KSPA 53 INS 27011/2014-B-11
Č. j.: KSPA 53 INS 27011/2014-B-11

USN ESEN Í

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: Vítězslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Československé armády 118, 539 73 Skuteč a Zdeňka anonymizovano , nar. 20. 9. 1966, bytem Československé armády 1218, 539 73 Skuteč, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to: nemovitých věcí ve společném jmění manželů zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim pro obec a k. ú. Skuteč na LV č. 2173 -bytová jednotka č. 118/12 v bytovém domě č. p. 118 na parc. č. st. 940, zapsané na LV č. 1815 -podíl v rozsahu 512/13224 na společných částech domu č. p. 118 a pozemku parc. č. st. 940 zapsaného na LV č. 1815 nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníka Vítězslava anonymizovano , anonymizovano zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim pro obec a k. ú. Prosetín u Hlinska -pozemek st. 1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 24, rodinný dům -pozemek č. 66/1, zahrada panu Lukáši anonymizovano , nar. 15. 3. 1995, bytem Československé armády 118, 539 73 Skuteč.

Od ůvo d ně n í

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č. j.-A-18 ze dne 17. 12. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníků a zároveň bylo povoleno jejich oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Irena Jonáková, se sídlem Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod.

Podáním ze dne 13. 3. 2015 a 9. 7. 2015 požádal pan Lukáš anonymizovano , nar. 15. 3. 1995, bytem Československé armády 118, 539 73 Skuteč o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295, odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), neboť je synem dlužníků, tedy osobou blízkou.

Z podání insolvenčního správce ze dne 26. 3. 2015 dále bylo zjištěno, že tuto záležitost s dlužníky a synem dlužníků projednával, s návrhem souhlasí. Dle vyjádření zajištěný věřitel proti takovému postupu nemá žádné námitky. Nemovité věci budou oceněny znalkyní Ing. Ehrenbergerovou, která je smluvním znalcem zajištěného věřitele České spořitelny a.s. Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud.

Podle ustanovení § 295, odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud, v odůvodněných případech, povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud navrhovateli Lukáši anonymizovano , jakožto osobě blízké dlužníkům ve smyslu ustanovení § 22 nového občanského zákoníku, povolil.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím insolvenčního soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání však může podat pouze osoba, která podala návrh

V Pardubicích dne 21. července 2015

Kateřina Janovská v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Tereza Nováková