KSPA 56 INS 26673/2012-P2-7
Č.j.: KSPA 56 INS 26673/2012-P2-7

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: K V A T R O Chrudim s.r.o., 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí, Na Okrouhlíku 577, IČO 64824683, k návrhu věřitelky poř. č. 2: BARA HK spol. s r.o., 148 00 Praha 4-Libuš, U Rakovky čp. 849, IČO 49815211, na vstup jiného na její místo v insolvenčním řízení,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 26673/2012-P2-5, ze dne 23. prosince 2013 se zrušuje.

II. Insolvenční soud vyhovuje návrhu dosavadní věřitelky poř. č. 2: BARA HK spol. s r.o., 148 00 Praha 4-Libuš, U Rakovky čp. 849, IČO 49815211, aby do insolvenčního řízení na její místo vstoupila jako věřitelka nabyvatelka její pohledávky celkem v částce 64.260 Kč: NIVENGATE INDUSTRIES LTD, se sídlem Nikosia, 13A Ikarias, 1048 Pallouriotissa, Kypr, reg.č. 290139.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č. j. KSPA 56 INS 26673/2012-A-38 ze dne 7. března 2013 byl zjištěn úpadek dlužnice. Insolvenční správkyní byla Mgr. Tereza Vodičková, 530 02 Pardubice, Jindřišská 1441. Usnesením ze dne 2. července 2013, č.j.-B-25, byl na majetek dlužnice prohlášen konkurs.

Dne 3. prosince 2012 přihlásila do insolvenčního řízení věřitelka poř. č. 2: BARA HK spol. s r.o., 148 00 Praha 4-Libuš, U Rakovky čp. 849, IČO 49815211 své vykonatelné a zajištěné pohledávky ve výši 64.260 Kč. Pohledávky byly na přezkumném jednání konaném dne 20. května 2013 zjištěny v plné výši.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 20. prosince 2013 sdělila insolvenční věřitelka poř. č. 2 insolvenčnímu soudu, že svoji pohledávku za dlužníkem postoupila smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 11. července 2013 na společnost NIVENGATE INDUSTRIES LTD, se sídlem Nikosia, 13A Ikarias, 1048 Pallouriotissa, Kypr, právně zastoupená Mgr. Pavlem Grünerem, advokátem se sídlem 360 01 Karlovy Vary, Moskevská 980/28.

Následně dne 23. prosince 2013 vydal s odkazem na ustanovení § 18 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) insolvenční soud usnesení č.j.-P2-5, kterým zamítl návrh insolvenční věřitelky poř. č. 2: BARA HK spol. s r.o. na vstup nabyvatelky její pohledávky: NIVENGATE INDUSTRIES LTD do insolvenčního řízení na místo původní věřitelky. Důvodem bylo, že věřitelka poř.č. 2 nedoložila plnou moc právního zástupce nabyvatelky pohledávky, tj. Mgr. Pavla Grünera.

Dne 7. ledna 2014 obdržel insolvenční soud podání věřitelky poř.č. 2 označené jako odvolání. V podání bylo zejména uvedeno, že společnost NIVENGATE INDUSTRIES LTD vystupuje v daném insolvenčním řízení jako věřitelka poř.č. 3 a ve své přihlášce poř.č. 3 předložila i plnou moc uvedeného právního zástupce.

Do uvedeného usnesení, které vyhotovila asistentka samosoudkyně, však podle ustanovení § 18 odst. 4 insolvenčního zákona není odvolání přípustné, a proto ustanovení § 95 insolvenčního zákona nebo ustanovení § 374 odst. 3 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona, není možné pro nápravu použít. Insolvenční soud tak posoudil předmětné podání s odkazem na ustanovení § 41 odst. 2 o.s.ř. jako podnět pro nápravu rozhodnutí a dále postupoval v intencích ustanovení § 18 odst. 4 insolvenčního zákona, kdy uvedeným usnesením není vázán. Z toho vyplývá, že usnesení může změnit, popřípadě vydat nové, kterým bude věc upravena jinak.

Insolvenční soud věc prověřil a seznal, že plná moc pro právního zástupce nabyvatelky pohledávky Mgr. Pavla Grünera byla založena dne 22. února 2013 do jejího přihláškového spisu poř.č. 3. Proto své rozhodnutí vydané dne 23. prosince 2013 s odkazem na ustanovení § 18 odst. 4 insolvenčního zákona zrušil a současně rozhodl o vyhovění návrhu ze dne 20. prosince 2013. Tím insolvenční soud prvního stupně věc napravil rychleji, než by tak v rámci vyřízení podání jako odvolání (které by bylo zřejmě s odkazem na ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítnuto) mohl napravit vrchní soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (ustanovení § 18 odst. 4 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 7. dubna 2014

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eliška Hocká