KSPA 56 INS 15249/2014-B-21
Č.j.: KSPA 56 INS 15249/2014-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníka Bohumila Popeláře, nar. 16. listopadu 1976, bytem i místem podnikání 561 61 Červená Voda 327, IČ 01638505, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud povoluje manželům Jindře Šolcové, nar. 20. října 1962 a Ivo Šolcovi, nar. 27. února 1959, oba bytem 563 01 Lanškroun, nám. A. Jiráska 132, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 ve společném jmění dlužníka a jeho manželky Lenky Popelářové na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 1573 pro obec a katastrální území Červená Voda (pozemková parcela č. 2433-trvalý travní porost o výměře 2433 m2).

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 11. srpna 2014, č. j.:-A-8 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení. Insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Eva Mlčochová, 568 02 Svitavy, U Stadionu 994/26. Usnesením ze dne 26. ledna 2015, č.j. KSPA 56 INS 15249/2014-B-7 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 20. listopadu 2015 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost manželů Jindry a Ivo Šolcových o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 ve společném jmění dlužníka a jeho manželky Lenky Popelářové na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 1573 pro obec a katastrální území Červená Voda (pozemková parcela č. 2433-trvalý travní porost o výměře 2433 m2). Jindra a Ivo Šolcovi ve své žádosti mimo jiné uvedli, že Jindra Šolcová je sestra dlužníka a Ivo Šolc je švagr dlužníka. Navíc oba jsou zbývajícími podílovými spoluvlastníky uvedených nemovitých věcí.

Insolvenční soud přezkoumal žádost manželů Jindry a Ivo Šolcových o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka (spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 ve společném jmění dlužníka a jeho manželky Lenky Popelářové na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 1573 pro obec a katastrální území Červená Voda (pozemková parcela č. 2433-trvalý travní porost o výměře 2433 m2) a neshledal důvod, pro který by nemohl této žádosti vyhovět, rozhodl proto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Vzhledem ke skutečnosti, že funkci věřitelského výboru vykonává insolvenční soud, vydal toto rozhodnutí i z pozice věřitelského orgánu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to osobou, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

V Pardubicích dne 7. prosince 2015 Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová