KSPA 56 INS 12031/2011-A-27
Č.j.: KSPA 56 INS 12031/2011-A-27

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužníka: Michal Franc, nar. 3. srpna 1981, bytem i místem podnikání 538 03 Heřmanův Městec, U Bažantnice 775, IČO 73763047, o insolvenčním návrhu věřitelky: ACEMA Credit Czech, a.s., 181 00 Praha 8, Čimická 780/61, IČO 26158761, zastoupená JUDr. Róbertem Paulovičem, advokátem se sídlem 181 00 Praha 8-Čimice, Čimická 780/61 a o návrhu dlužníka na povolení jeho oddlužení, k odvolání věřitelky proti usnesení ze dne 16. prosince 2011, č.j. KSPA 56 INS 12031/2011-A-25,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 16. prosince 2011, č.j.-A-25, se mění tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Dne 8. července 2011 podala shora uvedená věřitelka u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh ve věci uvedeného dlužníka, ve kterém navrhovala řešit úpadek formou konkursu vedeného na jeho majetek. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 11. července 2011.

Podáním doručeným soudu dne 22. srpna 2011 požádal dlužník přípisem o povolení oddlužení. Insolvenční soud po posouzení tohoto návrhu dne 24. srpna 2011, usnesením č.j. -A-23, dlužníka vyzval, aby do 7 dnů ode dne doručení návrh na povolení oddlužení předložil na předepsaném formuláři a doplnil ho dále mimo jiné s odkazem na ustanovení § 392 odst. 2 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) i o předložení znaleckého ocenění obvyklé ceny nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, vedených na LV číslo 3095 a 3529 pro obec a katastrální území Heřmanův Městec. Dlužník výzvu řádně převzal dne 29. srpna 2011. V reakci na to byl insolvenčnímu soudu doručen návrh na povolení oddlužení na předepsaném tiskopisu dne 6. září 2011. Dlužník doplnil i další požadované listiny a údaje, nepředložil však znalecké ocenění.

Následně dne 16. prosince 2011 rozhodl insolvenční soud asistentkou samosoudkyně Mgr. Veronikou Šafránkovou usnesením č.j.-A-25, o tom, že insolvenční návrh se odmítá. Rozhodnutí, proti kterému bylo přípustné odvolání, zdůvodnil insolvenční soud zejména tím, že dlužník nepředložil znalecké ocenění obvyklé ceny v usnesení specifikovaných nemovitostí. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi řádně doručeno dne 22. prosince 2011 a navrhující věřitelce dne 19. prosince 2011. Věřitelka využila svého práva a proti tomuto rozhodnutí podala včas odvolání, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu dne 28. prosince 2011. V odvolání zejména namítala, že přestože se nedopustila žádného pochybení byl její insolvenční návrh odmítnut, a to jen z důvodů na straně dlužníka. Insolvenční soud měl správně odmítnout návrh dlužníka na povolení oddlužení a nikoliv odmítnout insolvenční návrh jako celek. Věřitelka má napadené rozhodnutí za zmatečné. Na závěr navrhla, aby odvolací soud usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k pokračování v řízení.

Podle ustanovení § 36a odst. 5 zákona číslo 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) v platném znění (dále jen zákon o soudech a soudcích ) je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona číslo 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících ) proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud po prověření celé věci využil svého oprávnění dané mu ustanovením § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících, a ustanovením § 374 odst. 3 o.s.ř., neboť dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Výrok napadeného rozhodnutí nekorespondoval s odůvodněním, rozhodnutí tak bylo zmatečné. Je nutno dát za pravdu odvolateli, že odmítnut měl být v souladu s ustanovením § 393 odst. 3 insolvenčního zákona návrh na povolení oddlužení podaný dlužníkem a nikoliv návrh insolvenční podaný věřitelkou. Odvolání tak bylo v celém rozsahu vyhověno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a 204 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 30. května 2012.

JUDr. Marie Pavlíčková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Křížová Veronika