KSPA 56 INS 35656/2013-C1-10
Č.j.: KSPA 56 INS 35656/2013-C1-10 (56 ICm 1598/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: EOS KSI Česká republika, s.r.o., 142 21 Praha 4-Braník, Novodvorská 994/138, IČ 25117483, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem 142 00 Praha 4-Braník, Novodvorská 994/138, proti žalované: Ing. Jana Vodrážková, 537 01 Chrudim II, Novoměstská 960, insolvenční správkyně dlužnice Františky Dandášové, nar. 28. srpna 1976, bytem 538 42 Ronov nad Doubravou, Lichnická 108, zastoupená Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem 560 02 Česká Třebová, Čechova 396, o žalobě na určení pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně ze smlouvy o úvěru č. 0030517080 ve výši 152.739,32 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Františky Dandášové, nar. 28. srpna 1976, byte m 538 42 Ronov nad Doubravou, Lichnická 108, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp.zn. KSPA 56 INS 35656/2013, se považuje za zjištěnou.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Dne 9. května 2014 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalované insolvenční správkyni domáhala určení pohledávky ve výši 152.739,32 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice vedeného pod sp.zn.(žalobkyně je věřitelka poř. č. 5, (56 ICm 1598/2014) přihláška poř.č. 5). V žalobě zejména uváděla, že její právní předchůdkyně společnost Beneficial Finance a.s. a dlužnice uzavřely dne 7. března 2008 smlouvu o spotřebitelském úvěru č. 0030517080, která se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění platném v předmětné době. Právní předchůdkyně od smlouvy dne 9. října 2009 odstoupila, splatnost určila ke dni 13. října 2009 a od tohoto dne začala běžet čtyřletá promlčecí doba. K promlčení závazku ke dni 13. října 2013 nedošlo z důvodu písemného uznání závazku dlužnicí, konkludentním uznáním závazku podle ustanovení § 407 odst. 2 a odst. 3 obch. zák. a dále z důvodu prodloužení promlčecí lhůty písemným prohlášením dlužnice.

Jak je patrno z obsahu přihláškového spisu, žalobkyně přihlásila za dlužnicí jednu nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku ve výši 152.739,32 Kč. Při přezkumném jednání dne 14. dubna 2014 žalovaná insolvenční správkyně pohledávku popřela z důvodu promlčení, dlužnice pohledávku uznala.

Ve věci incidenčního sporu proběhlo dne 11. listopadu 2015 první jednání. Následně dne 30. listopadu 2015 obdržel soud podání žalované, že s ohledem na dodatečné doložení úhrad pohledávku dodatečně uznává. Navrhla žalobě vyhovět s tím, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Podle ustanovení § 153a odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odstavce 4 tohoto paragrafu jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Podle ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

Jak je uvedeno výše, žalovaná uznala uplatněný nárok v plném rozsahu. Soudu tak s odkazem na ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. nezbylo, než rozhodnout rozsudkem podle tohoto uznání. Soud rekapituluje, že pohledávka ve výši 152.739,32 Kč byla s odkazem na ustanovení § 201 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona zjištěna.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. i insolvenčního zákona. Žalovaná ve věci úspěch neměla, a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobkyně sice ve věci úspěch měla, ale ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky nemá proti insolvenční správkyni na náhradu nákladů řízení právo. Insolvenční soud proto žádné účastnici právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). U odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 (56 ICm 1598/2014) písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (ustanovení § 205b o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto rozhodnutí doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 28. prosince 2015

JUDr. Marie Pavlíčková v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Poučová