KSPA 56 INS 21379/2012-A-24
Č.j.: KSPA 56 INS 21379/2012-A-24

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, v právní věci dlužníka: Robert Hudec, nar. 23. července 1972, bytem i místem podnikání 530 02 Třebosice 54, IČO 44433280, ve věci insolvenčního návrhu věřitelky: BONUS PRAHA Investment a.s., 100 00 Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, IČO 28214374, zastoupené Mgr. Michalem Müllerem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Bílkova 132/4, o věřitelčině návrhu na ustanovení předběžného insolvenčního správce,

takto:

Návrh věřitelky na předběžné opatření, kterým by byl ustanoven předběžný insolvenční správce, se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 28. srpna 2012 předložila výše uvedená navrhující věřitelka u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), insolvenční návrh ve věci uvedeného dlužníka. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly z technických důvodů dne 31. srpna 2012. Věřitelka insolvenční návrh odůvodnila mimo jiné tím, že má za dlužníkem zajištěnou pohledávku z titulu úvěrové smlouvy a následné smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. června 2012; výše pohledávky činila ke dni 20. srpna 2012 částku 5.404.748,38 Kč (věřitelka poř.č. 1).

Dne 24. října 2012 doručila insolvenční navrhovatelka insolvenčnímu soudu návrh na ustanovení předběžného insolvenčního správce. Návrh odůvodnila zejména tím, že její pohledávka je zajištěná nemovitostmi ve společném jmění manželů dlužníka a paní Romany Hudcové. Konkrétně se jedná o nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví číslo 555 vedeném pro obec a katastrální území Třebosice (budova čp. 54-rodinný dům na stavební parcele číslo 67, stavební parcela číslo 67-zastavěný plocha a nádvoří a pozemková parcela číslo 128/15-orná půda). Podle jejího zjištění je uvedená budova neobývaná, dlužník i jeho manželka se odstěhovali. Věřitelka vyjádřila názor, že na nemovitosti hrozí vznik škody a že by mohlo dojít k poklesu její hodnoty. Na závěr navrhla, aby insolvenční soud ustanovil předběžného insolvenčního správce k zajištění a správě předmětných nemovitostí.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle odstavce 2 písm. a) tohoto paragrafu předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 75b odst. 1, věta první, zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000 Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000 Kč. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Insolvenční soud konstatuje, že podle ustanovení § 112 odst. 1 insolvenčního zákona mohl i bez návrhu ustanovit předběžným opatřením předběžného insolvenčního správce pouze v případě, že by nařídil předběžné opatření, kterým by omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v ustanovení § 111. O takový případ však v projednávané věci nejde, a proto navrhovatel předběžného opatření byl povinen složit jistotu.

Podle šetření soudu potřebná jistota ve výši 10.000 Kč složena nebyla a navrhující věřitelka nepředložila důkaz o jejím složení. Vzhledem k tomu, že v den podání návrhu na nařízení předběžného opatření (a ostatně ani později) jistota složena nebyla, nezbylo insolvenčnímu soudu než postupovat podle citovaného ustanovení § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na vydání předběžného opatření odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř., ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona ).

V Pardubicích dne 6. listopadu 2012.

JUDr. Marie Pavlíčková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Křížová Veronika