KSPA 56 INS 16160/2014-B-10
Č. j. KSPA 56 INS 16160/2014-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostřešany 311, 530 02 Ostřešany, IČO 60878517, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Evy anonymizovano , anonymizovano bytem 530 02 Ostřešany 311, manželům Kamile anonymizovano , anonymizovano a Josefu anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 530 02 Ostřešany 311.

II. Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání tohoto majetku z majetkové podstaty dlužníka: nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pro obec a k. ú. Ostřešany na LV č. 280 -pozemek st. p. č. 56-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 99, bydlení -pozemek p. č. 309/3-zahrada -pozemek p. č. 309/5 manželům Kamile anonymizovano , anonymizovano a Josefu anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Ostřešany 311, 530 02 Ostřešany.

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č. j.-A-8 ze dne 8. 8. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň bylo povoleno jeho oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Tereza Vodičková, se sídlem Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice.

Podáním ze dne 26. 8.2016 požádali manželé Kamila anonymizovano , anonymizovano a Josef anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Ostřešany 311 o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295, odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), neboť jde o dceru a zetě dlužníka, tedy osoby blízké.

Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud.

Podle ustanovení § 295, odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od isir.justi ce.cz skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud, v odůvodněných případech, povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud navrhovatelům Kamile a Josefu anonymizovano , jakožto osobám blízkým dlužníku ve smyslu ustanovení § 22 nového občanského zákoníku, povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím insolvenčního soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání však může podat pouze osoba, která podala návrh

V Pardubicích dne 20. října 2016

Kateřina Janovská v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová