KSPA 56 INS 7030/2012-B-43
Č.j.: KSPA 56 INS 7030/2012-B-43

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníka Ing. Stanislava Procházky, CSc., nar. 17. září 1952, bytem 535 01 Veselí 91, místem podnikání 143 00 Praha-Kamýk, Rytířova 777/3, IČ 44339178, zastoupeného JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Panská 895/6, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

t a k t o :

I. Soud povoluje manželům Hedvice Kneblové, nar. 14. října 1973, bytem 143 00 Praha-Modřany, Hausmannova 3011/4 a Petru Kneblovi, nar. 17. září 1973, bytem 143 00 Praha-Modřany, Hausmannova 3011/4, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to přívěsu zn. RS 02, 34 PUA 66 a bytového zařízení vč. elektrospotřebičů.

II. Soud povoluje Hedvice Kneblové, nar. 14. října 1973, bytem 143 00 Praha -Modřany, Hausmannova 3011/4, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to obchodního podílu ve společnosti K O W E S s.r.o., 535 01 Veselí 48, IČ 25290371.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 6. května 2013, č. j.:-A-46 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno jeho oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena 1. správcovská a konkurzní v.o.s., 530 02 Pardubice, Sladkovského 67, IČ 26126788. Usnesením ze dne 24. února 2014, č.j. -B-14 bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty dlužníka.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 6. listopadu 2015 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost manželů Hedviky a Petra Kneblových o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to přívěsu zn. RS 02, 34 PUA 66, bytového zařízení vč. elektrospotřebičů a obchodního podílu ve společnosti K O W E S s.r.o. Ze žádosti manželů Kneblových se mimo jiné podává, že Hedvika Kneblová je dcerou dlužníka, Petr Knebl je manželem Hedviky

Kneblové, tedy zetěm dlužníka. Usnesením ze dne 23. září 2015, č.j. KSPA 56 INS 7030/2012-B-40 byl insolvenční správkyni udělen souhlas s prodejem uvedených movitých věcí a obchodního podílu mimo dražbu. Žadatelé s ohledem na obtížné zpeněžení uvedeného majetku jsou ochotni odkoupit uvedený majetek za uvedených podmínek s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Insolvenční soud přezkoumal žádost manželů Hedviky a Petra Kneblových o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka uvedeného ve výrocích tohoto usnesení a neshledal důvod, pro který by nemohl této žádosti vyhovět, rozhodl proto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Vzhledem ke skutečnosti, že funkci věřitelského výboru vykonává insolvenční soud, vydal toto rozhodnutí i z pozice věřitelského orgánu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to osobou, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

V Pardubicích dne 7. prosince 2015 Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová