KSPA 56 INS 6783/2012-Bu27
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. ]indřicha Havlovce a soudců ]UDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenčním řízení dlužnice: Romana anonymizovano , anonymizovano bytem Revoluční 521, 537 01 Chrudim

0 odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 16. října 2017, č. j KSPA 56 INS 6783/2012-Bu27, takto: Usnesení Krajského soudu vHradci Králové-pobočka vPardubicíeh ze dne

16. října 2017, č. j. KSPA 56 INS 6783/2012-B-27, se mění tak, že se schválené oddlužení dlužnice Romany anonymizovano neruší.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové _ pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) napadeným usnesením rozhodl v bodě 1. výroku, že se schválené oddlužení dlužnice Romany Koštíákové zrušuje, v bodě Il. výroku, že se insolvenční řízení zastavuje, v bodech III. a IV. výroku schválil odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně lng. ]any Vodrážkové ve výši 61 839 Kč a zprostil ji funkce insolvenční správkyně a v bodě V, výroku, že část odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 16 391 Kč, jež není kryta z příjmů majetkové podstaty bude uhrazena po právní moci tohoto rozhodnutí insolvenčním soudem z prostředků České republiky.

"""" oddluženíni, a usnesením ?: 22. 11. 2012 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že dlužnice měla po dobu 5 let platit dvěma nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek, jejichž výše činila 239 065,49 Kč ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky ve stanoveném poměru (po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně), přičemž v době schválení oddlužení byl předpoklad plnění ve výši více než 50 %.

Insolvenční soud pokračoval, že ze zpráv insolvenční správkyně zjistil, že dlužnice neplní povinnosti dle splátkového kalendáře, nepředkládá přehledy svých příjmů, na účet majetkové podstaty není hrazena částka dle splátkového kalendáře, není poskytováno plnění z peněžního daru a není řádně hrazena její odměna. Proto nařídil jednání dle Š 418 zák. č. 182/ 2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), ve znění účinném do 30. 6. 2011 a zároveň uložil dlužníci, aby nejpozději při jednání předložila doklady o svých příjmech za období od prosince 2012 do prosince 2014, případně písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu uzavřenou se třetí osobou k zajištění dostatečných příjmů za účelem řádného splnění oddlužení. Při jednání 5. 1. 2015 dlužníci poučil o následcích neplnění podmínek schváleného oddlužení a případného zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPH 1972018 správkyně při tomto jednání sdělila, že je třeba, aby dlužnice hradila měsíční splátku vminimální výši 3 400 Kč. Dlužnice uvedla, že je na mateřské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek ve výši 7 100 Kč, jiné příjmy nemá a pokusí se situací vyřešit za pomocí svých rodičů a bude o tom soud informovat. Podáním doručeným dne 28. 1. 2015 pak jej informovala o tom, že uhradila dlužnou odměnu insolvenční správkyně ve výši 21 522 Kč a že bude dále měsíčně splácet částku 3 400 Kč.

Z dalších zpráv insolvenční správkyně insolvenční soud zjistil, že dlužnice nadále hradila splátky nepravidelně, vnedostatečné výši a opět jí vznikl dluh na odměně insolvenční správkyně, jež ji opakovaně vyzývala k nápravě, k níž nedošlo. Proto insolvenční správkyně požádala 2. 5. 2017 o nařízení dalšího jednání pro dlouhotrvající neplnění povinností ze strany dlužnice. Z uvedených důvodů se zabýval tím, zda nejsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení.

Insolvenční soud konstatoval, že v době schválení splátkového kalendáře měla dlužnice příjem pouze ve formě rodičovského příspěvku ve výši 7 600 Kč a z uzavřené smlouvy o důchodu, na jejímž základě mělo být plněno 3 400 Kč měsíčně, tedy z tohoto důchodu by plnění za 5 let činilo 204 000 Kč a po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně by dlužnice plnila nezajištěným věřitelům do výše cca 52,66 % jejich zjištěných pohledávek. Od schválení oddlužení však činily příjmy majetkové podstaty částku 62 522 Kč, z nichž nezajištěným věřitelům bylo plněno 15 143 Kč, což činí 7,7 % zjištěných nezajištěných pohledávek, a na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně 47 379 Kč. Dlužnici vznikl dluh na odměně insolvenční správkyně ve výši 16 391 Kč a aby dosáhla 30 %, musela by dlužnice uhradit na splátkách nezajištěným věřitelům 58 464,44 Kč, tedy dluh na splátkách nezajištěným věřitelům 43 321,44 Kč a na odměně insolvenční správkyně 16 391 Kč, tj. celkem 59 712,44 Kč. Protože do skončení splátkového kalendáře zbývají 2 splátky, dlužnice by tak musela každý měsíc uhradit splátku ve výši 29 856,22 Kč, čehož vzhledem k jejím příjmovým možnostem zjevně není schopna dosáhnout.

Insolvenční soud, cituje Š 418 odst. 1, 4 a 5 IZ, dospěl k závěru, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebot nepředkládala přehledy příjmů a poskytovala splátky v nedostatečné výši a je současně patrné, že nebude schopna podstatnou část splátkového kalendáře splnit, proto podle 5 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ zrušil schválené oddlužení dlužnice. Současně uvedl, že posoudil obvyklou hodnotu věcí dlužníce, jež tvoří vybavení domácnosti oceněné insolvenční správkyní na 26 800 Kč, a dovodil, že majetek dlužnice pro uspokojení věřitelů je zcela nepostačující, proto nerozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem, nýbrž insolvenční řízení podle 8 418 odst. 4 a 5 IZ zastavil a rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně a jejím zproštěním funkce.

Toto usnesení napadla dlužnice včasným odvoláním, v němž žádala o zachování schváleného oddlužení. Uvedla, že za pomocí rodičů získala 61 000 Kč, jež poukázala insolvenční správkyni. Ta podáním z 28. 11. 2017 potvrdila, že na účet majetkové podstaty dlužnice vložila 6. 11. 2017

částku 61 000 Kč a 28. 11. 2017 ještě 1 000 Kč s tím, že těmito platbami dlužnice uhradila celou její odměnu a zároveň bude uhrazeno 30,06 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení ířízení jeho vydání předcházející zpodnětu podaného odvolání, nařídil ve věci jednání a dospěl kzávěru, že odvolání je opodstatněno.

Dle Š 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo

$hodu s prvopisem potvrzuje Petr T\fojta.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

_; TULLL Liga-UJ. b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle Š 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) vdůsledku zavíněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatností, anebo ci) to navrhne dlužník.

Takové rozhodnutí může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (Š 418 odst. 7 IZ).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle Š 414 anásl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již vjeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti vpodstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v 5 418 IZ ukončit. K takovém-u rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Odvolací soud konstatuje, že insolvenční soud nepochybil, když napadeným usnesením oddlužení dlužnice zrušil a řízení zastavil, nebot? vycházel zmíry uspokojení nezajištěných věřitelů dlužnice v 58. měsíci trvání oddlužení spředpokládanou mírou jejich uspokojení cca 7,7 %, jak se podává ze zprávy insolvenční správkyně z 2. 5. 2017 (dokument 13-25), přičemž dlužnice neplnila další stanovené povinnosti. To vše poté, kdy insolvenční soud nařídil jednání o zrušení schváleného oddlužení dne 5. 1. 2015, na němž byla dlužnice poučena o tom, že by měla měsíčně pro splnění zbývajícího období splátkového kalendáře plnit 3 400 Kč, když vyšel z dlužničina příslibu, že se pokusí vyřešit celou situaci za pomoci rodičů, a současně vyslovil, že nepřistoupí zatím ke zrušení schváleného oddlužení a umožní dlužníci plnit splátkový kalendář. Pokud dlužnice následně uhradila dlužné splátky odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně a zavázala se k úhradě měsíčních splátek po 3 400 Kč, bylo lze předpokládat, že svým závazkům dlužnice dostojí.

Odvolací soud nařídil jednání, na němž dlužnice předložila listinu s ověřenými podpisy dlužnice a její matky Zdeny Koštíákové z 19. 2. 2018, na němž Zdena Koštíáková čestně prohlašuje, že dne 3. 11. 2017 poskytla své dceři dlužníci finanční dar ve výši 61 000 Kč. Insolvenční správkyně současně potvrdila, co uvedla v podání z 28. 11. 2017 s tím, že v mezidobí k žádné změně nedošlo.

Odvolací soud dospěl k závěru, že dlužnice v průběhu splátkového kalendáře uspokojila minimálně 30 % pohledávek všech svých nezajištěných věřitelů (přesně v 30,06 %) a uhradila odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně v celém rozsahu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPH1972018

16. Protože pro rozhodnutí odvolacího soudu je rozhodující stav v době jeho vyhlášení dle 5 154 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s Š 167 oisiř., odvolací soud napadené usnesení podle 5 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (8 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (S 71 odst. 2 IZ); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

Praha 21. února 2018

JUDr. ]indřich Havlovec v.r. předseda senátu...;-'. |_Shodu s prvopisem potvrzuje Petr V f_ía.

;.