KSPA 53 INS 32800/2014-B-33
Č. j.: KSPA 53 INS 32800/2014-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Čelakovského 908, 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka k movité věci: osobní automobil Škoda Faiba Combi RZ: 2EO 1596 za částku 40.000,-Kč paní Haně anonymizovano , bytem Čelakovského 908, 563 01 Lanškroun.

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č. j.-A-8 ze dne 9. 1. 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň bylo povoleno jejich oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Insolvency Project, v.o.s., se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové.

Podáním ze dne 25. 11. 2015 požádala paní Hana anonymizovano , bytem Čelakovského 908, 563 01 Lanškroun o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295, odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), neboť je dcerou dlužníka, tedy osobou blízkou. Paní anonymizovano nabídla za předmětnou věc částku 40.000,-Kč a sdělila, že tímto automobilem dojíždí do zaměstnání.

Zástupce věřitelů k prodeji uvedeného majetku udělil souhlas dne 8. 2. 2016.

Podle ustanovení § 295, odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud, v odůvodněných případech, povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud navrhovatelce Haně anonymizovano , jakožto osobě blízké dlužníku ve smyslu ustanovení § 22 nového občanského zákoníku, povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím insolvenčního soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání však může podat pouze osoba, která podala návrh

V Pardubicích dne 10. února 2016

Kateřina Janovská v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Tereza Nováková