KSPA 56 INS 21665/2015-A-7
Č.j.: KSPA 56 INS 21665/2015-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: Jaroslava Matysková, nar. 5. ledna 1962, bytem i místem podnikání 538 21 Slatiňany, Raisova 137, IČ 60919001, k návrhu Jakuba Morávka, nar. 13. srpna 1988, bytem 538 11 Kočí 181, zastoupeného JUDr. Kristýnou Oberfalcerovou, advokátkou se sídlem 110 00 Praha 1-Staré Město, Národní 340/21, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by se soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov, umožnilo provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 103 Ex 19348/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí, a to

LV 563 KÚ pro Pardubický kraj, KP Chrudim Okres: Chrudim Obec: Kočí Kod k.ú.: 667633 Kočí Podíl: 1/1 Pozemky: Parcela Výměra m2 Druh pozemku St. 86/1 2062 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Kočí, č.p. 184, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 86/1 131/1 365 zahrada 131/2 565 zahrada

LV 705 KÚ pro Pardubický kraj, KP Chrudim Okres: Chrudim Obec: Kočí Kod k.ú.: 667633 Kočí Podíl: 1/2 Pozemky: Parcela Výměra m2 Druh pozemku St. 86/5 468 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 86/5

Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká: a) vedlejší stavby: Na rodinný dům navazuje přízemní, zděná hospodářská budova pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na pozemku p.č. St. 86/5-zastavěná plocha a

nádvoří je situován objekt bez čp/če-zem. stav. jedná se o přízemní objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: -oplocení-drátěné pletivo na ocelových sloupcích a částečné betonové podezdívce -2x kovová vrata s kari sítí -žumpa -kopaná studna -vrtaná studna -přístupový chodník-betonová dlažba -terasa-betonová s keramickou dlažbou -venkovní schody betonové s keramickou dlažbou -přípojky IS byl po zaplacení nejvyššího podání a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp.zn.a aby účinky nařízeného předběžného opatření zanikly dle ust. § 146 odst. 1 InZ v případě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ust. § 142 InZ až právní mocí těchto rozhodnutí, se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 26. srpna 2015 bylo zahájeno u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), insolvenční řízení ve věci uvedené dlužnice, a to k jejímu insolvenčnímu návrhu. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly stejného dne v 09:15 hodin. Následně stejného dne v 10:10 hodin byl insolvenčnímu soudu doručen návrh Jakuba Morávka na vydání předběžného opatření, jímž by se soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov, umožnilo provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 103 Ex 19348/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, vedených na listech vlastnictví číslo 563 a 705 pro obec a katastrální území Kočí, včetně jejich příslušenství (vedlejší stavby a venkovní úpravy), byl po zaplacení nejvyššího podání a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp.zn.a aby účinky nařízeného předběžného opatření zanikly podle ustanovení § 146 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) v případě rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 142 tohoto zákona až právní mocí těchto rozhodnutí. Návrh byl odůvodněn zejména tím, že soudní exekutor Tomáš Vrána byl pověřen provedením exekuce na majetek dlužnice na základě pověření Okresního soudu v Chrudimi ze dne 31. května 2013, č.j. 22 EXE 1071/2013-11, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného směnečného platebního rozkazu vydaného dne 7. ledna 2013 Městským soudem v Praze pod č.j. 55 Cm 423/2012-21 k uspokojení pohledávky oprávněné věřitelky Citibank Europe plc, 158 00 Praha-Stodůlky, Bucharova 2641/14, IČ 28198131. Dále navrhovatel uváděl, že dražební vyhláškou č.j. 103 Ex 19348/13-38 soudní exekutor nařídil elektronickou dražbu nemovitých věcí na den 22. ledna 2014. Před zahájením dražebního jednání však bylo na návrh dlužnice ze dne 21. ledna 2014 zahájeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 56 INS 1285/2014 a dražební jednání tak bylo odročeno na neurčito. Z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužnicí dne 20. března 2014 bylo první insolvenční řízení zastaveno. Usnesením č.j. 103 Ex 19348/13-69 soudní exekutor nařídil elektronickou dražbu nemovitých věcí na den 24. září 2014. Před zahájením dražebního jednání však bylo na návrh dlužnice ze dne 22. září 2014 zahájeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 56 INS 25705/2014 a dražební jednání tak bylo odročeno na neurčito. Z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužnicí dne 20. října 2014 bylo druhé insolvenční řízení zastaveno. Dražební vyhláškou č.j. 103 Ex 19348/13-88 soudní exekutor nařídil elektronickou dražbu nemovitých věcí na den 4. března 2015. Před zahájením dražebního jednání však bylo na návrh dlužnice ze dne 4. března 2015 zahájeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 56 INS 5563/2015 a dražební jednání tak bylo odročeno na neurčito. Z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužnicí dne 23. března 2015 bylo třetí insolvenční řízení zastaveno. Dražební vyhláškou ze dne 29. června 2015 č.j. 103 Ex 19348/13-106 soudní exekutor nařídil elektronickou dražbu nemovitých věcí prostřednictvím webových stránek www.okdrazby.cz na den 26. srpna 2015 13.00 hodin. Před zahájením dražebního jednání však bylo opět na návrh dlužnice ze dne 26. srpna 2015 zahájeno insolvenční řízení pod sp.zn. a dražební jednání tak bylo odročeno na neurčito. Svůj právní zájem navrhovatel dovozoval z toho, že do této poslední dražby podal dražební přihlášku a dne 15. srpna 2015 se registroval na obhlídku nemovitosti. Tvrdil, že dlužnice zneužívá insolvenčních návrhů jako obrany proti provedení exekuce, opakovaně maří provedení exekučního řízení již více než jeden rok. Insolvenční návrhy jsou naprosto totožné a jejich jediným smyslem je zachování účinků spočívajících v tom, že exekuci nelze provést (§ 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona). Jediným východiskem je tak použití ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) tohoto zákona.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c), věta první, insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojuje i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Podle ustanovení § 2 písm. j) insolvenčního zákona se pro účely insolvenčního zákona rozumí společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.

Obecně lze konstatovat, že v případě návrhu na uložení předběžného opatření soud v zájmu rychlé a efektivní prozatímní úpravy poměrů pouze zkoumá, zda jsou osvědčeny skutečnosti rozhodující pro jeho uložení. K osvědčení tvrzených skutečností navrhovatel předložil listinné důkazy. K prokázání nařízení shora uvedených dražeb řádně přiložil dražební vyhlášky, k prokázání existence insolvenčních řízení dlužnice předložil citované insolvenční návrhy a dále přiložil i jednotlivá jejich zpětvzetí dlužnicí. K prokázání svého právního zájmu na věci přiložil dvě listiny. První listinu označil navrhovatel jako dražební přihlášku. Jednalo se o jednostránkovou sjetinu z internetových stránek okdražby.cz. Z jejího obsahu není vůbec seznatelné, že se navrhovatel skutečně jako dražitel do uvedené dražby přihlásil. V kolonce informace o dražbě je uveden pouze uživatel JakubMO*, není uvedeno celé jméno ani identifikace uvedeného uživatele. Navíc uživatel nemusí být nutně dražitelem. Podle kolonky údaje pro ověřené dražitele měla být uhrazena dražební jistota ve výši 140.000 Kč, k ověření jejího složení žádná listina přiložena nebyla. Navrhovatel nedoložil ani žádné potvrzení od dražebníka, že je přihlášeným dražitelem. Druhá předložená listina navrhovatelem označená jako potvrzení o registraci na obhlídku nemovitosti ze dne 15.8.2015 je vlastně e-mailem ze dne 15. srpna 2015 odesílaným z adresy obhlídky@exekuce.cz na adresu mo@asa-cz.cz. Identita odesilatele ani adresáta tak není patrná, není ani zřejmé, zda se jedná o adresu navrhovatele. Navíc z textu je zřejmé, že se jedná o pouhou registraci k prohlídce; zda prohlídka vůbec proběhla, není ani tvrzeno. Podstatné také je, že není uvedeno, jaké nemovitosti mají předmětem obhlídky být. Insolvenční soud tak seznal, že právní zájem navrhovatele na nařízení předběžného opatření nebyl vůbec prokázán, když řádně nedoložil ani to, zda splnil podmínky, aby se dražby nařízené na den 26. srpna 2015 vůbec mohl zúčastnit. Navíc dlužnicí druhá označená potencionální zajištěná věřitelka, tj. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., 100 17 Praha 10, Vinohradská 3218/169, IČ 49241397, by se po vyhovění návrhu na vydání předběžného opatření nemohla jakkoli vyjádřit ke způsobu zpeněžení a k výši ceny nemovitostí. Insolvenční soud má proto za to, že společný zájem věřitelů tak, jak je definován v § 2 písm. j) insolvenčního zákona, by mohl být v insolvenčním řízení realizací dražby ohrožen, protože není najisto postaveno, že by výnos z dražby provedené v předmětné exekuci byl pro ně výnosnější než prodej v rámci insolvenčního řízení. Z uvedených důvodů insolvenční soud tak návrhu na vydání předběžného opatření nevyhověl a zamítl ho. Nakonec se s odkazem na ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona uvádí, že podle názoru insolvenčního soudu bylo lze uvedené předběžné oprávnění vydat i bez návrhu, a proto nebyl navrhovatel předběžného opatření povinen složit jistotu.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 27. srpna 2015

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová