KSPA 56 INS 1643/2012-B-33
Č.j.: KSPA 56 INS 1643/2012-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v insolvenční věci

dlužnice: Denisa Bubnová, narozená 14. září 1972 bytem Bělehradská 379, 530 09 Pardubice-Polabiny o osvobození dlužnice od placení pohledávek

takto:

Návrh dlužnice, aby jí soud přiznal osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, placení pohledávek věřitelům, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a placení pohledávek věřitelům kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili ve lhůtě určené soudem v rozhodnutí o úpadku, se zamítá.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 56 INS 1643/2012-A-13 ze dne 19. dubna 2012 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno její oddlužení. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Tereza Vodičková, 530 02 Pardubice, Jindřišská 1441. Následně usnesením ze dne 6. září 2012, č.j.-B-10 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 412 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) je dlužník po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Poučová. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 414 odst. 1 insolvenčního zákona jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit a na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Podle ustanovení § 415 insolvenčního zákona je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek nebo je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé při postupu podle § 398 odst. 4, nižší než 50 % nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 2 a 3 platí obdobně.

Dle bodu 1. přechodných ustanovení zavedených čl. II zákona č. 64/2017 Sb. se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Z obsahu spisu soud zjistil, že před schválením oddlužení splátkových kalendářem měla dlužnice příjmy ze zaměstnání ve výši 11.117 Kč čistého měsíčně a 2 vyživovací povinnosti. Její závazky činily 625.053,36 Kč. V době schválení oddlužení splátkovým kalendářem byl předpoklad, že bude dlužnice schopna uhradit 64,45 % nezajištěných pohledávek. V době schválení oddlužení byla zaměstnána u zaměstnavatele Globus ČR, k.s., navíc měla uzavřenou smlouvu o důchodu s Lubošem Bubnem, který se zavázal přispívat dlužnici na oddlužení měsíční částkou 2.000 Kč.

Usnesením ze dne 9. ledna 2018, č.j.-B-29 vzal insolvenční soud na vědomí splnění oddlužení dlužnice, schválil odměnu insolvenční správkyně za dobu plnění schváleného oddlužení i za dobu před schválením oddlužení, insolvenční správkyni zprostil funkce a vzhledem k tomu, že část odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně nebyla kryta příjmy z majetkové podstaty dlužnice, rozhodl o tom, že část odměny a náhrady hotových výdajů ve výši 16.666 Kč budou po právní moci rozhodnutí uhrazeny z prostředků státu. Z podání insolvenční správkyně a z obsahu soudního spisu insolvenční soud seznal, že oddlužení bylo splněno. Zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 34.938,92 Kč byly uspokojeny ve výši 48.606,70 Kč, tj. ve výši 14,51 %. Dlužnice podmínky oddlužení plnila až do dubna 2016, kdy utrpěla pracovní úraz a z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti neměla dostatečný příjem, aby byla schopna hradit splátky nezajištěným věřitelům. Od října 2016 již nebyla hrazena ani odměna a hotové výdaje insolvenční správkyně. Vzhledem k tomu, že již uplynula zákonem stanovená lhůta pro splnění oddlužení (60 měsíců), nebylo možné oddlužení zrušit a řízení zastavit (ustanovení § 418 insolvenčního zákona). Insolvenční soud vzal tak oddlužení dlužnice na vědomí tímto rozhodnutím.

Vzhledem k tomu, že nebylo uhrazeno minimálně 30 % nezajištěných pohledávek, bylo na dlužnici, aby podala návrh na osvobození dle ustanovení § 415 insolvenčního zákona. Na výzvu soudu tak dlužnice učinila podáním doručeným soudu dne 25. ledna 2018 (viz dokument č. B-32). Navrhla, aby

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Poučová. soud vydal usnesení, jímž ji osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. K návrhu přiložila potvrzení o pracovní neschopnosti, ze kterého plyne pouze počátek pracovní neschopnosti od 5. května 2016, konec pracovní neschopnosti doložen nebyl. Poslední kontrola u lékaře se dle tohoto potvrzení uskutečnila 21. září 2016. Dále z předloženého dokladu plyne, že v období od 7. března 2017 do 14. března 2017 byla dlužnice pravděpodobně hospitalizována v nemocnici (ke dni 14. března 2017 je potvrzeno ukončení lůžkové péče). Obsahem spisu je pak i doklad o lázeňské léčbě v období od 12. července 2017 do 9. srpna 2017 (viz dokument č. B-26/8). Další doklad o pokračující pracovní neschopnosti soudu předložen nebyl, dlužnice ani neprokázala ukončení pracovní neschopnosti. Obsahem spisu je mimo jiné i listina nazvaná jako Žádost o podrobení se vyšetření , ze kterého plyne, že dlužnice podala dne 29. srpna 2017 žádost o přiznání invalidního důchodu. Zda byl dlužnici invalidní důchod přiznán či nikoli a v jaké výši, se ze spisu nepodává. Dlužnice ve svém návrhu dále uvedla, že veškerý její majetek je vyššího stáří (5-15 let) a tím prokazuje, že částka, kterou věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby byl úpadek řešen konkursem, v němž by byl zpeněžen její majetek, který vlastní spolu se svým manželem.

Z obsahu spisu a především ze zpráv insolvenční správkyně soud zjistil, že již v květnu 2014 byla dlužnice insolvenční správkyní upozorněna na nízké splátky (viz zpráva insolvenční správkyně ze dne 2. května 2014, dokument č. B-20). Ze zprávy ze dne 13. října 2014 (viz dokument č. B-21) plyne, že dlužnice přislíbila, že své příjmy navýší. Ze zprávy správkyně ze dne 19. června 2015 (viz dokument č. B-22) se podává, že dlužnice přislíbila, že od července 2015 navýší své příjmy. Od listopadu 2014 do ledna 2015 nebylo věřitelům plněno nic, pouze byla hrazena odměna insolvenční správkyně. Ze zprávy správkyně ze dne 14. ledna 2016 (viz dokument č. B-23) se pak podává, že dlužnice opět přislíbila, že plnění vůči věřitelům doplní. Od dubna do července 2015 nebylo věřitelům plněno vůbec, od dubna do června 2015 nebyla hrazena ani odměna insolvenční správkyně. Z další zprávy insolvenční správkyně ze dne 7. června 2016 (viz dokument č. B-24) plyne, že byla dlužnice od 5. května 2016 v pracovní neschopnosti kvůli pracovnímu úrazu a uvedla, že bude schopna pracovat od listopadu či prosince 2016. Zároveň přislíbila, že bude do splátkového kalendáře přispívat z příjmu, který jí zbývá, aby nekleslo plnění. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 6. února 2017 (viz dokument č. B-25) pak plyne, že od května do září 2016 nebyla opět uhrazena žádná splátka věřitelům a odměna insolvenční správkyně byla hrazena jen částečně. Dlužnice byla nadále v pracovní neschopnosti. Dne 18. prosince 2017 pak insolvenční správkyně podala zprávu o splnění oddlužení (viz dokument č. B-27), ve které mimo jiné konstatovala, že oddlužení nebylo splněno, neboť za 60 měsíců splátkového kalendáře uhradila dlužnice věřitelům pouze 14,51 % jejich pohledávek.

Soud má za prokázané, že dlužnice byla v době od 5. května 2016 minimálně 1 rok v pracovní neschopnosti, kterou nezavinila. Již 2 roky před pracovní neschopností (tj. od května 2014) však byla upozorňována insolvenční správkyní na nedostatečnou výši splátek. Např. od listopadu 2014 do ledna 2015 nebylo věřitelům uhrazeno ničeno. Ani v této době, tj. 2 roky před pracovní neschopností, neprojevila dostatečnou snahu své příjmy navýšit a situaci řešit, neuzavřela např. novou smlouvu o důchodu, ani nenavrhla jiný způsob navýšení splátek, za celou dobu plnění splátkového kalendáře neposkytla žádnou mimořádnou splátku, kterou by prokázala vůli dostát svým závazkům. Insolvenční správkyně dlužnici upozorňovala i na vznikající dluh na její odměně a náhradě hotových výdajů. Přestože přislíbila hradit alespoň nějakou částku z příjmů, které jí zbývaly, nikdy tak neučinila. Soudu má za to, že smlouva o důchodu s Lubošem Bubnem na 2.000 Kč měsíčně byla uzavřena pouze účelově pro potřeby schválení oddlužení, neboť po celou dobu oddlužení z ní nebylo nic hrazeno. V květnu 2014 byl zůstatek nezajištěných pohledávek ve výši

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Poučová.

314.056,03 Kč (za 20 měsíců bylo na splátkách nezajištěným věřitelům uhrazeno pouze 20.882,89 Kč), 30 % z těchto pohledávek činilo 94.216,80 Kč. Do konce oddlužení zbývalo 40 měsíců. Za tuto dobu by činila odměna insolvenční správkyně 43.560 Kč. Aby dlužnice uhradila minimálně 30 % nezajištěných pohledávek a odměnu insolvenční správkyně, musela by měsíčně přispívat do oddlužení minimální částkou 3.444,40 Kč, což se však nestalo. S ohledem na platební morálku dlužnice pak zůstala neuhrazena podstatná část splátkového kalendáře, když věřitelé obdrželi pouze 14,51 % svých pohledávek. Navíc dlužnici vznikl dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 16.666 Kč, který musel být z důvodu nedostatečnosti majetkové podstaty uhrazen z prostředků státu.

Dlužnice ani řádně nedokládala své příjmy, když za celou dobu plnění splátkového kalendáře prokázala příjmy od svého nového zaměstnavatele České pošty, s.p. pouze za období od ledna 2015 do února 2016, výpisem z účtu pak příjmy za červen 2016, srpen 2016, květen 2017, červen 2017 a srpen 2017. S ohledem na skutečnost, že jí bylo oddlužení schváleno již v září 2012, podstatnou část svých příjmů nikterak nedoložila. Do 31. prosince 2012 byla zaměstnána u společnosti Globus ČR, k.s., od 1.1.2013 pak u České pošty, s.p.

Soud tak má za to, že lze uzavřít, že dlužnice své povinnosti řádně a včas nesplnila, když neprokázala, že by nezavinila nesplnění podmínek splátkového kalendáře, řádně nedokládala své příjmy a neučinila tak ani dodatečně. Otázkou, zda by věřitelé obdrželi v případě prohlášení konkursu na majetek dlužnice více, se insolvenční soud detailně nezaobíral, neboť nebyla splněna již první ze dvou podmínek pro případné osvobození od zbytku dluhů, nicméně ze soupisu majetkové podstaty se podává, že dlužnice vlastní majetek v hodnotě pouze cca 13.499 Kč, když se jedná převážně o běžné vybavení domácnosti staršího data pořízení.

Insolvenční soud po přezkoumání věci neshledal dostatečné důvody, jež by odůvodňovaly přiznání osvobození od placení pohledávek za stavu, kdy nezajištěným věřitelům bylo uhrazeno pouze 14,51 % jejich pohledávek. Návrh dlužnice na osvobození proto zamítl.

Pardubice 6. března 2018

JUDr. Marie Pavlíčková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Poučová.