KSPA 59 INS 10711/2014-P7-3
Č. j.: KSPA 59 INS 10711/2014-P7-3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Kamila anonymizovano , anonymizovano , IČ 66814278, bytem Bartoňova 832, Pardubice-Studánka, o přihlášce pohledávek věřitele č. 7: MEDIATEL, spol. s r.o., IČ 26757052, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle, ve výši 8.520,-Kč.

takto:

Usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 13. října 2014, č. j. 10711/2014-P7-2, kterým bylo rozhodnuto, že se popřená přihláška pohledávek věřitele č. 7: MEDIATEL, spol. s r.o., IČ 26757052, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle, ve výši 8.520,-Kč, vykonatelná, nezajištěná, pokládá za dodatečně zjištěnou (výrok I.) a jímž bylo insolvenčnímu správci uloženo, aby do upraveného seznamu přihlášek, k přihlášce pohledávek uvedené ve výroku I., zapsal změnu, ke které došlo na základě dodatečného uznání pohledávky (výrok II.), se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, ze dne 29. května 2014, č.j.-A-6, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a současně odmítl oddlužení a prohlásil na jeho majetek konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jan Štangl, IČ 66216591, se sídlem Bratří Škorpilů 43, 566 01 Vysoké Mýto.

Dne 11. června 2014 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávek věřitele č. 7: MEDIATEL, spol. s r.o., IČ 26757052, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle (dále jen věřitel č. 7), kterou přihlásil nezajištěné a nevykonatelné pohledávky v celkové částce 8.520,-Kč (z toho pohledávka č. 1 ve výši 4.848,-Kč, pohledávka č. 2 ve výši 1.248,-Kč a pohledávka č. 3 ve výši 2.424,-Kč). Při přezkumném jednání konaném dne 20. srpna 2014 insolvenční správce zcela popřel pravost i výši shora citovaných nevykonatelných pohledávek věřitele č. 7.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, ze dne 13. října 2014, č.j. 10711/2014-P7-2, insolvenční soud rozhodl, že se popřená přihláška pohledávek věřitele č. 7 ve výši 8.520,-Kč, vykonatelná, nezajištěná, pokládá za dodatečně zjištěnou a dále insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci, aby do upraveného seznamu přihlášek, k přihlášce pohledávek uvedené ve výroku I., zapsal změnu, ke které došlo na základě dodatečného uznání pohledávky.

Insolvenční soud ze své úřední činnosti zjistil, že se shora uvedené usnesení neopírá o zjištěný skutkový stav, proto v daném případě postupoval analogicky podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a o vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně související zákonů, v platném znění, a věc předložil soudci, aby o ní rozhodl.

Soudce usnesení přezkoumal, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, a zjistil, že věřitel č. 7 podal insolvenčnímu soudu dne 11. června 2014 přihlášku pohledávek, z nichž všechny tři pohledávky věřitele č. 7 byly přihlášeny jako pohledávky nevykonatelné. Na základě těchto skutečností dospěl soud k závěru, že usnesení vydané vyšší soudní úřednicí nemá podklad ve zjištění skutkového stavu, a proto jej zrušil. Rozhodnutí soudce se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové- pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 22. října 2014

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Čiháková Martina