KSPA 56 INS 19997/2014-A-9
Č.j.: KSPA 56 INS 19997/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin Bareš, nar. 7. března 1990, bytem 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, Olbrachtova 109, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

I. Rozhodnutí ze dne 26. srpna 2014, č.j. KSPA 56 INS 19997/2014-A-8 se zrušuje.

II. Insolvenční řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 22. července 2014 podal shora uvedený dlužník u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční řízení bylo zahájeno stejného dne.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 26. srpna 2014 v 7:00 hodin vzal navrhovatel-dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpět (dokument č. B-2/1). Insolvenční soud usnesením ze dne 26. srpna 2014, č.j.-A-8, zveřejněného v 13:44 hodin, zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho oddlužení a ustanovil insolvenční správkyní saluka v.o.s., 530 02 Pardubice, Masarykovo nám. 1484, IČO 25995243.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Podle ustanovení § 130 odst. 1 tohoto zákona mimo jiné je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

V daném konkrétním případě, kdy zpětvzetí insolvenčního návrhu bylo doručeno insolvenčnímu soudu před zveřejněním shora uvedeného rozhodnutí, tak insolvenční soud z důvodu právní jistoty rozhodl analogicky ve smyslu ustanovení § 130 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona a shora citované rozhodnutí zrušil.

Navrhovateli nic nebude případně bránit v podání nového insolvenčního návrhu. Zastavení řízení totiž nezpůsobuje překážku věci rozhodnuté (rei iudicatae) ve smyslu ustanovení § 159a odst. 5 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona, protože soud v tomto případě nerozhodoval o nároku navrhovatele, zda se mu přiznává nebo zamítá, ale rozhodoval pouze o procesním návrhu dlužníka.

O povinnosti k náhradě nákladů řízení soud nerozhodoval, neboť se řízení nezúčastnilo více účastníků než dlužník. Pro úplnost insolvenční soud sděluje, že insolvenční správkyni žádné náklady nevznikly.

Poučení:

Proti výroku ad I. není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Proti výroku ad II. tomuto usnesení se může odvolat jen insolvenční navrhovatel, a to ve lhůtě 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 130 odst. 4 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1 o.s.ř.). Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno insolvenčnímu navrhovateli zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 4. září 2014

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Ivana Valentová