KSPA 56 INS 16671/2011-B-25
Č.j.: KSPA 56 INS 16671/2011-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníka Zdeňka Zavorala, nar. 24. února 1955, bytem 569 63 Lubná 301, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a k žádosti insolvenčního správce o souhlas s prodejem mimo dražbu

t a k t o :

I. Soud povoluje paní Jitce Zavoralové, 570 01 Litomyšl, U Školek 1197, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to podílu ve výši 5/8 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 185 pro obec Lubná a katastrální území Lubná u Poličky.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Milanu Švábovi, 568 02 Svitavy, nám. Míru 48, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu-podílu dlužníka ve výši 5/8 na nemovitostech, a to

-pozemkové parcely č. 1026/85-orné půdy o výměře 6215 m2, -pozemkové parcely č. 1057/71-orné půdy o výměře 204 m2, -pozemkové parcely č. 1057/75-orné půdy o výměře 12735 m2, -pozemkové parcely č. 1091/1-zahrady o výměře 719 m2, -pozemkové parcely č. 1111/23-ostatní plochy (ostatní komunikace) o výměře 102 m2 -pozemkové parcely č. 1111/26-ostatní plochy (ostatní komunikace) o výměře 1108 m2, -pozemkové parcely č. 1229/43-orné půdy o výměře 830 m2, -pozemkové parcely č. 1229/45-orné půdy o výměře 1722 m2, -pozemkové parcely č. 3030/32-ostatní plochy o výměře 259 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 185 pro obec Lubná a katastrální území Lubná u Poličky zájemkyni paní Jitce Zavoralové, nar. 9. listopadu 1960, 570 01 Litomyšl, U Školek 1197, za kupní cenu ve výši 200.000 Kč a s tím, že kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 16671/2011-A-13 ze dne 24. listopadu 2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Milan Šváb, advokát se sídlem 568 02 Svitavy, nám. Míru 48. Usnesením ze dne 17. února 2012, č.j. KSPA 56 INS 16671/2011-B-6 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 26. června 2013 došla insolvenčnímu soudu žádost paní Jitky Zavoralové, bývalé manželky dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to jeho podílu ve výši 5/8 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 185 pro obec Lubná a katastrální území Lubná u Poličky (viz dokument č. B-21/6). Paní Zavoralová ve své žádosti mimo jiné uvedla, že akceptuje nabídku k odkoupení spoluvlastnického podílu dlužníka v rámci předkupního práva. Z obsahu spisu pak plyne, že je spoluvlastnicí uvedených nemovitostí ve výši 3/8.

Podáním ze dne 28. února 2013 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí-pozemkových parcel, a to za podmínek zde též uvedených (viz dokument č. B-13). Ve své žádosti mimo jiné uvedl, že byla učiněna nabídka k odprodeji uvedených nemovitostí bývalé manželce dlužníka, která má k těmto nemovitostem předkupní právo díky spoluvlastnickému podílu ve výši 3/8. Kupní cena byla stanovena na základě odborného vyjádření k obvyklé ceně Ing. Rudolfa Jungera, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví-stavby obytné, 570 01 Litomyšl, Terezy Novákové 1304 ze dne 15. srpna 2011. Dle jeho vyjádření činí obvyklá cena nemovitostí jako celku cca 330.000 Kč. Pro úplnost insolvenční soud dodává, že dle sdělení insolvenčního správce došlo k přečíslování parcel v katastru nemovitostí, a to tak, že z původního čísla parcely č. 1101/2 vznikly parcely pozemková čísla 1057/71, 1111/23 a 1229/43, a z původního čísla parcely č. 1103/2 vznikly parcely pozemková čísla 1026/85, 1057/75, 1111/26, 1229/45 a 3030/32 (viz dokument č. B-21/5).

Předmětné nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 10. ledna 2012 pod položkou Poř. č. 5 Nemovitosti (viz dokument č. B-2/16).

Podle ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru (resp. zástupce věřitelů).

Podle ustanovení § 293 insolvenčního zákona, jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2012, č.j. 1 VSPH 194/2012-B-36 (KSCB 26 INS 4392/2008) je třeba doložit k udělení souhlasu insolvenčního soudu k prodeji zajištěného majetku mimo dražbu i souhlas věřitelského orgánu, neboť pokyny zajištěného věřitele nemohou nahradit souhlas insolvenčního soudu a věřitelského orgánu vyžadovaný k účinnosti prodeje mimo dražbu.

Na nemovitostech zapsaných na LV č. 185 pro obec Lubná a k.ú. Lubná u Poličky vázne zástavní právo exekutorské na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva č.j. 137 EX 17119/09-31 ze dne 25.03.2011 (právní moc ke dni 07.04.2011) ve prospěch věřitelky Matco, s.r.o. Pohledávka věřitelky Matco, s.r.o. byla při přezkumném jednání zjištěna ve výši 168.773 Kč jako zajištěná, vykonatelná.

Insolvenční správce ke své žádosti doložil pokyn zajištěné věřitelky Matco, s.r.o. ze dne 25. května 2012 (viz dokument č. B-13/4) a souhlas s prodejem p. Jitce Zavoralové ze dne 21. srpna 2012 (viz dokument č. B-13/3). Souhlas věřitelského orgánu insolvenční správce nedoložil, neboť v době podání žádosti nebyl jmenován, z původně jmenovaného prozatímního věřitelského výboru téměř všichni členové i jejich náhradníci odstoupili.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti insolvenční soud proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 2. července 2013

Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Eliška Hocká