KSPA 56 INS 14394/2011-B-18
Č.j.: KSPA 56 INS 14394/2011-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl soudní tajemnicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Hušek, nar. 24. listopadu 1961, bytem i místem podnikání 568 02 Svitavy-Předměstí, Ruská 2043/28, IČO 10512080, zastoupeného Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem 772 00 Olomouc, Legionářská 3, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a k žádosti insolvenční správkyně o souhlas s prodejem mimo dražbu

t a k t o :

I. Soud povoluje panu Ing. Františku Huškovi, nar. 5. září 1953, bytem 779 00 Olomouc, Černá cesta 116/41, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listech vlastnictví č. 6205 a 5598 pro obec Svitavy a katastrální území Svitavy-předměstí.

II. Soud uděluje insolvenční správkyni JUDr. Evě Mlčochové, advokátce se sídlem 568 02 Svitavy, Purkyňova 37, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to

-bytové jednotky č. 752/3 (byt) v budově čp. 752 na stavební parcele č. 650, -ideálního podílu v rozsahu 513/1669 na společných částech budovy č.p. 752 stojící na pozemu st. p. č. 650 -ideálního podílu v rozsahu 513/1669 na pozemku st. p. č. 650-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listech vlastnictví č. 6205 a 5508 pro obec Svitavy a katastrální území Svitavy-předměstí zájemci panu Ing. Františku Huškovi, nar. 5. září 1953, bytem 779 00 Olomouc, Černá cesta 116/41, za kupní cenu ve výši 250.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění :

Dne 5. dubna 2012 Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) svým usnesením č.j.-A-34 zjistil úpadek dlužníka. Insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Eva Mlčochová, advokátka se sídlem 568 02 Svitavy, Purkyňova 37. Následně usnesením č.j.-B-10 ze dne 31. července 2012 prohlásil soud na majetek dlužníka konkurs a zároveň rozhodl, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 19. prosince 2012 došla insolvenčnímu soudu žádost Ing. Františka Huška, nar. 5. září 1953, bytem 772 00 Olomouc, Černá cesta 116/41, bratra dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to bytové jednotky č. 752/3 (byt) v budově čp. 752 na stavební parcele č. 650, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku o velikosti ideálních 513/1669 ve vztahu k celku, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listech vlastnictví č. 6205 a 5598 pro obec Svitavy a katastrální území Svitavy-předměstí (viz dokument č. B-13). Ing. František Hušek ve své žádosti mimo jiné uvedl, že předmětný byt užívá matka dlužníka a žadatele, a to již od r. 1952. V té době matka s někdejším vlastníkem sjednala, že ačkoli kupní cena bude uhrazena z jejích celoživotních úspor, byt bude převeden do vlastnictví dlužníka (bratra žadatele). Od 1. května 2001 užívá byt matka na základě nájemní smlouvy sjednané s dlužníkem, investovala do něho značné finanční prostředky a chtěla by v tomto bytě dožít. Žadatel Ing. František Hušek uvedl, že má zájem tento byt ze shora uvedených důvodu koupit.

Podáním ze dne 23. ledna 2013 požádala insolvenční správkyně o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí (bytu a podílu na společných částech domu), a to za podmínek zde též uvedených (viz dokument č. B-16). Ve své žádosti mimo jiné uvedla, že dům je z r. 1900, částečně byl rekonstruován v r. 1960 a 1980, následně pak v letech 2008 a 2010 byla zrekonstruována koupelna a podlahy. Byt obývá matka dlužníka a žadatele, která má sjednánu platnou nájemní smlouvu a hradí nájemné ve výši 1.500 Kč měsíčně. Insolvenční správkyně požádala znalce o nové ocenění bytu ve vztahu k této nájemní smlouvě. Soudní znalec konstatoval, že nelze byt ocenit jinak, než s ohledem na platnou nájemní smlouvu, tzn. ocenit hodnotu pořízení náhradního bytu bez ohledu, zda by tato situace ve skutečnosti nastala. S ohledem na ceny náhradních bytů by tak byl předmětný byt prakticky neprodejný, popř. prodejný za cenu velmi sníženou. Insolvenční správkyně tedy v poukazu na shora uvedené uvedla, že cenu nabídnutou Ing. Františkem Huškem považuje za dostatečnou.

Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem, resp. dodatkem k odhadu ze dne 15. ledna 2013 znalce Ing. Zdeňka Dokoupila, 571 01 Moravská Třebová, Jiráskova 48 na částku 85.000,--Kč, když se jedná o cenu obvyklou (tržní).

Předmětné nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 25. června 2012 pod položkou 1. Nemovitosti: C) (viz dokument č. B-5/3).

Podle ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru (resp. zástupce věřitelů).

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční správkyně ke své žádosti doložila souhlas zástupce věřitelů UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s prodejem nemovitostí za podmínek ve výroku tohoto usnesení uvedených včetně toho, aby nemovitosti byly prodány bratru dlužníka, tj. panu Ing. Františku Huškovi (viz dokument č. B-16/3).

Vzhledem k tomu, že z výpisu z listu vlastnictví nebyla zjištěna žádná zástavní práva, insolvenční soud nevyžadoval pokyn zajištěných věřitelů.

S ohledem na shora uvedené rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 6. února 2013

Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Denisa Mouleová