KSPA 56 INS 8970/2013-B-22
Č.j.: KSPA 56 INS 8970/2013-B-22

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníků: a) Romana Sochora, nar. 6. března 1968, bytem 539 01 Hlinsko, Vítanov 122 a b) Marie Sochorové, nar. 24. září 1971, bytem 539 01 Hlinsko, Vítanov 122, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

takto:

Insolvenční soud povoluje slečně Veronice Sochorové, nar. 26. ledna 1995, bytem 539 01 Hlinsko, Vítanov 122, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, na listu vlastnictví číslo 115 pro obec a katastrální území Vítanov.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 27. srpna 2013, č. j.:-A-14 byl zjištěn úpadek dlužníků a) i b) a povoleno jejich oddlužení. Insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Jana Vodrážková, 537 01 Chrudim, Novoměstská 960. Usnesením ze dne 17. ledna 2014, č.j. KSPA 56 INS 8970/2013-B-7 bylo schváleno oddlužení dlužníků a) i b) plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 31. července 2014 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost dlužníků a) a b) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z jejich majetkové podstaty, a to nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, na listu vlastnictví číslo 115 pro obec a katastrální území Vítanov. Ve své žádosti uvedli, že o odkoupení těchto nemovitých věcí má zájem jejich dcera Veronika Sochorová, nar. 26. ledna 1995.

Následně dne 4. srpna 2014 byla insolvenčnímu soudu doručena i žádost slečny Veroniky Sochorové, dcery dlužníků, o povolení výjimky. Ta ve své žádosti uvedla, že má zájem o odkoupení nemovitostí shora specifikovaných a je ochotna za ně zaplatit 1.100.000 Kč. Důvodem její žádosti je to, že zde bydlí s rodiči a bratrem, které zde po odkoupení hodlá nechat nadále bydlet.

Insolvenční soud vyzval insolvenční správkyni a zajištěnou věřitelku Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s., aby se k žádosti dlužníků a jejich dcery o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků písemně vyjádřily. Insolvenční správkyně i zajištěná věřitelka vyslovily souhlas s udělením výjimky za podmínky, že insolvenční správkyni bude doložena schopnost slečny Veroniky Sochorové financování koupě nemovitých věcí a jí nabízená kupní cena ve výši 1.100.000 Kč bude nejvyšší předloženou nabídkou (viz dokument č. B-20 a B-21).

Insolvenční soud přezkoumal žádost dlužníků a slečny Veroniky Sochorové o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků (nemovitostí zapsaných na LV č. 115 pro obec a k.ú. Vítanov) a neshledal důvod, pro který by nemohl této žádosti vyhovět.

Závěrem insolvenční soud konstatuje, že vzhledem k tomu, že nerozhodoval o prodeji nemovitých věcí, nespecifikoval bližší podmínky, za kterých bude prodej uskutečněn, neboť při zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správkyně vázána pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení (ustanovení § 293 insolvenčního zákona). Souhlasu insolvenčního soudu není v takovém případě třeba.

Vzhledem ke skutečnosti, že funkci věřitelského výboru vykonává insolvenční soud, vydal toto rozhodnutí i z pozice věřitelského orgánu.

P o u č e n í : Proti výroku ad I. usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to osobou, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Proti tomuto usnesení vydanému vyšší soudní úřednicí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne příslušný insolvenční soudce, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů).

V Pardubicích dne 23. září 2014 Lenka Pilařová v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Ivana Hrdinová