KSPA 56 INS 9260/2010-P4-4
KSPA 56 INS 9260/2010-P4-4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v insolvenční věci dlužníka: Radek Vašek, nar. 6. dubna 1970, bytem 539 01 Studnice 108, o odvolání věřitelky: CETELEM ČR, a.s., 150 00 Praha 5, Karla Engliše 5/3208, IČ 25085689, proti usnesení ze dne 3. listopadu 2010, č.j. KSPA 56 INS 9260/2010-P4-2, takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 3. listopadu 2010, č.j. KSPA 56 INS 9260/2010-P4-2, se mění tak, že přihláška pohledávky věřitelky poř.č. 4: CETELEM ČR, a.s., 150 00 Praha 5, Karla Engliše 5/3208, IČ 25085689, ve výši 35.580,--Kč se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), rozhodl soudní tajemnicí Lenkou Pilařovou dne 3. listopadu 2010 usnesením č.j. KSPA 56 INS 9260/2010-P4-2, tak, že výrokem ad I. odmítl přihlášku pohledávky věřitelky poř.č. 4: CETELEM ČR, a.s. ve výši 35.580,--Kč a výrokem ad II. ji uvědomil, že její účast v předmětném insolvenčním řízení končí právní moci rozhodnutí.

V odůvodnění usnesení insolvenční soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 30. září 2010 č.j.-A-11 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka Radka Vaška a povolil jeho oddlužení. Současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, tj. do 30. října 2010. Věřitelé byli poučeni o následcích nesplnění výzvy. Dále uvedl, že dne 1. listopadu 2010 mu byla doručena přihláška pohledávky věřitelky poř. č. 4, přičemž byla podána prostřednictvím datové schránky stejného dne, tj. v době, kdy stanovená lhůta již uplynula. Proto insolvenční soud předmětnou přihlášku odmítl s tím, že věřitelce měla právní mocí rozhodnutí končit účast v daném insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitelka včas odvolala, a to podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 10. listopadu 2010. Namítala, že 30 denní lhůta pro podání přihlášek připadla na sobotu 30. října 2010, a proto nelze přihlášku podanou nejbližší následující pracovní den, tedy v pondělí 1. listopadu 2010, považovat za opožděně podanou.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) mimo jiné proti rozhodnutí vydanému soudním tajemníkem ve věcech uvedených v § 6 odst. 1 až 4 lze podat opravný prostředek za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu (samosoudce). Podaný opravný prostředek se však předloží nejprve předsedovi senátu (samosoudci), který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět (§ 374 odst. 3 o.s.ř), jinak jej předloží soudu druhého stupně, aby o něm rozhodl. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu rozhodne-li předseda senátu (samosoudce) o opravném prostředku sám, považuje se i jeho rozhodnutí za rozhodnutí soudu prvního stupně; proti němu přísluší opravný prostředek podle obecných ustanovení o řízení před soudy.

Podle ustanovení § 57 odst. 2, věta druhá, zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle odstavce 3 tohoto paragrafu lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Samosoudkyně po prověření celé věci využila svého oprávnění dané jí ustanovením § 7 odst. 1 citované vyhlášky, neboť dospěla k závěru, že odvolání je důvodné. Napadené rozhodnutí bylo vydáno soudní tajemnicí ve věci uvedené v ustanovení par. 6 odst. 2 písm. t) shora uvedené vyhlášky. Za situace, kdy lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů končila dne 30. října 2010 (což byla sobota), přihláška došlá nejblíže následující pracovní den (což bylo pondělí dne 1. listopadu 2010) došla včas. Odvolání tak bylo zcela vyhověno. Jelikož uvedená přihláška pohledávky podléhá přezkumu, bude pro její přezkoumání nařízeno zvláštní přezkumné jednání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a 204 odst. 1 o.s.ř., ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 16. listopadu 2010.

JUDr. Marie Pavlíčková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kacetlová Judita