KSPA 53 INS 19000/2015-B-18
Č. j.: KSPA 53 INS 19000/2015-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl asistentem samosoudkyně Mgr. Danielem Kalfeřtem v insolvenční věci dlužníka: T R A N S S C H W E R s.r.o., IČ: 60930462, se sídlem Holcova 1050, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto: Insolvenční soud a insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru povoluje společnosti HEAVY TRANS s. r. o., IČ: 25888021, se sídlem ul. Hlučínská č. p. 41, 747 22 Dolní Benešov, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka T R A N S S C H W E R s. r. o., IČ: 60930462, se sídlem Holcova 1050, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, a to k uzavření smlouvy s dlužníkem o postoupení smlouvy o finančním leasingu č. 1531329190, uzavřené dne 19. dubna 2012 mezi dlužníkem jako nájemcem a společností UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 15886492, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4-Michle, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je finanční leasing nákladního automobilu DAF FT XF 105.460, VIN: XLRTE47MS0E947129, RZ: 4E4 8665. Smlouva o postoupení smlouvy o finančním leasingu č. 1531329190 bude uzavřena mezi dlužníkem a společností HEAVY TRANS s. r. o. za splnění těchto podmínek: společnost HEAVY TRANS s. r. o. uhradí za postoupení smlouvy do majetkové podstaty dlužníka částku ve výši obvyklé tržní ceny předmětu financování stanovené znaleckým posudkem č. 1915-037-2016 na částku 1.056.000,-Kč po odečtení částky 43.500,-Kč představující dle uvedeného znaleckého posudku náklady na opravy technických závad předmětu financování umožňující jeho bezpečný provoz, a dále po odečtení dosud neuhrazených splátek vyčíslených ke dni podpisu smlouvy o postoupení, částka za postoupení smlouvy bude uhrazena do majetkové podstaty dlužníka společností HEAVY TRANS s. r. o. ke dni podpisu smlouvy o postoupení a smluvní strany podpisem smlouvy tuto skutečnost potvrdí, stranou smlouvy o postoupení bude i společnost UniCredit Leasing CZ, a. s., která v rámci smlouvy vysloví s postoupením smlouvy na společnost HEAVY TRANS s. r. o. souhlas.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č. j.-A-28 ze dne 6. října 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost KOPPA, v. o. s., IČ: 25428578, se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec.

Dne 28. dubna 2016 obdržel insolvenční soud žádost insolvenčního správce o udělení souhlasu se Smlouvou o postoupení smlouvy o finančním leasingu, jejíž vyhotovení připojil k zaslané žádosti. Smlouvou o postoupení by došlo mezi dlužníkem a společností HEAVY TRANS s. r. o. k převodu práv a povinností vyplývajících z Leasingové smlouvy č. 1531329190, uzavřené mezi dlužníkem a společností UniCredit Leasing CZ, a. s., jejímž předmětem je finanční leasing nákladního automobilu DAF FT XF 105.460, VIN: XLRTE47MS0E947129. Společnost HEAVY TRANS s. r. o. by zaplatila do majetkové podstaty dlužníka částku ve výši obvyklé tržní ceny nákladního automobilu DAF FT XF 105.460 stanovenou znaleckým posudkem znaleckého ústavu 1. Znalecká a. s. ze dne 7. 3. 2016 č. 1915-037-2016 ve výši 1.056.000,-Kč po odečtení částky ve výši 43.500,-Kč, která představuje náklady na opravu technických závad nákladního automobilu umožňující jeho bezpečný provoz, a dále po odečtení dosud neuhrazených splátek finančního leasingu u společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s. ve výši 457.328,49 Kč, tedy do majetkové podstaty dlužníka by byla připsána částka 555.171,51 Kč. Důvodem žádosti insolvenčního správce je skutečnost, že jednatelem dlužníka je pan Petr Pumprla, který je současně jednatelem společnosti HEAVY TRANS s. r. o. Soud tuto žádost vzhledem k níže citované zákonné úpravě posoudil jako žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a shledal ji důvodnou. Ustanovení § 283 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen InsZ ), stanoví, že zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen. Podle ustanovení § 295 odst. 1 InsZ platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 téhož ustanovení platí, že na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Postoupením smlouvy o finančním leasingu z dlužníka na společnost HEAVY TRANS s. r. o. dojde k převodu dlužníkových povinností i práv, a to za úplatu. Jednatelem dlužníka a jednatelem společnosti HEAVY TRANS s. r. o. je tatáž osoba, pan Petr Pumprla. Postoupení smlouvy mezi dlužníkem a uvedenou společností je proto nabytím majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou, které je ze zákona zakázáno, resp. je možné jen na základě insolvenčním soudem povolené výjimky ze zákazu dle § 295 InsZ. Soud na základě zvážení všech známých skutečností dospěl k závěru, že podmínky pro povolení výjimky ze zákazu jsou splněny. Insolvenčnímu soudu byl již dříve předložen znalecký posudek znaleckého ústavu 1. Znalecká a. s. ze dne 7. 3. 2016 č. 1915-037-2016. Cena za postoupení smlouvy o finančním leasingu je navrhována skutečně ve výši znaleckým posudkem stanovené tržní ceny, po odečtení nezbytných nákladů na opravu umožňujících bezpečný provoz předmětu finančního leasingu a celkové sumy dosud neuhrazených splátek. Do majetkové podstaty dlužníka tedy bude získána částka umožňující alespoň částečné uspokojení přihlášených věřitelů. Soud tedy výjimku ze zákazu povolil, přičemž současně stanovil nezbytná ujednání, která musí smlouva o postoupení smlouvy o finančním leasingu obsahovat. Soud nepovolil výjimku ze zákazu ke konkrétně předložené smlouvě o postoupení z toho důvodu, že v mezidobí od podání žádosti insolvenčním správcem soudu do uzavření smlouvy se může změnit výše neuhrazených leasingových splátek, a dále proto, že ve smlouvě chybí datum splatnosti ceny za postoupení a není zaručeno, že tato bude odsouhlasena pronajímatelem a tedy skutečně nabyde účinnosti. V tomto ohledu soud považoval za nezbytné, aby obě tyto náležitosti byly smlouvou o postoupení upraveny, a to tak, že ke dni podpisu smlouvy již bude cena za postoupení uhrazena v majetkové podstatě a souhlas se smlouvou pronajímatel udělí v rámci samotné smlouvy. Po udělení výjimky ze zákazu insolvenčnímu správci nic nebrání platně uzavřít smlouvu o postoupení smlouvy o finančním leasingu za podmínek vymezených ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím insolvenčního soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání však může podat pouze osoba, která návrh podala.

V Pardubicích dne 19. května 2016

Mgr. Daniel Kalfeřt v. r. asistent samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Nováková