KSPA 53 INS 23292/2014-B-17
Č. j. KSPA 53 INS 23292/2014-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem 591 01 Vojnův Městec 30 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto: Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to podílu o velikosti 1/7 na nemovitých věcech ve vlastnictví dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro obec a k. ú. Vojnův Městec -parc. č. St 283, jeho součástí je stavba: Vojnův Městec č.p. 65 rod. dům -parc. č. St 408, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba -parc. č. 664/19 -parc. č. 664/20 panu Jaroslavu anonymizovano , nar. 4. 8. 1946, bytem 591 01 Vojnův Městec 65.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č. j.-A-7 ze dne 15. 9. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň bylo povoleno jeho oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Olga Staňková, se sídlem Louka 44, 679 74 Louka Podáním ze dne 31. 1. 2018 požádal pan Jaroslav anonymizovano , nar. 4. 8. 1946, bytem Vojnův Městec 65 o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295, odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), neboť je otcem dlužníka, tedy osobou blízkou. Ve své žádosti uvedl, že v předmětných nemovitých věcech bydlí, je těžce nemocný. Za spoluvlastnický podíl nabízí částku stanovenou znaleckým posudkem tedy 108 000 Kč. Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud. Podle ustanovení § 295, odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud, v odůvodněných případech, povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud navrhovateli Jaroslavu anonymizovano staršímu, jakožto osobě blízké dlužníku ve smyslu ustanovení § 22 nového občanského zákoníku, povolil. isir.justi ce.cz

Poučení. Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím insolvenčního soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání však může podat pouze osoba, která podala návrh

Pardubice 6. února 2018

Kateřina Janovská v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Novotná