopadu 2014

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva