KSPA 56 INS 14891/2017-A-12
... .... ...-r....:--u..-..: A.... _-

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy jUDr. lng. jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců ]UDr. Petty Švamberkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníků _. manželů, zahájené k návrhu dlužníků, dlužníka: Roma anonymizovano , anonymizovano bytem Benešovo náměstí 2461, 530 02 Pardubice-Zeleně Předměstí dlužnice: Renata anonymizovano , anonymizovano bytem Benešovo náměstí 2461, 530 02 Pardubice-Zeleně Předměstí o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 22. září 2017, č. j. KSPA 56 INS 14891/2017-A-12, takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 22. záH 2017, č. j.-A 12, se mění tak, že se insolvenční návrh dlužníků neo dmitá

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích odmítl insolvenční návrh dlužníků-manželů Romana Bohuňky (dále též dlužník) a Renaty anonymizovano (dále též dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 30. 6. 2017 doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení, a že usnesením ze dne 17. 7. 2017 vyzval dlužníky k doplnění insolvenčního návrhu ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení, na což reagovali podáním doručeným soudu dne 27. 7. 2017 s tím, že požádali o převzetí příloh z předchozího insolvenčního řízení vedeného týmž soudem pod sp. zn. KSPA 56 INS 6797/2017, k čemuž jim soud I. stupně sdělil, že jejich žádosti nelze vyhovět. Přípisem ze dne 21. 8. 2017 znovu upozornil dlužníky na S 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ), dne 18. 9. 2017 pak dlužníci doplnili svůj návrh o souhlasně prohlášení manželů, seznam majetku, závazků a zaměstnanců a dne 19. 9. 2017 jej doplnili o darovací smlouvu. Protože předložený seznam zaměstnanců postrádal prohlášení o správnosti a úplnosti, a protože dlužníci přes výzvu soudu ncdoložili veškeré své příjmy za poslední 3 roky a dále výpis z rejstříků trestů, jakož i listiny prokazující jejich úpadek a kopii oddacího listu, postupoval soud I. stupně podle 5 128 odst. 2 ve spojení s 5 393 odst. 3 IZ a insolvenční návrh dlužníků odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali (A 13, zlí-18) a požadovali, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšírnu řízení. Uvedli, že soud měl k dispozici všechny povinné přílohy, přičemž si je mohl doplnit, aniž by dlužníky opakovaně vyzýval kjejich doplnění, neboť tyto jsou k dispozici 11 zdejšího soudu, a proto je nemohli znovu předložit. Dlužníci tak měli za to, že nebyly splněny podmínky pro to, aby soud jejich návrh odmítl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., msolvenční zákon, změněn zákonem č. 64/2017 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí, že zákon

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 VSPI l 1911/2017

č. 182/ 2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ipro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány (jde o tzv. nepravou retroaktivitu), Z uvedeného plyne, že náležitosti insolvenčního návrhu podaného před 1. 7. 2017 lze poměřovat právní úpravou účinnou do 30. 6. 2017.

Z $ 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví 5 103 odst. 1 a 2 IZ shodně pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem či jeho věřitelem tak, že kromě obecných náležitostí podání ($ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí být insolvenční navrhovatel a dlužník (není li sám insolvenčním navrhovatelem) označeni způsobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba označena jménem, příjmením a bydlištěm / sídlem/ , u podnikatele též identifikačním číslem, a právnická osoba označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem). Dále musí být v insolvenčním návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky; jinak se k němu nepřihlíží (5 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle 5 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v Š 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v Š 103 odst. 1 IZ.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle Š 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v Š 104 122 (zejména řádnými seznamy svého majetku a závazků). Soudni praze dovodila, že , vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (Š 103 odst. 2 IZ), mezi něž patří Mo jiné i konkrétní údaje ověřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčMu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádně tj. opatřené náležitostmi předepsanými v Š 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle Š 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení (c) 43 o_s,ř. (výzva k odstranění vad podám) se nepoužije.

Podle Š 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde li

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11. o insolvenční návrh podle $ 98 odst. 1. Nebude li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 30. 6. 2017 podali dlužníci insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři (A-l), v němž v kolonce č. 7 vyznačili, že se domáhají rozhodnutí o svém úpadku a uvedli, že mají vykonatelné nezajištěné závazky ve výši 1 588 294 Kč vůči 10 věřitelům, že tyto závazky jsou již vymáhány exekučně, že jsou tedy více jak 30 dní po splatnosti, a že je nejsou schopni plnit; své věřitele pak řádně označili (jménem/ názvem s uvedením jejich adres/ sídel, IČO) a uvedli výši jednotlivých závazků včetně právního důvodu jejich vzniku a splatnosti s tím, že žádný ze závazků nepochází z podnikání. V kolonce č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13 návrhu na povolení oddlužení dlužníci uvedli, že mají vzájemnou vyživovací povinnost, že předpokládaná výše plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé činí 31,66 0/41, a že v následujících 5 letech jejich očekávané příjmy tvoří mzda dlužníce ve výši 14 503 Kč měsíčně a plnění z darovací smlouvy ve výši 5 500 Kč s tim, že uvedli údaje o svých příjmech za poslední tři roky. V kolonce č. 15 dlužníci specifrkovali svůj majetek, jenž tvoři obvyklé vybavení domácnosti, a v kolonce č. 19 pak řádně označili své věřitele, uvedli výše jejich pohledávek včetně právního důvodu vzniku a jejich splatnosti včetně označení spisových značek dotčených ezekučních řízení. Usnesením ze dne 17, 7. 2017 (Et 4) soud I. stupně vyzval dlužníky k doplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení ve lhůtě 7 od jeho doručení o seznam majetku, závazků a o seznam zaměstnanců a dále o aktuální pracovní smlouvu, o výpis z rejstříků trestů, o listiny prokazující úpadek, o kopii oddacího listu a o prohlášení, že souhlasí s dm, aby jejich majetek byl pro účely oddlužení zpeněženírn majetkově podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů, a aby doložili své příjmy za poslední 3 roky, na což dlužníci reagovali dne 27. 7. 2017 (A8) s tím, aby soud převzal požadované listiny z předchozího insolvenčního řízení vedeného týmž soudem pod sp. zn. KSPA 56 INS 6797/2017. Přípisem ze dne 4. 8. 2017 (A 9) pak soud vyrozuměl dlužníky o tom, že jejich žádosti o převzetí příloh nelze vyhovět, nebot" tyto jsou součástí jiného spisu s tím, že nebude li jejich insolvenční návrh řádně doplněn, bude podle 5 128 odst. 2 IZ odmítnut; dne 18. 9. 2017 (ik-10) pak dlužníci předložili soudu seznam majetku a závazků, přičemž v seznamu majetku označili za svůj majetek toliko běžně vybavení domácnosti a v seznamu závazků pak řádně označili své věřitele jménem, sídlem (bydlištěm), ICC), uvedli výši svých jednotlivých závazků včetně právního důvodu jejich vzniku a data splatnosti; předložené seznamy dlužníci darovali, opatřili je svým podpisem a prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Dlužníci téhož dne kvýzvě soudu dále předložili souhlasné prohlášení manželů o tom, že souhlasí s tím, aby veškerý jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek náležející do společného jmění manželů a prohlášení o tom, že nejsou podnikateli, a tedy že nemají žádné zaměstnance. Dne 19. 9_ 2017 pak dlužníci předložili soudu darovací smlouvu ( A 1 1), v níž se František Boučka zavázal poskytovat dlužníkům měsíční plnění pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 5 000 Kč. Dle názoru odvolacího soudu lze tak předložený seznam majetku a závazků spolu s prohlášením dlužníků o tom, že nemají žádné zaměstnance ve spojení s jejich návrhem (ve znění jeho doplnění) považovat za dostatečný podklad pro věcně rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Odvolací soud v této souvislosti považuje za nutné připomenout, že je třeba rozlišovat insolvenční návrh definovaný v $ 2 písm. c) IZ jako návrh na zahájení insolvenčního řízení na straně jedné a návrh na povolení oddlužení na straně druhé, který je podáním, jimž se dlužník v insolvenčním řízení zahájeném insolvenčním návrhem (dlužníka nebo věřitele) domáhá rozhodnutí o způsobu řešení svého úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením (rozhodnutí o povolení oddlužení); to plyne jednak z definice způsobů řešení úpadku obsažené v Š 4 IZ, jednak z ustanovení Š 106 odst. 1 věty první IZ (výše citovaného), jakož i z ustanovení 5 148 odst. 3 IZ. Jde tedy o dvě různá procesní podání, pro která insolvenční zákon předepisuje různé

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

4 VSPH 1911/2017 obsahové náležitosti, a pro která uplatňuje odlišná pravidla i co do požadavku na jejich formu. Obsahové náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje Š 103 odst. 1 a 2 IZ, zatímeo obsahové náležitosti návrhu na povolení oddlužení ustanovení 5 391 IZ.

Pokud tedy soud I. stupně dospěl k závěru, že návrh dlužníků na povolení oddlužení není způsobilý projednání, když nebyl přes jeho výzvu řádně doplněn, bylo namístě nejprve projednat a rozhodnout jejich insolvenční návrh jako takový a teprve po zjištění případného úpadku dlužníků postupovat podle 5 393 a S 396 IZ.

K odvolací argumentaci dlužníků spočívající v tom, že soud I. stupně měl požadované přílohy k dispozici, když již byly předloženy v předchozím insolvenčním řízení ohledně dlužníků vedeném týmž soudem pod sp. zn. KSPA 56 INS 6797/2017, odvolací soud dodává, že usnesením ze dne 25. 5. 2017, č. j KSPA 6797/2017-A-8, byl odmítnut předchozí insolvenční návrh dlužníků, toto usnesení nabylo právní moci dne 21. 6. 2017, přičemž tak nebylo důvodu, proč by soud I. stupně neměl vyhovět žádosti dlužníků o převzetí požadovaných příloh z již pravomocně skončeného řízení. Závěr soudu I. stupně o tom, že požadavku dlužníků nelze vyhovět, neboť tyto listiny jsou součástí daného spisu, tak nemá zákonnou oporu, a to obzvláště za situace, kdy veškeré přílohy předložené dlužníky byly již řádně do insolvenčního spisu sp. zn. KSPA 6797/2017 zažurnalizovány a následně zveřejněny vinsolvenčním rejstříku, tedy byly (jsou) součástí insolvenčního spisu v jeho elektronické podobě, přičemž přílohy v listinné podobě se po skončení řízení Zpravidla vrací účastníkům řízeni.

Za popsaného stavu věci je odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh je projednatelný a na jeho základě lze bez dalšího věcně rozhodnout o úpadku dlužníků. Odvolací soud proto postupoval podle Š 220 odst. 1 za použití Š 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (8 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 1. února 2018

JUDr. lng. jaroslav Zelenka, Ph.D. vr. předseda senátu.f

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojtaď