KSPA 56 INS 24030/2014-A-5
Č.j.: KSPA 56 INS 24030/2014-A-5

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužníka: Jaroslav Kaplan, nar. 17. května 1976, bytem 561 69 Králíky, Orlická 473, k návrhu Mgr. Martina Svobody, soudního exekutora Exekutorského úřadu Teplice, se sídlem 415 01 Teplice, Husitská 692/3, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), a to tak, že se Mgr. Martinu Svobodovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Teplice, se sídlem 415 01 Teplice, Husitská 692/3, umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 110 Ex 2209/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nebyl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp.zn. KSPA 56 INS 24030/2014, vydán oprávněným osobám, ale byl k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Dne 3. září 2014 bylo zahájeno u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), insolvenční řízení ve věci uvedeného dlužníka. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly stejného dne. Následně dne 5. září 2014 před tím, než bylo ve věci dále rozhodováno, byl insolvenčnímu soudu doručen návrh Mgr. Martina Svobody, soudního exekutora Exekutorského úřadu Teplice, na vydání předběžného opatření, jímž by se mu umožnilo provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 110 Ex 2209/12, s omezením, že výtěžek zpeněžení nelze vydat oprávněným osobám do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu dlužníka. Návrh byl odůvodněn zejména tím, že proti dlužníku vede navrhovatel exekuci nařízenou usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 12. dubna 2012, č.j. 0EXE 3783/2012-14. V průběhu exekučního řízení jmenovaný soudní exekutor vydal dne 15. května 2012 exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí č.j. 110 Ex 2209/12-134, který nabyl právní moci 28. května 2012. Dne 19. září 2013 vydal dražební vyhlášku č.j. 110 Ex 2209/12-323, o nařízení prvního dražebního jednání dne 12. listopadu 2013. Toto jednání bylo odročeno z důvodu podaného insolvenčního návrhu dlužníka (KSPA 56 INS 31695/2013). Insolvenční řízení bylo zastaveno pro nezaplacení požadované zálohy dne 19. června 2014. Nový termín dražebního jednání na 16. září 2014 byl nařízen usnesením ze dne 12. srpna 2014, č.j. 110 Ex 2209/12-442. Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 476 vedeném pro obec a katastrální území Králíky. Dne 3. září 2014 však dlužník podal další insolvenční návrh a stejného dne bylo insolvenční řízení zahájeno pod sp.zn.. Časová souvislost mezi datem podání prvního insolvenčního návrhu dne 11. listopadu 2013 a dražebním jednáním dne 12. listopadu 2013 je zjevná. Obdobně i insolvenční návrh ze dne 3. září 2014 a dražební jednání dne 16. září 2014 přisvědčují zneužití institutu insolvenčního řízení pro zmaření dražebního jednání. Soudní exekutor odkázal ustanovení § 82 a § 109 odst. 1 písm. c) zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ). Navrhované předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, kdy je všechno připraveno k prodeji nemovitých věcí v dražbě, která je transparentním způsobem zpeněžení, přičemž získané peněžní prostředky by byly deponovány pro insolvenčního správce. Soudní exekutor tvrdil, že dlužník opakovaným zahajováním insolvenčního řízení zneužívá účinků jeho zahájení a insolvenční návrh ze dne 3. září 2014 považuje za účelový, činěný s úmyslem zmaření dražebního jednání. Navrhovatel přiložil i citované listinné důkazy.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojuje i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ustanovení § 2 písm. j) insolvenčního zákona se pro účely insolvenčního zákona rozumí společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.

Obecně lze konstatovat, že v případě návrhu na uložení předběžného opatření soud v zájmu rychlé a efektivní prozatímní úpravy poměrů pouze zkoumá, zda jsou osvědčeny skutečnosti rozhodující pro jeho uložení.

Insolvenční soud po prověření věci uvádí následující: V dané věci dlužník insolvenčním návrhem dne 3. září 2014 navrhoval, aby soud zjistil jeho úpadek a na jeho majetek prohlásil konkurs. V seznamu závazků dlužník uvedl i pohledávku předmětné oprávněné věřitelky, a to ČSOB Leasing, a.s., 140 00 Praha 4, Na Pankráci 310/60, IČO 63998980. Její existenci má insolvenční soud tak za prokázanou. Z přiložených listinných důkazů předložených soudním exekutorem je patrno, že exekuční titul uvedené oprávněné byl vydán již v roce 2010 a exekuce je vedena od roku 2012. Dosud zřejmě nebylo nic vymoženo. Z důkazů je dále patrné, že dlužník zmařil dražební jednání nařízené na den 12. listopadu 2013, a to předložením insolvenčního návrhu dne 11. listopadu 2013. Insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSPA 56 INS 31695/2013 bylo zastaveno dne 19. června 2014 pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Druhý insolvenční návrh včetně příloh se zdá být perfektní, dlužník však bude zřejmě znovu vyzýván k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení, když v seznamu majetku neuvedl vyjma nemovitostí

žádná další aktiva (např. disponibilní finanční prostředky). Není tak zatím najisto postaveno, zda dlužník případně zálohu uhradí a zda dojde následně ke zjištění jeho úpadku. Za této situace má soud za to, že zde jsou důvody zvláštního zřetele hodné a návrh na vydání předběžného opatření je důvodný. Současně nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, který je definován v § 2 písm. j) insolvenčního zákona, když výtěžek dosažený zpeněžením v exekuci nebude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vydán oprávněným, ale bude k dispozici v insolvenčním řízení.

Z uvedených důvodů insolvenční soud tak návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl. Nakonec se s odkazem na ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona uvádí, že podle názoru insolvenčního soudu bylo lze uvedené předběžné oprávnění vydat i bez návrhu, a proto nebyl navrhovatel předběžného opatření povinen složit jistotu.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 10. září 2014

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eliška Hocká