KSPA 56 INS 18450/2011-A-23
Č.j.: KSPA 56 INS 18450/2011-A-23

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v insolvenční věci dlužnice: Truck Driver Club s.r.o. v likvidaci, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Větrná 676, IČO 25933451, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 23. listopadu 2011, č.j. KSPA 56 INS 18450/2011-A-21,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném konkursním řízení vydal dne 23. listopadu 2011 Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), usnesení č.j. KSPA 56 INS 18450/2011-A-21, kterým uložil dlužnici, aby do 15 dnů ode dne nabytí právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,--Kč.

V daném případě je z obsahu soudního spisu zřejmé, že napadené usnesení bylo dlužnici doručováno na doručovací adresu (k rukám likvidátora) do vlastních rukou (typ I.) prostřednictvím České pošty, s.p. Z vrácené doručenky vyplývá, že adresát písemnost řádně převzal osobně dne 25. listopadu 2011. Tyto údaje jsou osvědčeny poštovními razítky i potvrzeními doručovatelek. Podle ustanovení § 50f odst. 3 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), mimo jiné, je doručenka veřejnou listinou, kdy není-li prokázán opak, považují se údaje uvedené na ní za pravdivé. K uvedenému datu se tedy nepochybně vztahuje běh patnáctidenní odvolací lhůty. Z uvedeného vyplývá, že patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala běžet dlužnici dne 26. listopadu 2011, a protože patnáctý den připadl na sobotu tak s odkazem na ustanovení § 57 odst. 2, věta druhá, o.s.ř. lhůta marně uplynula dnem 12. prosince 2011 (což byl nejblíže následující pracovní den). Napadené usnesení tak nabylo právní moci dne 13. prosince 2011.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 věta prvá o.s.ř. mimo jiné se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle ustanovení § 57 odst. 1 až 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Odvolání do předmětného rozhodnutí bylo doručeno dne 14. prosince 2011. Protože se jedná v daném případě o lhůtu procesní, stačilo, aby bylo odvolání podáno alespoň poslední den lhůty, tj. dne 12. prosince 2011, k poštovní přepravě. Jak bylo zjištěno z přiložené obálky, k poštovní přepravě bylo odevzdáno až dne 13. prosince 2011. Za daného stavu věci se tak jedná o odvolání pozdě podané, tj. podané po uplynutí zákonné lhůty. Jde tu o lhůtu tzv. propadnou, neboli prekluzivní, kdy její nedodržení má za následek ztrátu možnosti úkon s úspěchem provést. Tuto zákonnou lhůtu není možné prodloužit, neboť s odkazem na ustanovení § 55 o.s.ř. je možné prodloužit pouze lhůtu soudcovskou, tj. tu, kterou by určil předseda senátu (v tomto případě samosoudkyně). Pro úplnost je ještě zapotřebí doplnit, že v daném případě není přípustné ani prominutí zmeškání lhůty s odkazem na speciální ustanovení § 83 insolvenčního zákona.

Z uvedených důvodů soud prvního stupně odvolání jako opožděné podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl, aniž by odvolání postoupil Vrchnímu soudu v Praze k posouzení tvrzených věcných námitek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 27. února 2012.

JUDr. Marie Pavlíčková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kacetlová Judita