KSPA 56 INS 12138/2015-B-21
Č.j.: KSPA 56 INS 12138/2015-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pilařovou v insolvenční věci dlužníků: a) Přemysla Hrubého, nar. 7. května 1959, bytem i místem podnikání 533 45 Stéblová 68, IČ 44491336 a b) Ludmily Hrubé, nar. 27. září 1960, bytem 533 45 Stéblová 68, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

takto:

Insolvenční soud povoluje Matějovi Hrubému, nar. a Josefu Hrubému, nar. , oba bytem , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to k nemovitým věcem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 17. července 2015, č.j.-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníků a) i b) a bylo povoleno jejich oddlužení. Insolvenční správkyní byla ustanovena AS ZIZLAVSKY v.o.s., 110 00 Praha 1, Široká 36/5, IČ 28490738. Následně usnesením ze dne 23. října 2015, č.j.-B-8 bylo schváleno oddlužení obou dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), může mimo jiné insolvenční soud na návrh dlužníka, osoby mu blízké, osoby, která s ním tvoří koncern a osob vyjmenovaných v odstavci 2 téhož ustanovení a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dne 30. listopadu 2015 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Matěje a Josefa Hrubých (synů dlužníků) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitých věcí zapsaným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území . Z uvedené žádosti a z obsahu spisu pak plyne, že Matěj a Josef Hrubých jsou syny dlužníků a mají své trvalé bydliště v nemovitých věcech, které jsou předmětem zpeněžení v rámci insolvenčního řízení jejich rodičů. V uvedené věci je na den 10. prosince 2015 nařízena dražba nemovitých věcí a Matěj a Josef Hrubých projevili zájem účastnit se této dražby.

Na výzvu soudu se k podanému návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků vyjádřila zajištěná věřitelka, která je zároveň i zástupkyní věřitelů, a to podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 2. prosince

2015 (viz dokument č. B-20). Zajištěná věřitelka a zároveň zástupkyně věřitelů MIDESTA, s.r.o. uvedla, že souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků (položky č. 1 soupisu majetkové podstaty ze dne 28. srpna 2015) ve prospěch Matěje Hrubého a Josefa Hrubého.

Insolvenční soud přezkoumal žádost Matěje Hrubého a Josefa Hrubého o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků (nemovitých věcí zapsaným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území ) a neshledal důvod, pro který by nemohl této žádosti vyhovět, rozhodl proto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to osobou, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

V Pardubicích dne 7. prosince 2015 Lenka Pilařová v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová