KSPA 56 INS 4654/2012-B-218
č.j.: KSPA 56 INS 4654/2012-B-218

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci

dlužnice: ROTONDOR s.r.o., IČO 28196783 sídlem Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice

k návrhu věřitelky: GORESBRIDGE AND PARTNERS LLC, reg.č. 0400710173 sídlem Five Greentree Centre STE 104 525 R, NL 080053 Marlton, Spojené státy americké zastoupené advokátem Mgr. Jiřím Chlaněm sídlem Točitá 1964/34, Krč, 140 00 Praha 4

na nařízení předběžného opatření,

takto: Návrh na nařízení předběžného opatření, aby insolvenční soud zakázal insolvenční správkyni 1. správcovská a konkurzní v.o.s., IČO 26126788, sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jakékoliv dispozice s majetkovou podstatou dlužnice do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejím zproštění, se zamítá.

Odůvodnění: Dne 5. března 2018 podala shora uvedená věřitelka v rámci insolvenčního řízení dlužnice ROTONDOR s.r.o. sp.zn., návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud zakázal insolvenční správkyni 1. správcovská a konkurzní v.o.s. jakékoliv dispozice s majetkovou podstatou do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejím zproštění. Návrh odůvodnila porušením předběžného opatření vydaného dne 9. března 2017 pod č.j. KSPA 56 INS 4654/2012-B-156 a závažným porušením povinností insolvenční správkyně ve vztahu k dispozici s majetkovou podstatou dlužnice. Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen ins. zák. ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. V projednávaném případě je z obsahu soudního spisu zřejmé, že v obdobné věci již bylo vydáno dne 9. března 1017 pod č.j.-B-156 předběžné opatření, které stále platí a které dopadá i na řešení vzniklé situace. Insolvenční soud bude celou záležitost urychleně řešit a pokud dospěje k závěru, že insolvenční správkyně podmínky stanoveného předběžného opatření nedodržela či porušila své povinnosti, použije k řešení instituty, které insolvenční zákon pro takové případy předpokládá, a to pořádkovou pokutu podle ustanovení § 81 ins. zák. či zproštění insolvenčního správce podle ustanovení § 32 ins. zák.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Poučová. isir.justi ce.cz

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 ins. zák.). Účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ustanovení § 89 odst. 1 ins. zák.).

Pardubice 13. března 2018

JUDr. Marie Pavlíčková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Poučová.