KSPA 53 INS 9679/2015-B-37
Č. j. KSPA 53 INS 9679/2015-B-37

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Rohun, r. č.: 610407/1215, IČO: 49307142, bytem Weisova 394, 561 12 Brandýs nad Orlicí, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto: Insolvenční soud a insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to movitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka, konkrétně: vozidlo zn. PRAGA V3S S3, RZ: RK 4311, číslo TP: AF110895, vozidlo zn. TATRA 818 S3 26208 6X6.2 T, RZ: 1E2 2621, TP: BF315602, kráčející rypadlo zn. Menzi Muck A61 4x4 Plus, rok výroby 2009, panu Michalu anonymizovano , anonymizovano , bytem Weisova 394, 561 12 Brandýs nad Orlicí, s tím, že výše uvedené movité věci budou zpeněženy formou přímého prodeje za kupní cenu ve výši 1 559 000 Kč včetně DPH.

Odůvodnění: Krajský soud usnesením č. j.-A-14 ze dne 22. ledna 2016 zjistil úpadek dlužníka, současně prohlásil na majetek dlužníka konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Urbana, IČ: 71465154, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové. Dne 15. ledna 2018 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost pana Michala Rohuna (syn dlužníka) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou, konkrétně movitých věcí uvedených ve výroku tohoto usnesení. Pan Michal Rohun má zájem o koupi výše uvedených movitých věcí z toho důvodu, že jsou nezbytné pro podnikatelské aktivity zabývající se stavební činností, kterou provádí po svém otci, a proto by je ve firmě rád zachoval. Zároveň ve své žádosti uvedl, že zakoupením movitých věcí uhradí celý dluh dlužníka Miroslava Rohuna v insolvenčním řízení. Insolvenční soud vyzval insolvenčního správce, aby se k podané žádosti vyjádřil. Dne 29. ledna 2018 obdržel insolvenční soud vyjádření insolvenčního správce, který uvedl, že aby byly uspokojeny všechny přihlášené pohledávky v rozsahu 100 %, musí být předmětné movité věci zpeněženy za kupní cenu alespoň 1 559 000 Kč včetně DPH, když oceněny byly insolvenčním správcem na částku 1 430 000 Kč. Částka získaná v této výši by zajistila uspokojení přihlášených věřitelů v rozsahu 100 % přihlášených pohledávek, a to spolu s výtěžkem zpeněžení nemovitých věcí dlužníka a příjmy z podnikatelské činnosti dlužníka za předpokladu, že se neobjeví další, dosud neznámé pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené. V případě uhrazení kupní ceny

Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Lenka Novotná. isir.justi ce.cz ve výši nejméně 1 559 000 Kč včetně DPH souhlasí insolvenční správce s udělením požadované výjimky. Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen InsZ ), platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 téhož ustanovení platí, že na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud. Insolvenční soud dospěl v daném případě s ohledem na výše uvedené skutečnosti k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, proto soud navrhovateli Michalu anonymizovano , anonymizovano , bytem Weisova 394, 561 12 Brandýs nad Orlicí, jakožto osobě blízké ve vztahu k dlužníkovi ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povolil výjimku.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím insolvenčního soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání však může podat pouze osoba, která návrh podala.

Pardubice 5. února 2018

Mgr. Monika Chaloupková samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Lenka Novotná.