KSPA 59 INS 13204/2012-C1-8
Č.j.: (KSPA 59 INS 13204/2012-C1-8) (59 ICm 3248/2012-22)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, zast. JUDr. Petr Balcar, Revoluční 15, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Ing. Karel Kuna, se sídlem Velké Hamry 393, 562 01 Ústí nad Orlicí, insolvenční správce dlužníka Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhotka 188, PSČ 560 02, zastoupen Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, o určení pohledávky ve výši 152.739,22 Kč,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Helenou anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhotka 188, PSČ 560 02 vedená v řízení pod sp. zn. pod označením P2 je v popřené výši 152.739,22 Kč po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou incidenční žalobou (doručena dne 2. 11. 2012) se žalobce domáhal určení, že jeho nevykonatelná pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vůči dlužníku Heleně anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhotka 188, PSČ 560 02 a vedená pod označením P2 je v popřené části 152.739,22 Kč po právu.

V žalobě žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku označenou jako P2 ve výši 333.358,78 Kč z titulu ručitelského závazku dlužníka, který převzal na základě prohlášení ručitele a dohody věřitele a ručitele ze dne 23. 8. 2005 za obligačního dlužníka žalobce jakožto věřitele ze smlouvy o úvěru reg. č. 0590605223165 ze dne 23. 8. 2005. Tato pohledávka byla při přezkumném jednání konaném dne 10. 10. 2012 insolvenčním správcem (žalovaným) částečně popřena co do pravosti a výše, a to v částce 152.739,22 Kč představující úroky a úroky z prodlení z neuhrazeného úvěru. Částečné popření pohledávky žalovaný odůvodnil tak, že dlužník nebyl ze strany věřitele (žalobce) vyzván k plnění, pouze obdržel platební rozkaz, přičemž příslušenství by mělo být vůči němu uvažováno až od okamžiku, kdy byl vyzván k plnění a sám se dostal do prodlení. S odvoláním na ust. § 306 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do data 31. 12. 2013 (dále jen obchodní zákoník ) žalobce v žalobě uvedl, že věřitel je oprávněn domáhat se na ručiteli splnění závazku v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván, a dále, že obligačního dlužníka vyzval k plnění dopisem ze dne 29. 3. 2007 a ručitele (dlužníka) samotného pak dopisem ze dne 28. 6. 2007. Navíc dodal, že ve smyslu judikatury Nejvyššího soudu ČR náležitosti výzvy dle ručitelského prohlášení splňuje i podaná žaloba (viz rozsudek NS ČR ze dne 25. 1. 2005, sp.zn. 29 Odo 583/2004).

K žalobnímu návrhu se žalovaný vyjádřil dne 30. 11. 2012 tak, že jej považuje za nedůvodný a trvá na svém stanovisku, že žalobce není oprávněn po dlužníkovi požadovat příslušenství pohledávky do doby, než se dozvěděl o tom, že by měl žalobci z titulu ručení plnit. Pokud se dlužník dozvěděl o svém závazku až ze žaloby, která mu byla doručená spolu s platebním rozkazem v květnu 2012, pak teprve od tohoto okamžiku mu mohla vzniknout povinnost hradit i příslušenství pohledávky.

Vzhledem k tomu, že účastníci se vzdali práva účasti na projednání věci a ve věci lze rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, postupoval soud podle ust. § 115a o.s.ř. a od projednání věci na ústním jednání upustil.

Z provedených listinných důkazů soud zjistil následující skutkový stav:

Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č.j.-A-2 soud zjistil, že byla zveřejněna dne 31.5.2012 včetně výzvy k uplatnění pohledávek ve smyslu ust. § 110 IZ.

Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice č.j. KSPA 59 INS 13204/2012-A-8 vyplývá, že dne 9.8.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Karel Kuna, se sídlem Velké Hamry 393, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Z přihláškového spisu vedeného v řízení pod sp. zn. 59 INS 13204/2012-P2, resp. z přihlášky pohledávek věřitele č. 2 a jejích příloh bylo zjištěno, že přihláška P2 byla soudu doručena dne 10.9.2012. Věřitel (žalobce) přihlásil nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 333.358,79 Kč sestávající se ze zesplatněného úvěru v částce 180.619,57 Kč a příslušenství ve výši 152.739,22 Kč spočívající z úroku ve výši 13,59% p.a. z poskytnuté jistiny od data 23.8.2005 do 8.8.2012 a úroku z prodlení ve výši 25,00% p.a. od data 20.8.2006 do 8.8.2012. Obě pohledávky byly věřiteli přiznány na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 15.4.2008, sp.zn. 14 C 59/2012, který dosud nenabyl právní moci.

Z výpisu z obchodního rejstříku a plné moci jsou patrné rejstříkové údaje obchodní společnosti žalovaného a osoba oprávněná za společnost jednat.

Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 10. 10. 2012 vyplývá, že při něm insolvenční správce (žalovaný) popřel pohledávku P2 co do pravosti a výše 152.739,22 Kč, a uznal do výše 180.619,57 Kč. Dlužník uznal pohledávku zcela. Důvod popření je shodný s odůvodněním žalobního návrhu a spočívá v tom, že příslušenství byl dlužník povinen žalobci uhradit pouze od doby, kdy byl vyzván k plnění a dostal se sám do prodlení.

Ze smlouvy o úvěru reg. č. 0590605223165 ze dne 23. 8. 2005 pak soud zjistil, že se obligační dlužník (Filip Kopecký) zavázal vrátit žalobci poskytnuté peněžní prostředky ve výši 200.000,-Kč nejpozději do 20. 8. 2011 včetně úroků ze zůstatku jistiny ve sjednané výši 13,59 % p.a. Z prohlášení ručitele a dohody věřitele a ručitele ze dne 23. 8. 2005 se podává, že dlužník (Helena anonymizovano , dříve Kopecká) se pro případ, že obligační dlužník (Filip Kopecký) nesplní svůj závazek ze smlouvy o úvěru, zavázal uhradit za něj jistinu do výše 200.000,-Kč a příslušenství z ní plynoucí. Z výzvy k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky ze dne 29.3.2007 soud zjistil, že žalobce písemně informoval obligačního dlužníka o tom, že z důvodu porušení podmínek úvěrové smlouvy na něm požaduje uhrazení celého úvěru včetně příslušenství, a to v dodatečně poskytnuté lhůtě do 19.4.2007. Přípisem ze dne 28.6.2007 vyzval žalobce dlužníka k plnění jeho ručitelského závazku, a to na adresu dlužníka uvedenou v prohlášení ručitele a dohodě věřitele a ručitele ze dne 23.8.2005. Ze shodného tvrzení žalobce a žalovaného vyplývá, že dlužníku byla s platebním rozkazem doručena i žaloba s uplatněným nárokem na plnění z jeho ručitelského závazku.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ust. § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující právní závěry:

Dle ust. § 546 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do data 31. 12. 2013 (dále jen občanský zákoník ) lze dohodou účastníků zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Dle ust. § 306 odst. 1 obchodního zákoníku je věřitel oprávněn domáhat se splnění závazku na ručiteli jen v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Tohoto vyzvání není třeba, jestliže je věřitel nemůže uskutečnit nebo jestliže je nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní.

Zákon nevyžaduje, aby ručitel byl k plnění ručitelského závazku předem vyzýván. Je z uvedeného hlediska irelevantní, zda a kdy byl ručitel k plnění svých povinností povolán. Nezbytnou podmínkou ke vzniku oprávnění věřitele domáhat se splnění závazku na ručiteli je písemná výzva adresovaná obligačnímu dlužníku a marné uplynutí lhůty mu k plnění věřitelem dodatečně poskytnuté (rozsudek NS ČR ze dne 28. 6. 2005, sp.zn. 29 Odo 405/2005). Z provedených důkazů vyplývá, že k této výzvě došlo přípisem ze dne 29.3.2007, v němž žalobce písemně informoval obligačního dlužníka (Filip Kopecký) o tom, že z důvodu porušení podmínek úvěrové smlouvy na něm požaduje uhrazení celého úvěru včetně příslušenství, a to v dodatečně poskytnuté lhůtě do 19.4.2007. Dlužník (Helena anonymizovano , dříve Kopecká) byl navíc přípisem ze dne 28.6.2007 vyzván žalobcem k plnění svého ručitelského závazku (opak prokázán nebyl), a to na adresu uvedenou v prohlášení ručitele a dohodě věřitele a ručitele ze dne 23.8.2005, a dále mu byla s platebním rozkazem doručena i žaloba s uplatněným nárokem na plnění z jeho ručitelského závazku, což mezi účastníky nebylo sporné.

Dle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Podrobně se touto problematikou zabýval Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 3173/2005 ze dne 27. 7. 2012 uvedl, že závazkový právní vztah, jehož předmětem je peněžité plnění, může být hlavní nebo vedlejší. O hlavní závazkový vztah jde tehdy, směřuje-li jeho kauza přímo k zaplacení určité částky peněz. Vedlejším (akcesorickým) peněžitým závazkovým vztahem je mimo jiné povinnost dlužníka ze smlouvy nebo ze zákona zaplatit věřiteli úrok jako určitou poměrnou část peněžitého závazku hlavního a může vzniknout jen tehdy, byl-li mezi účastníky platně založen hlavní peněžitý závazkový vztah. Povinnost dlužníka zaplatit úroky z prodlení je jedním z právních následků prodlení dlužníka se splněním peněžitého dluhu a spočívá v tom, že dlužník musí poskytnout věřiteli kromě vlastního plnění (jistiny) též stanovené procento z té části peněžitého dluhu (závazku), s nímž je v prodlení. V důsledku prodlení dlužníka proto nevzniká mezi účastníky nový, další závazkový právní vztah, nýbrž dochází ke změně v obsahu práv věřitele a povinností dlužníka, tedy ke změně v obsahu závazkového vztahu spočívající v tom, že vedle povinnosti splnit závazek hlavní je dlužník povinen plnit též závazek akcesorický.

Ze shora uvedeného plyne, že není možné oddělovat povinnost k zaplacení jistiny od povinnosti k zaplacení příslušenství, pokud by peněžitá pohledávka nebyla zaplacena včas. Ručí-li proto dlužník (Helena anonymizovano ) za zaplacení peněžité pohledávky, zahrnuje jeho ručitelský závazek i příslušenství spočívající ve sjednaném úroku či zákonném úroku z prodlení. V případě opačného výkladu by institut smluvně sjednaného ručení-jakožto jistoty poskytnuté věřiteli, že v případě porušení povinností ze strany obligačního dlužníka bude jeho závazek řádně uspokojen ručitelem-pozbyl svůj smysl.

Na základě všech výše podrobně rozvedených skutečností dospěl soud k závěru, že pohledávka žalobce byla v popřené části přihlášena po právu.

Pokud jde o výrok o nákladech řízení, soud ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 IZ rozhodl tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 29. října 2014

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Čiháková Martina