KSPA 56 INS 24450/2015
č. j. KSPA 56 INS 24450/2015 1 VSPI I 363/2018-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDr. ]iřího Goldsteina vínsolvenční věci dlužnice: Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem Víta Nejedlého 320, 537 01 Chrudim, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 56 INS 24450/2015-13-20 ze dne 15. února 2018 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hraci Králově, pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 56 INS 24450/2015 B-20 ze dne 15. února 2018 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvo dnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 24450/ 2015 13 20 ze dne 15. 2. 2018 zrušil oddlužení Michaely anonymizovano (dále jen dlužnice) a zastavil insolvenční řízení (body 1. a II. výroku), insolvenčnímu správci Mgr. Kamílu Tomanovi (dále jen správce) schválil odměnu ve výši 26.517,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhradu hotových výdajů ve výši 5.263,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty za období od povolení oddlužení do jeho zrušení, zprostil ho funkce a rozhodl, že část odměny a náhrady hotových výdajů ve výši 78 Kč, která není kryta příjmy z majetkové podstaty, bude uhrazena z rozpočtových prostředků státu (bod III. až V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 20. 10. 2015 (č. d. A-8) zjistil ůpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správce do funkce a usnesením ze dne 24. 2. 2016 (č. d. B S) schválil oddlužení dlužníce plněním splátkového kalendáře. Součet pohledávek 6 nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře činjl 250.464,40 Kč a při schválení oddlužení soud předpokládal, že pohledávky nezajištěných věřitelů budou v oddlužení uspokojeny vrozsahu 44,48 %. Vprůběhu oddlužení informoval správce soud opakovaně o tom, že dlužnice neplní povinnosti dle splátkového kalendáře, poskytované splátky jsou nedostatečné, není plněna smlouva o důchodu a vznikl dluh na zálohách na nároky správce. Proto správce navrhl, aby soud zrušil schválené oddlužení a zastavil insolvenční řízení. Soud dlužníci vyzval, aby správci i jemu předložila přehled o svých příjmech od ledna 2017, aby se vyjádřila ke zprávě správce ze dne 19. 9. 2017 a aby sdělila, jakým způsobem hodlá navýšit své příjmy a řešit vzniklou situaci. Dlužníce mu sice doložila příjmy od ledna do září 2017, ale způsob řešení situací nenavrhla. Soud se proto začal zabývat tím, zda nejsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení.

Dále soud zrekapituloval průběh oddlužení, přičemž zdůraznil, že podle schváleného splátkového kalendáře měla dlužnice každý měsíc hradit zálohy na nároky správce a zbytek srážek měl správce rozdělit na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. V době, kdy bylo oddlužení schváleno, měla dlužnice čistý měsíční příjem ve výši 7.800 Kč z podnikání a příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 2.300 Kč a neměla žádnou vyživovací povinnost. Předpokládaná měsíční srážka tak měla

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

ů .lt JJ.. .:. 1. JU 1.110 ů TTUUI Lilli-LJ

1 VSPH 363/2018

činit 3.380 Kč, do majetkové podstaty však dlužnice uhradila pouze 31.503 Kč (na zálohy správci připadlo 30.492 Kč), přičemž ze smlouvy o důchodu nebylo plněno nic.

Cituje ust. Š 418 odst. 1, 4 a 5 insolvenčního zákona, ze shora popsaných skutečností soud dovodil, že dlužnice neplní podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení a nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, a podle ust. Š 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona proto oddlužení dlužnice zrušil. S přihlédnutím k tomu, že majetek dlužnice tvoří pouze její příjmy, soud dovodil, že majetek dlužnice nepostačuje na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, a podle ust. Š 418 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil. Současně rozhodl podle ust. $ 38 insolvenčního zákona o nárocích správce a podle ust. Š 418 odst. 5 téhož zákona ho zprostil funkce.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítala, že je schopna plnit podmínky oddlužení, o čemž svědčí to, že dne 8. 2. 2018 zaplatila na účet majetkové podstaty částku 2.832 Kč, dne 15. 2. 2018 částku 500 Kč a dne 20. 2. 2018 částku 1.000 Kč. Tvrdila, že její příjem mzda od Sluníčka Centra pro rodinu a příjem z vedlejší podnikatelské činnosti ve více oborech, na něž si pořídila živnostenský list, jí umožní hradit splátky nejméně ve výši 3.514,40 Kč měsíčně.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 418 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 'dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl li kjeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddluženírn je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovila-li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 4). jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepís a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle 5 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle 5 390a odst. 5 (odst. 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

1 VSPl l 363/2018

Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené vodstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 8).

Ze spisu odvolací soud ověřil, že průběh řízení popsaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí i údaje v něm uvedené odpovídají jeho obsahu s tím, že pouze pro doplnění považovat za nutné upřesnit, že návrh na zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení vtělil správce do podání ze dne 5. 2. 2018. Pro rozhodnutí o odvolání dlužnice je pak zásadní, že soud prvního stupně v rozporu s ust. Š 418 odst. 7 insolvenčního zákona vydal napadené usnesení arozhodl o zrušení schváleného oddlužení, aniž by dlužníci (a správce) předvolal kjednání, na němž by projednal okolnosti plnění oddlužení a zjistil aktutální skutkový stav. Tím zatížil řízení zmatečnostní vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a již odvolací soud nemůže reparovat.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. š 219a odst. 1 písm. a) a b) a Š 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 9. března 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. Mř/