KSPA 59 INS 11855/2011-P2-5
KSPA 59 INS 11855/2011-P2-5/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl JUDr. Karlem Kudláčkem, samosoudcem v insolvenční věci dlužnice: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Vestec 12, 537 01 Chrudim o přihlášce pohledávek věřitele č. 2: HELP FINANCIAL, s.r.o., se sídlem Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 26440334, ve výši 54.844,-Kč

takto:

Usnesení zdejšího soudu vydané vyšším soudním úředníkem dne 22. března 2012, č.j. KSPA 59 INS 11855/2011-P2-3, kterým bylo rozhodnuto, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 2 ve výši 54.844,-Kč se nepřihlíží, v této výši se přihláška odmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele č. 2 v insolvenčním řízení, s e z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í: Věřitel č. 2 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 54.844,-Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 11.344,-Kč, pohledávku č. 2 ve výši 3.500,-Kč, pohledávku č. 3 ve výši 10.000,-Kč a pohledávku č. 4 ve výši 30.000,-Kč. Dne 16. listopadu 2011 proběhlo přezkumné jednání, při kterém byly pohledávky věřitele č. 2 přihlášené pod čísly 2, 3 a 4 zcela insolvenčním správcem popřeny, tedy ve výši 43.500,-Kč, a pohledávka č. 1 byla zjištěna v celé přihlášené výši 11.344,-Kč. Věřitel č. 2 se přezkumného jednání nezúčastnil; o popření svých pohledávek byl proto vyrozuměn insolvenčním správcem dne 1. prosince 2011 s tím, že byl současně poučen o nutnosti podat v zákonné lhůtě žalobu na určení pravosti popřených pohledávek, jakož i o následcích nepodání takové žaloby. Žalobu věřitel č. 2 nepodal.

Dne 22. března 2012 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, svým usnesením vydaným vyšší soudní úřednicí pod č.j.-P2-3, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 2 ve výši 54.844,-Kč se nepřihlíží, v této výši (tedy v plné výši) se přihláška odmítá, přičemž právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele č. 2 v insolvenčním řízení. Odmítnutí přihlášky věřitele v plné výši soud opřel o ustanovení § 178 InsZ, když skutečná výše přihlášené pohledávky věřitele č. 2 činila po přezkumném jednání méně než 50 % přihlášené částky. Usnesení bylo věřiteli č. 2 doručeno do datové schránky dne 4. dubna 2012.

Proti citovanému rozhodnutí podal věřitel č. 2 dne 18. dubna 2012, tedy včas, své odvolání, v němž požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a rozhodl, že přihláška věřitele č. 2 se ve výši 11.344,-Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Své odvolání odůvodnil tím, že v insolvenčním řízení byla pohledávka č. 1 zjištěna, a tedy odmítnutí přihlášky této výši je nesprávné, a jeho účast v řízení by měla být zachována.

Ve smyslu odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 892/2010-P14-7 ze dne 15. října 2010 je třeba ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 InsZ aplikovat na každou přihlášenou pohledávku individuálně, a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě shora uvedených skutečností shledal soudce, že odvolání proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka je možné zcela vyhovět, a proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno. V závěru nutno v zájmu právní jistoty konstatovat, že věřitel č. 2 zůstává v řízení s pohledávkou č. 1 ve výši 11.344,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze insolvenční věřitel, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (§ 185 InsZ).

V Pardubicích dne 1. června 2012

JUDr. Karel Kudláček, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Štěrbová Markéta