KSPA 59 INS 11168/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 59 INS 11168/2012 29 NSČR 67/2012-A-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Reného Hložka, narozeného 12. ledna 1975, bytem v Pardubicích-Bílém Předměstí, Bulharská 1036, PSČ 530 03, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 59 INS 11168/2012, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. června 2012, č. j. KSPA 59 INS 11168/2012, 1 VSPH 793/2012-A-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 17. května 2012, č. j. KSPA 59 INS 11168//2012-A-6, odmítl Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužníka podaný u něj 9. května 2012. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 19. června 2012 potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník podáním, které je podle svého obsahu dovoláním (č. l. A-13). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 10. září 2012, č. j.-A-14, doručeným dovolateli zvlášť dne 13. září 2012 (srov. doručenku u č. l. A-14), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ani ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2012

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Taueová