KSPA 56 INS 19157/2011
!Q

&. ,. KSPA 56 INS 19157 /2011 1 VSPI I 1666 mon-e_n

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy ]UDr ]iřího Karetj; a soudců ]UDr Františka Kučery a JUDr ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Rudoltice 276, 561 25 Ústí nad Orlicí, o odvolání insolv tenčnís správkýně: Mgr. Ing. Michaela Jedličková, sídlem Vítězslava Nováka 109, 539 73 Skuteč, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králově, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 19157/2011-B 59 ze dne 4. září 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králově, pobočky v Pardubicích č. j KSPA 56 INS 19157/2011 Bw39 ze dne 4. září 2017 se v bodě III. potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vHradci Králově, pobočka v Pardubicích usnesením č j KSPA 56 INS 19157/2011 l3 39 ze dne 4 9. 2017 vzal vbodě I. výroku na vědomí splnění oddlužení Milana Šahaty (dále jen dlužník) schválil odměnu insolvenční správkyně Mgr Ing. Michaely Jedličkově (dále jen správkyně) za dobu trvání schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 50.985 Kč a náhradu jejich hotových výdajů ve výši 10.197 Kč (hod ll. výroku), přiznal ji odměnu ve výši 3.650 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhradu hotových výdajů ve výši 589 Kč včetně daně z přidané hodnotyt za období od listopadu 2011 do července 2012 (bod Ill. výroku), zprostil ji funkce (bod IV . výroku) a osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení vrozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bod V. výtoku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu správkyně podáním doručeným dne 2. 8. 2017 sdělila, že došlo k uhrazení poslední (60) splátky věřitelům, čímž býlo uhrazeno více než 30 % jejich pohledávek. Uspokojena byla i odměna a náhrada hotových výdajů správkyně. Z podání správkyně a obsahu soudního spisu soud seznal, že oddlužení bylo splněno, proto vzal jeho splnění na vědomí. Pohledávky nezajištěných věřitelů vcelkově výši 471.778,75 Kč byly uspokojeny ve výši 155.901,70 Kč (tj. 33,05 %). Za dobu realizace splátkového kalendáře _-60 měsíců náleží správkýní odměna ve výši 750 Kč měsíčně naxqíšená o daň z přidané hodnoty (900 Kč a: 22 měsíců + 1 089 Kč it 58 měsíců) a náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně navýšená o daň z přidané hodnoty, celkem 61 182 Kč Co se týče odměny a náhradyt hotových výdajů správký ně za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly ůčinkv schválení oddlužení (od listopadu 2011 do centence 2012), dospěl soud k závěru, že jí náleží odměna dle ust. $ 5 vyhláškyč 313/2007 Sb. (dále jen vyhláska) ve výši 3. 630 Kč včetně daně z přidané hodnotý a náhrada hotových v_v dajů na cestovné ve výsi 589 Kč Upadek dlužníka byl zjistěn dne 22 11. 2011, přezkumně jednání proběhlo dne 23 1 2012 a byly na něm přezkoumány 4 přihlásky pohledávek věřitelů s tím, že správkyně jednu pohledávku popřela. Soud přihlědl kdobě, rozsahu a náročnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulětrunková.

pokračovani z horni ao imo win : ,: cun

1 VSPH 1666/2017

' ..? vykonávané činnosti správkýně a přiznal ]1 odměnu za období od zjištění úpadku do přezkumného jednání včetně dobý zasílání výrozumění věřitelům popřených pohledávek za 4 měsíce ve výši 750 Kč měsíčně + daň z přidané hodnotý. Odměnu za další měsíce jí nepřiznal, nebot: neprokázala, že být po přezkumném jednání prováděla nějaké další úkoný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky-* v Pardubicích, a to výslovné proti bodu Ill. výroku, jímž jí soud přiznal odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, se správkyně včas odvolala a požadovala, abý je odvolací soud v tomto bodě výroku změnil tak, že jí přizná odměnu ve výši 8.167,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty. V odvolání namítala, že je soudem přiznaná částka na její odměnu za uvedené období nepřiměřená, nebot? soud nevzal vpotaz, že připravením podkladů pro přezkumné jednání a samotnou účastí na něm činnost insolvenčního správce nekončí. Po přezkumném jednáni dlužníci často kontaktují insolvenčního správce a konzultují s ním svoje praktické problémý a dopady úpadku na svou životní situaci. Přiznaná odměna ve výši 3.630 Kč není odměnou za 4 měsíce, ale za celou dobu od rozhodnutí o úpadku do dobý rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy za 9 měsíců, což představuje pouze 403,33 Kč za měsíc pro vysokoškolsky vzdělaného insolvenčního správce. Za spravedlivou považuje odměnu ve výši 750 Kč měsíčně + daň z přidané hodnoty, lVIěla za to, že pro podporu její argumentace svědčí i skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2014 náleží insolvenčnímu správci odměna již od rozhodnutí o povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. $ 38 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady-j hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohý na nákladý insolvenčního řízení, není li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Výúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměný je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty-* umožňoval (odst, 3). Způsob určení odměný, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Pro posouzení odměny a náhrady hotových výdajů je v daném případě rozhodující právní úprava vyhlášky ve znění účinném do 31. 12. 2012 vzhledem k tomu, že před tímto datem bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku (dle článku ll. přechodných ustanovení

Výhlášky č. 488/2012 Sb.). Podle ust. $ 3 písm. b) výhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle ust. 5 7 odst. 4 výhlášký mu v souvislosti

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10. i v tai-'n lbůb/ zur; s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Insolvenční správce má dle judikatury zdejšího soudu právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů, jež účelně vynaložil při řádném výkonu funkce, též za období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebot tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ust. Š 3 písm. b) a $ 7 odst. 4 vyhlášky. 0 odměně insolvenčního správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje soud dle ust. $ 5 vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu spřihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových rojdajů spojených s touto činností přiznává insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši 5 limity dle ust. Š7 odst. 1 až 3 vyhlášky (ktomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPl l 1239/2010-B 27 ze dne 19.5.2011)

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 22. 11. 2011 (č. d. fat 11) zjistil soud úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni do funkce. Podánírn doručeným dne 9.1.2012 (č. d. B-Z) předložila správkyně soudu soupis majetkové podstaty, zprávu o své činnosti a seznam přihlášených pohledávek. Přezkumné jednání se konalo za účasti správkyně dne 23. 1. 201.2; správkyně přezkoumala 4 přihlášky pohledávek a jednu z nich popřela. Usnesením ze dne 3. 7. 20l2 (č. d. Bris) schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Správkyně za činnost konanou od ustanovení do funkce do schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře, tj. od listopadu 2011 do července 2012, požadovala přiznat odměnu ve výši odpovídající paušální odměně náležející insolvenčnímu správci po dobu trvání schváleného oddlužení ve výši 750 Kč měsíčně.

Odvolací soud je (ve shodě se soudem prvního stupně) toho názoru, že vuvedené době jak vyplývá i z obsahu spisu konala správkyně standardní činnost odpovídající dané fázi řízení následující poté, co byla s rozhodnudm o úpadku dlužníka a povolením oddlužení ustanovena do funkce: po seznámení se stavem dané insolvenční věci kontaktovala dlužníka, prověřila jeho osobní, majetkové a výdělkové poměry, jakož i případné odporovatelné úkony a podmínky pro schválení jeho oddlužení, provedla a předložila soudu (se zprávou o své činnosti) soupis majetkové podstaty, přezkoumala přihlášené pohledávky podle 4 přihlášek a předložila soudu jejich seznam a zúčastnila se přezkumného jednání konaného dne 23. 1. 2012. K tomuto datu byly vykonány všechny činnosti insolvenčního správce nutné k přezkoumání přihlášených pohledávek i k provedení schůze věřitelů a rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka.

Soud prvního stupně proto postupoval správné, když v souladu s ust. 5 5 vyhlášky určil správkyni odměnu ve výši 3.630 Kč včetně daně z přidané hodnoty, neboť v období od konání přezkumného jednání do schválení splátkového kalendáře, jež trvalo (bez zavinění dlužníka) téměř 6 měsíců, neučinila žádné jiné úkony. Stanovená odměna tak odpovídá rozsahu a náročnosti správkyní vykonané činnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza lsíulštrunková.

12.

PUMHUUVHHF 4 noťas oo 1m o u 13 : ; LU u

1 VSPI I 1666 / 2017

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správkyně důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 24. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. MMŽ/