KSPA 56 INS 4941/2012-B-19
Č.j.: KSPA 56 INS 4941/2012-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníka Mgr. Václava Flídra, nar. 23. ledna 1950, bytem i místem podnikání 568 02 Karle 150, IČO 68481268, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a k žádosti insolvenční správkyně o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu

t a k t o :

I. Soud povoluje panu Ing. Michalu Flídrovi, nar. 11. února 1977, 250 70 Odolena Voda, U Rybníka 190, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ideální jedné poloviny nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 119 pro obec a katastrální území Karle.

II. Soud uděluje insolvenční správkyni JUDr. Evě Mlčochové, advokátce se sídlem 568 02 Svitavy, Purkyňova 37, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu-ideální jedné poloviny nemovitostí, a to

-budovy č.p. 150-rodinného domu, stojícího na stavební parcele č. 235, -stavební parcely č. 235-zastavěné plochy a nádvoří o výměře 192 m2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 119 pro obec a katastrální území Karle zájemci panu Ing. Michalu Flídrovi, nar. 11. února 1977, bytem 250 70 Odolena Voda, U Rybníka 190, za kupní cenu ve výši 70.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 17. prosince 2012, č.j.-A-42 zjistil soud úpadek dlužníka. Insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Evu Mlčochovou, 568 02 Svitavy, Purkyňova 37. Následně usnesením ze dne 18. března 2013, č.j.-B-12 prohlásil soud na majetek dlužníka konkurs a zároveň rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 11. listopadu 2013 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Ing. Michala Flídra, nar. 11. února 1977, bytem 250 70 Odolena Voda, U Rybníka 190, syna dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ideální jedné poloviny nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 119 pro obec a katastrální území Karle-budovy č.p. 150-rodinného domu, stojícího na stavební parcele č. 235, stavební parcely č. 235-zastavěné plochy a nádvoří o výměře 192 m2 (viz dokument č. B-18). Ing. Michal Flídr ve své žádosti mimo jiné uvedl, že se jedná o podíl na nemovitostech, ke kterému má předkupní právo, neboť je dalším spoluvlastníkem nemovitostí. Dále uvedl, že dle jeho názoru nabídnutá cena ve výši 70.000 Kč zcela odpovídá tržní ceně nemovitostí, a to zejména s ohledem na jejich stav a lokalitu.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 4. listopadu 2013 požádala insolvenční správkyně o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí (chaty a stavební parcely), a to za podmínek zde též uvedených (viz dokument č. B-17). Ve své žádosti mimo jiné uvedla, že se jedná o samostatně stojící nepodsklepenou jednopodlažní rekreační chatu obsahující bytovou jednotku 3 + 1 s podkrovím, s přistavěnou terasou a se zanedbanou základní údržbou a statickými poruchami. Podíl dlužníka se nepodařilo prodat ani v dražbě prováděné soudním exekutorem. Dle názoru insolvenční správkyně je samostatný podíl na nemovitostech problematicky prodejný a cena nabídnutá synem dlužníka Ing. Michalem Flídrem ve výši 70.000 Kč je zcela odpovídající stavu nemovitostí a lokalitě.

Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 2622-220/2013 ze dne 19. června 2013 znalce Ing. Zdeňka Dokoupila, 571 01 Moravská Třebová, Jiráskova 48 na částku 240.000 Kč, když se jedná o cenu obvyklou (tržní).

Předmětné nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 13. března 2013 pod položkou 1. Nemovitosti (viz dokument č. B-9/3).

Podle ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru (resp. zástupce věřitelů).

Podle ustanovení § 293 insolvenčního zákona, jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. K udělení souhlasu insolvenčního soudu k prodeji zajištěného majetku mimo dražbu je nutné doložit i souhlas věřitelského orgánu, neboť pokyny zajištěného věřitele nemohou nahradit souhlas insolvenčního soudu a věřitelského orgánu vyžadovaný k účinnosti prodeje mimo dražbu.

Na nemovitostech zapsaných na LV č. 119 pro obec a k.ú. Karle váznou zástavní práva v tomto pořadí: 1. zástavní právo soudcovské na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Svitavách č.j. 29 E 38/2011-10 ze dne 11. února 2011 (právní moc ke dni 8. dubna 2011) ve prospěch věřitelky ČR-ČSSZ; 2. zástavní právo exekutorské na základě rozhodnutí č.j. 015 EX 798/2010-30 ze dne 26. září 2011 (právní moci ke dni 29. září 2011) ve prospěch věřitele OSK Praha s.r.o., 3. zástavní právo soudcovské na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Svitavách, č.j. 29 E 253/2011-17 ze dne 23. listopadu 2011 (právní moc ke dni 14. ledna 2012) ve prospěch věřitele CCRB a.s. a 4. zástavní právo soudcovské na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Svitavách č.j. 29 E 56/2012-7 ze dne 8. března 2012 (právní moc ke dni 3. května 2012) ve prospěch věřitelky ČR-ČSSZ.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční správkyně ke své žádosti doložila pokyn všech zajištěných věřitelů (viz dokument č. B-17/3 a násl.), přičemž věřitel OSK Praha, s.r.o. je zároveň zástupcem věřitelů.

S ohledem na shora uvedené rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 13. listopadu 2013

Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Veronika Křížová