KSPA 56 INS 19400/2011-A-11
Č.j.: KSPA 56 INS 19400/2011-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: Jitka Wendligová, nar. 21. července 1959, bytem 563 01 Lanškroun-Dolní Třešňovec, Vančurova 149, k odvolání dlužnice proti usnesení ze dne 23. listopadu 2011, č.j. KSPA 56 INS 19400/2011-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 23. listopadu 2011, č.j. KSPA 56 INS 19400/2011-A-9, se mění tak, že dlužnici se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Dne 25. října 2011 podala shora uvedená dlužnice u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Stejného dne bylo zahájeno insolvenční řízení.

Insolvenční soud po posouzení tohoto návrhu dne 23. listopadu 2011, usnesením č.j. -A-9, uložil dlužnici, aby do 7 dnů ode dne nabytí právní moci napadeného rozhodnutí zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20 tisíc Kč podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ). Své rozhodnutí, proti kterému bylo přípustné odvolání, zdůvodnil insolvenční soud zejména tím, že dlužnice zatím neprokázala dostatečné příjmy k povolení oddlužení. S odkazem na ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona tudíž jako způsob řešení úpadku přicházel podle úvahy insolvenčního soudu především konkurs. Toto rozhodnutí bylo dlužnici řádně doručeno dne 30. listopadu 2011 do vlastních rukou.

Dlužnice využila svého práva a proti tomuto rozhodnutí podala včas odvolání, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu poštou dne 14. prosince 2011. V odvolání zejména namítala, že pobírá i další příjmy z vedlejšího pracovního poměru, které insolvenční soud nezohlednil. Současně přiložila dohodu o pracovní činnosti a doklady o vyšších příjmech, které by již pro povolení oddlužení dostačovaly.

Podle ustanovení § 95 citovaného zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud po prověření celé věci využil svého oprávnění dané mu ustanovením § 95 citovaného zákona, neboť dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Napadené rozhodnutí nebylo rozhodnutím o nařízení předběžného opatření ani rozhodnutím ve věci samé, nejednalo se o rozhodnutí věcné, ale o rozhodnutí procesní povahy, proti kterému bylo odvolání přípustné. Odvolání bylo v celém rozsahu vyhověno, neboť insolvenční soud záležitost přehodnotil. Původně vycházel z doložených příjmů dlužnice ve výši asi 10.269,--Kč tzv. čistého měsíčně, po doplnění je možné vycházet z částky asi 14.300,--Kč. Insolvenční soud tak seznal, že v daném případě, bude zřejmě možný způsob řešení úpadku povolením oddlužení (dlužnice prohlásila, že nepodniká a nemá žádné dluhy z podnikání). Ve světle nových skutečností se proto uložení povinnosti zaplatit uvedenou zálohu jevilo jako nadbytečné. Pro případ, že by dlužnice odvolání nepodala a zálohu nezaplatila, insolvenční soud by zřejmě i tak insolvenční řízení nezastavil, což mu umožňuje ustanovení § 108 odst. 3 insolvenčního zákona. V insolvenčním řízení tak bude dále pokračováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 27. února 2012.

JUDr. Marie Pavlíčková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Křížová Veronika