KSPA 56 INS 27803/2014-A-5
Č.j.: KSPA 56 INS 27803/2014-A-5

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužníka: Premium Duo, o.s., 535 01 Přelouč, Havlíčkova 354, IČ 26574772, k návrhu Mgr. Ing. Jiřího Proška, soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň-město, se sídlem 326 00 Plzeň, Rychtaříkova 1, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), a to tak, že se Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Plzeň-město, se sídlem 326 00 Plzeň, Rychtaříkova 1, umožňuje provést již nařízenou dražbu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví číslo 11198 pro obec a katastrální území Přelouč, a to v rámci exekuce vedené pod sp.zn. 134 EX 00030/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nebyl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp.zn. , vydán oprávněným osobám, ale byl k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Dne 14. října 2014 bylo zahájeno u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), insolvenční řízení ve věci uvedeného dlužníka. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly stejného dne. Následně dne 15. října 2014 před tím, než bylo ve věci dále rozhodováno, byl insolvenčnímu soudu doručen návrh Mgr. Ing. Jiřího Proška, soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň-město, na vydání předběžného opatření, jímž by se mu umožnilo provést již nařízenou dražbu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví číslo 11198 pro obec a katastrální území Přelouč, s omezením, aby výtěžek zpeněžení byl po vydání rozhodnutí o zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v předmětném insolvenčním řízení. Návrh byl odůvodněn zejména tím, že proti dlužníku vede navrhovatel exekuci nařízenou usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 13. března 2013, č.j. 39 EXE 322/2013-17. V průběhu exekučního řízení jmenovaný soudní exekutor vydal dne 22. března 2013 exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí č.j. 134 EX 00030/13-006. Dne 15. září 2014 vydal dražební vyhlášku č.j. 134 EX 00030/13-035, o nařízení prvního dražebního jednání dne 16. října 2014. Dne 14. října 2014 však dlužník podal insolvenční návrh, proto byla nařízená dražba odročena usnesením ze dne 15. října 2010 usnesením č.j. 135 EX 00030/13-039 na den 27. listopadu 2014. Vzhledem k tomu, že dlužník podal insolvenční návrh 2 dny před konáním dražby, má za to, že jde o zjevně bezdůvodný insolvenční návrh, jehož účelem je zmaření provedení exekuce a povede k průtahům v exekučním řízení. Soudní exekutor odkázal ustanovení § 82 a § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. Navrhované předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, kdy je všechno připraveno k prodeji nemovitých věcí v dražbě, přičemž získané peněžní prostředky by byly deponovány pro insolvenčního správce. Navrhovatel přiložil i citované listinné důkazy.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojuje i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ustanovení § 2 písm. j) insolvenčního zákona se pro účely insolvenčního zákona rozumí společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.

Obecně lze konstatovat, že v případě návrhu na uložení předběžného opatření soud v zájmu rychlé a efektivní prozatímní úpravy poměrů pouze zkoumá, zda jsou osvědčeny skutečnosti rozhodující pro jeho uložení.

Insolvenční soud po prověření věci uvádí následující: V dané věci dlužník insolvenčním návrhem dne 14. října 2014 navrhoval, aby soud zjistil jeho úpadek a na jeho majetek prohlásil konkurs. Seznam závazků dlužník vůbec nepřiložil. Z přiložených listinných důkazů předložených soudním exekutorem je patrno, že exekuční titul byl vydán již v roce 2012 a exekuce je vedena od roku 2013. Dosud zřejmě nebylo nic vymoženo. Insolvenční návrh se zdá být dostatečný, dlužník však bude vyzýván minimálně k předložení seznamu závazků a zřejmě i k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení, když v seznamu majetku neuvedl vyjma nemovitostí žádná další aktiva (např. disponibilní finanční prostředky). Není tak zatím najisto postaveno, zda vůbec dojde ke zjištění jeho úpadku. Za této situace, kdy insolvenční návrh byl podaný těsně před nařízenou dražbou a navíc je bez obligatorní přílohy, má soud za to, že zde jsou důvody zvláštního zřetele hodné a návrh na vydání předběžného opatření je důvodný. Současně nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, který je definován v § 2 písm. j) insolvenčního zákona, když výtěžek dosažený zpeněžením v exekuci nebude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vydán oprávněným, ale bude k dispozici v insolvenčním řízení.

Z uvedených důvodů insolvenční soud tak návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl. Nakonec se s odkazem na ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona uvádí, že podle názoru insolvenčního soudu bylo lze uvedené předběžné oprávnění vydat i bez návrhu, a proto nebyl navrhovatel předběžného opatření povinen složit jistotu.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 16. října 2014

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eliška Hocká