KSPA 53 INS 19412/2017-P18-6
Č. j. KSPA 53 INS 19412/2017-P18-6

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní Mgr Monikou Chaloupkovou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Bránská 42/10, 571 01 Moravská Třebová, o přihlášce pohledávky věřitele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, ve výši 127 152 Kč

takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 4. 1. 2018, č. j. KPSA 53 INS 19412/2017-P18-4 se zrušuje.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) ze dne 8. 11. 2017 č. j. KSPA 53 INS 19412/2017-A-6 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho oddlužení. Zároveň byla stanovena lhůta věřitelům k podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. Dne 27. 11. 2017 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška věřitele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 (dále jen věřitel ), kterou do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 127 152 Kč. Dne 5. 12. 2017 byla zástupci věřitele doručena výzva dle ust. § 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), kterou insolvenční soud věřitele vyzval k doplnění přihlášky o konvertovanou plnou moc udělenou JUDr. Tomáši Sokolovi, advokátovi. Protože věřitel na výzvu soudu nereagoval a plnou moc s konverzí nepředložil, insolvenční soud jeho přihlášku pro nedoplnění usnesením uvedeným ve výroku shora odmítl. Do tohoto usnesení podal věřitel včasné odvolání, v němž namítl nesprávný postup insolvenčního soudu. Poukázal na to, že již ve své přihlášce uvedl, že jeho právní zástupce má založenu generální plnou moc jako plnou moc správní u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. Spr 2099/2005. Podle ust. § 9, odst. 1 zákona č.121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, lze podat odvolání proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Prověřením u Správy Krajského soudu v Hradci Králové bylo zjištěno, že pod zn. Spr 2099/2005 je skutečně založena plná moc udělená věřitelem k zastupování v řízení JUDr. Tomáši Sokolovi, advokátovi. Věřitel informaci o plné moci spolu s příslušnou značkou správního deníku uvedl toliko ve své přihlášce (ve výčtu příloh, na posledním místě pod bodem č. 39) a na výzvu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Volopichová Jana isir.justi ce.cz k doplnění přihlášky o konvertovanou plnou moc předložil pouze výpis z obchodního rejstříku věřitele, proto insolvenční soud tuto informaci přehlédl. Samosoudkyně posoudila věřitelovo odvolání jako důvodné s tím, že je na místě mu zcela vyhovět. Vzhledem k tomu, že usnesení o odmítnutí přihlášky bylo vydáno vyšším soudním úředníkem, postupovala samosoudkyně podle citovaného ust § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. a v celém rozsahu ho zrušila.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích k Vrchnímu soudu v Praze.

Pardubice 31. ledna 2018

Mgr. Monika Chaloupková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Volopichová Jana