KSPA 56 INS 4342/2008-B-71
Č.j.: KSPA 56 INS 4342/2008-B-71

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníka Miroslava Chotěnovského, nar. 29. června 1985, bytem 533 74 Horní Jelení, Grégrova 95, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

t a k t o :

Soud povoluje panu Jakubu Chotěnovskému, nar. 5. března 1993, bytem 533 74 Horní Jelení, Grégrova 95, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 166 pro obec a katastrální území Horní Jelení u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Odůvodnění :

Dne 27. března 2009 byl mimo jiné usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č.j.-A-26 zjištěn úpadek uvedeného dlužníka a bylo mu povoleno oddlužení. Insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Dobromila Marková, 538 21 Slatiňany, Křižanovice 35, adresa pro doručování: 530 02 Pardubice, Zelené předměstí, ul. Bratranců Veverkových č. 2675. Usnesením ze dne 24. října 2011, č.j.-B-59 bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Zároveň bylo rozhodnuto, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 31. ledna 2014 došla insolvenčnímu soudu žádost pana Jakuba Chotěnovského, bratra dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 166 pro obec a katastrální území Horní Jelení-budovy č.p. 199 na stavební parcele č. 134, stavební parcely č. 134-zastavěné plochy a nádvoří o výměře 384 m2 a pozemkové parcely č. 1008/1-zahrady o výměře 174 m2 (viz dokument č.B-69).

Insolvenční soud svým usnesením ze dne 20. května 2013, č.j. KSPA 56 INS 4342/2008-B-67 udělil insolvenční správkyni souhlas s prodejem uvedených nemovitostí mimo dražbu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, nejméně však 800.000 Kč a s tím,

že kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Pan Jakub Chotěnovský, bratr dlužníka, nabídl kupní cenu ve výši 900.000 Kč. Insolvenční správkyně ve svém podání doručeném insolvenčnímu soudu dne 24. ledna 2014 požádala, aby insolvenční soud vyhověl návrhu pana Jakuba Chotěnovského na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka (viz dokument č. B-68).

Vzhledem k tomu, že na nemovitostech vázne zástavní právo věřitelky České spořitelny, a.s., doložila insolvenční správkyně i souhlas této věřitelky s tím, aby nemovitosti byly prodány za částku 900.000 Kč panu Jakubu Chotěnovskému (viz dokument č. B-68/3). Česká spořitelna, a.s. je zároveň zástupcem věřitelů.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti rozhodl insolvenční soud tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to osobou, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

V Pardubicích dne 3. února 2014

Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Hocká Eliška