KSPA 56 INS 21378/2012-B-26
Č.j.: KSPA 56 INS 21378/2012-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužnice Romany Hudcové, nar. 12. června 1979, bytem i místem podnikání 530 02 Třebosice 54, IČO 70167087, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice

t a k t o :

Soud povoluje paní Ludmile Doležalové, nar. 19. března 1953, bytem 530 12 Pardubice, Bartoňova 826, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice-nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, na listu vlastnictví č. 228 pro obec a katastrální území České Lhotice, a to stavební parcely č. 192, jejíž součástí je stavba č.e. 46-budova pro rekreaci.

Odůvodnění :

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dne 27. listopadu 2012 svým usnesením č.j.-A-31 zjistil úpadek dlužnice. Insolvenční správkyní byla ustanovena 1. správcovská a konkurzní v.o.s., 530 02 Pardubice, třída Míru 67, IČO 26126788. Následně byl na majetek dlužnice usnesením ze dne 5. března 2013, č.j. KSPA 56 INS 21378/2012-B-12 prohlášen konkurs.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 24. dubna 2014 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost paní Ludmily Doležalové, matky dlužnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to nemovitých věcí zapsaných u nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, na listu vlastnictví č. 228 pro obec a katastrální území České Lhotice, a to stavební parcely č. 192, jejíž součástí je stavba č.e. 46-budova pro rekreaci. Paní Ludmíla Doležalová ve své žádosti mimo jiné uvedla, že za uvedené nemovité věci nabízí cenu 50.000 Kč, když dle vyjádření insolvenční správkyně je tato částka vyšší, než kterou insolvenční správkyni nabídl jiný zájemce.

Insolvenční soud vyzval insolvenční správkyni, zajištěnou věřitelku Raiffeisenbank, a.s. a zástupce věřitelů BONUS PRAHA Investment, a.s. o vyjádření k návrhu na udělení výjimky. Insolvenční správkyně souhlasila s udělením výjimky podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 22. května 2014 (viz dokument B-20), zajištěná věřitelka vyslovila souhlas podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 9. října 2014 (viz dokument č. B25) a zástupce věřitelů podáním doručeným dne 18. srpna 2014 (viz dokument č. B-22).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto rozhodl insolvenční soud tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to osobou, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

V Pardubicích dne 15. října 2014

Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva