KSPA 56 INS 12523/2013-P16-11
Č.j.: KSPA 56 INS 12523/2013-P16-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: Marta Procházková, nar. 9. května 1972, bytem 530 02 Barchov 72, IČO 60879602, zastoupená JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem se sídlem 370 01 České Budějovice, Kasárenská 4, o přihlášce pohledávek věřitele poř.č. 15: Milan Uchytil, nar. 8. května 1962, bytem 530 02 Pardubice, Milheimova 693, k odvolání věřitele proti usnesení ze dne 9. září 2015, č.j. KSPA 56 INS 12523/2013-P16-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 9. září 2015, č.j. KSPA 56 INS 12523/2013-P16-4, se ve výroku ad I. mění tak, že k přihlášce pohledávky č. 1 věřitele poř.č. 15: Milan Uchytil, nar. 8. května 1962, bytem 530 02 Pardubice, Milheimova 693, ve výši 53.694,73 Kč, se přihlíží a ve výroku ad II. se mění tak, že přihláška pohledávky č. 1 věřitele poř.č. 15: Milan Uchytil, nar. 8. května 1962, bytem 530 02 Pardubice, Milheimova 693, ve výši 53.694,73 Kč, se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Andreou Kolínovou dne 9. září 2015, usnesením č.j. KSPA 56 INS 12523/2013-P16-4, výrokem ad I. tak, že k přihlášce pohledávky č. 1 věřitele poř.č. 15: Milan Uchytil, nar. 8. května 1962, bytem 530 02 Pardubice, Milheimova 693, ve výši 53.694,73 Kč se nepřihlíží a výrokem ad II. tak, že přihláška pohledávky č. 1 věřitele poř.č. 15: Milan Uchytil, nar. 8. května 1962, bytem 530 02 Pardubice, Milheimova 693, ve výši 53.694,73 Kč, se odmítá.

V odůvodnění usnesení insolvenční soud zejména uvedl, že věřitel nevykonatelnou pohledávku č. 1 přihlásil ve výši 53.907,20 Kč, byla však přezkoumána na přezkumném jednání dne 23. září 2013 ve výši 53.694,73 Kč, když částku 212,47 Kč insolvenční správkyně vyloučila s odkazem na ustanovení § 170 písm. a) zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ). Insolvenční správkyně pohledávku uznala a dlužnice ji zcela popřela. Insolvenční správkyně věřitele poř.č. 15 vyrozuměla o popření, věřitel vyrozumění převzal dne 27. září 2013. Žalobu však nepodal. Proto insolvenční soud vydal s odkazem na ustanovení § 185 insolvenčního zákona napadené usnesení.

Věřitel poř.č. 15 převzal napadené usnesení dne 16. října 2015 a dne 30. října 2015 (tedy včas) podal proti němu blanketní odvolání, které k výzvě insolvenčního soudu ze dne 6. ledna 2016 doplnil dne 22. ledna 2016. Namítal, že ve věci již bylo pravomocně rozhodnuto směnečným platebním rozkazem, který nabyl právní moci dne 16. prosince 2004 a ve vyrozumění insolvenční správkyně ze dne 24. září 2013 je potvrzena správnost pohledávky. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud po prověření celé věci využil svého oprávnění dané mu ustanovením § 374 odst. 3 o.s.ř., neboť dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, byť z jiných důvodů než uváděl odvolatel. Jak bylo zjištěno ze shora uvedeného vyrozumění, které věřitel převzal dne 27. září 2013, neobsahovalo poučení odkazující na ustanovení § 410 insolvenčního zákona, týkající se situace ohledně podání žaloby při popření pohledávky dlužnicí. Řádné vyrozumění insolvenční správkyně vystavila až dne 19. února 2016 a dlužník ho převzal dne 24. února 2016. Z toho vyplývá, že pokud věřitel poř. č. 15 nepodal ohledně pohledávky číslo 1 vůči dlužnici do doby vydání napadeného rozhodnutí žalobu, nemělo to pro něj žádné negativní důsledky ve smyslu ustanovení § 185 a 198 odst. 1 insolvenčního zákona o nepřihlížení se k pohledávce číslo 1 a jejím odmítnutí. Vydané rozhodnutí je vadné, a proto insolvenční soud rozhodl o jeho změně. Odvolání tak bylo v celém rozsahu vyhověno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a 204 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 25. května 2016

JUDr. Marie Pavlíčková v.r. Samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lenka Moravcová