KSPA 56 INS 15190/2015
č. j. KSPA 56 INS 15190/ 2015 1 VSPI I 2017/2017 3 26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem a soudci JUDr. Františkem Kučerou a JUDr. Jiřím Karetou v insolvenční věci dlužnice: Magdaleny ]ašicové, naozená 20. 8. 1964 bytem V Ráji 536, 530 02 Pardubice

0 Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. j KSPA 56 INS 15190/2015 B-20 ze dne 13. října 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. j. KSPA 56 INS 15190 / 2015 B-20 ze dne 13. října 2017 se mění tak, že se odvolání neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením č. j. KSPA 56 INS 15190/2015-43 20 ze dne 13. 10. 2017 odmítl odvolání Magdaleny Jašicové (dále jen dlužnice) proti usnesení ze dne 5. 9. 2017 (č. d. BMW) jako opožděné. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 5. 9. 2017 (č. d. B 17) zrušil oddlužení dlužnice a insolvenční řízení zastavil. Současně poučil dlužníci o možnosti podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení usnesení. Toto usnesení býlo dlužníci doručeno do vlastních rukou prostřednictvím České pošty, 5. p. Vzhledem k tomu, že dlužnice nebyla zastižena, byla zásilka uložena a připravena kVýzvednutí ve lhůtě do 7. 9. 2017, dlužníci byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Podle ust. Š 49 o. s. ř. měl soud prvního stupně za to, že v daném případě byla písemnost doručena dne 18. 9. 2017, lhůta pro odvolání proto začala běžet dne 19. 9. 2017 a skončila dnem 3. 10. 2017. Dlužnice se proti tomuto usnesení odvolala podáním předaném k poštovní přepravě až dne 6. 10. 2017. Soud proto odvolání jako opožděně a v souladu s ust. Š 208 o. s. ř. odmítl.

Proti usnesení o odmítnutí odvolání se dlužnice včas odvolala. Argumentovala tím, že si zřídila na poště Pardubice 5 službu pro odnos zásilek, kam se dvakrát týdně dostavovala a písemnosti si přebírala. Jednou ji pracovnice pošty sdělila, že měla uložený doporučený dopis, který však nemohly dohledat, byla proto odkázána s dotazem i na poštu Pardubice 2, ani tam dopis nebyl. Dopis se našel a byl jí dán do ruky doručovatelkou 22. 9. 2017. Od tohoto data proto počítala lhůtu patnácti dní a odvolání proto podala včas. Doručení zásilky u doručovatele reklamovala.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. Š94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení soudu prvnílw stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

Podle ust. Š 7 odst. 1 ins(')lvenčníh<; zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční sporý použijí přiměřeně ustzzmovení občanského soudního řádu, nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. Š 208 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne odvolání, které bylo podáno opoždčnč.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

1 V DFI 1 ZUl'I/ZUI'I

6. Podle ust. Š 49 o. s. ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí lí tak soud (odst. 1). Nezastíhl lí doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí th...)ručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu (odst. 2). Nevyzvedne li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-lí takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu (odst. 4).

7. Odvolací soud ze spisu ověřil z doručenky od zásilky, kterou bylo doručováno usnesení ze dne 5. 9. 2017 (č. d. B 17), že dlužnice na adrese uvedené na dcufučence nebyla zastižena, dne 7. 9. 2017 jí tedy byla do schránky vhozena poštou Pardubice 2 výzva kvyzvednutí zásilky. Odvolací soud dále zjistil z vyjádření ze dne 5. 12 .2017, kterým Česká pošta, s.p. reagovala na reklamaci dlužnice ohledně zásilky, poštou označovanou jako RR9772758309U, kterou bylo doručováno usnesení ze dne 5. 9. 2017 (č. d. B 17), že tato zásilka měla být uložena v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb. O poštovních službách, na poště Pardubice 5. Tato zásilka, po neúspěšném pokusu o dodání, byla uložena v rozporu s výše uvedeným na poště Pardubice 2, tak došlo k prokazatelnému pochybení pošty. Zároveň nedošlo vydání předmětné zásilky na poště Pardubice 2 dlužníci, protože praawnící zásilku, když si jí byla dlužnice vyzvednout, fyzicky nedohledali. Zásilka byla následně doručena vložením do domovní schránky dlužnice dne

21. 9. 2017.

8. Z výše uvedených zjištění vyplývá, že v důsledku pochybení doručovatele -České pošty, 8. p. si dlužnice nemohla usnesení ze dne 5. 9. 2017 (č. d. B 17) v souladu z výše cítovanými ustanovení vyzvednout ve lhůtě deseti dnů na poště, protože ji pracovníci pošty nemohli dohledat. Za tohoto stavu., kdy si dlužnice přes výzvu pošty nemohla zásilku, která obsahovala uvedené usnesení vyzvednout, nebylo možné považovat tuto zásilku za doručenou po uplynutí desetidenní lhůty podle ust. Š 49 o. s. ř. Odvolací soud tak dospěl k závěru, že dlužníci lhůta k podání odvolání počala běžet až poté, kdy ji pošta předmětnou zásilku skutečně vydala, tedy až dne 21. 9. 2017. Proto patnáctídenní lhůta pro odvolání počala běžet následující den to je v pátek 22. 9. 2017 a skončila v pátek 6. 10. 2017. Jak vyplývá ze zjištění soudu prvního stupně, tento den dlužnice podala odvolání k přepravě, tedy včas.

9. Na základě těchto zjištění a veden výše vyjádřenými názory, postupoval odvolací soud podle ust. Š220 odst. 1 za použití ust. Š 167 odst. 2 o. s. ř. a napadené usnesení změnil, tak, že se odvolání neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolánípřípustné (ust. Š 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Praha 12. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

/,

%