KSPA 56 INS 25178/2012-B-34
Č. j. KSPA 56 INS 25178/2012-B-34

USN ESEN Í

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: Eva Ze anonymizovano , anonymizovano a Miroslav Ze anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dolní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru uděluje souhlas s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníku panu Miroslavu Ze anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun.

II. Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to: spoluvlastnického podílu dlužníka Miroslava Ze anonymizovano na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro k. ú. Dolní Třešňovec na LV č. 1603 -rodinný dům č. p. 4, na stavební parcele č. 2, stavební parcela č. 2 -pozemková parcela č. 5/1 -pozemková parcela č. 6/2 panu Miroslavu Ze anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun.

Od ůvo d ně n í

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č. j.-A-12 ze dne 20. 3. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníků a zároveň bylo povoleno jejich oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Ing. Michaela Jedličková, se sídlem Vítězslava Nováka 109, 539 73 Skuteč.

Usnesením ze dne 25. 9. 2015 č. j.-B-26 insolvenční soud povolil na žádost syna dlužníků výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků panu Tomáši Ze anonymizovano .

Podáním ze dne 4. 7. 2016 pak pan Tomáš Ze anonymizovano sdělil insolvenčnímu soudu, že již nemá zájem o nabytí nemovitých věcí z majetku dlužníků, neboť se změnily jeho možnosti a není schopen zaplatit cenu za nemovité věci. Podáním ze dne 4. 7. 2016 pak pan Miroslav Ze anonymizovano anonymizovano požádal o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295, odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení- insolvenční zákon (dále jen IZ ), neboť je synem dlužníků, tedy osobou blízkou.

Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 15. 7. 2016 dále bylo zjištěno, že insolvenční správce taktéž navrhuje udělit výjimku ze zakázání nabývání majetku synovi dlužníků isir.justi ce.cz

Miroslavu Ze anonymizovano . Dále uvedl, že v daném regionu se nemovité věci prodávají obtížněji a v tomto případě prodej komplikuje i skutečnost, že je zpeněžován pouze spoluvlastnický podíl.

Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud.

Podle ustanovení § 295, odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud, v odůvodněných případech, povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud navrhovateli Lukáši Fiedlerovi, jakožto osobě blízké dlužníkům ve smyslu ustanovení § 22 nového občanského zákoníku, povolil.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím insolvenčního soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání však může podat pouze osoba, která podala návrh

V Pardubicích dne 11. října 2016

Kateřina Janovská v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Lucie Poučová