KSPA 53 INS 11832/2014-C1-5
Č. j.: KSPA 53 INS 11832/2014-C1-5 (53 ICm 3816/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobce: SAWING s. r. o., se sídlem Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5-Košíře, IČ: 29015553, zastoupen Mgr. Davidem Kroftou, advokátem, se sídlem Újezd 450/40, 118 01 Praha 1-Malá Strana, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ondřej Malý, se sídlem Palackého 3048/124, 612 00 Brno, insolvenční správce dlužníka: Antico interiéry spol. s r. o. v likvidaci , se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 28925424, o žalobě o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka: Antico interiéry spol. s r. o. v likvidaci , se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 28925424, vedeného pod sp. zn., pod označením P12 ve výši 1.932.071,35 Kč jako nezajištěná a nevykonatelná je po právu.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů soudního řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 3. 11. 2014 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka: Antico interiéry spol. s r. o. v likvidaci , se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 28925424, vedeného pod sp. zn., pod označením P12 ve výši 1.932.071,35 Kč jako nezajištěná a nevykonatelná je po právu, a přiznání práva na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému. Uvedl, že jako věřitel přihlásil do daného insolvenčního řízení přihláškou pod označením P12 pohledávku v celkové výši 1.932.071,35 Kč, kterou žalobce při přezkumném jednání (53 ICm 3816/2014) konaném dne 2. 10. 2014 popřel co do pravosti zcela s odůvodněním, že existuje důvodná pochybnost o existenci přihlášených pohledávek a dle informací od dlužníka nejsou tyto v účetnictví. Dále uvedl, že je přesvědčen o tom, že jím přihlášená pohledávka je po právu v celém rozsahu, a podrobně rozvedl skutkové okolnosti vzniku jeho pohledávky za dlužníkem, označil důkazní prostředky k prokázání svých tvrzení a popření pohledávky ze strany žalovaného charakterizoval jako nedůvodné a svévolné s tím, že má k dispozici soupis závazků dlužníka ke dni 26. 4. 2012, z něhož je zřejmé, že dlužník závazky vůči žalobci evidoval.

Soud žalobu doručil žalovanému spolu s výzvou k podání písemného vyjádření k žalobě, zejména vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů (usnesení ze dne 10. 11. 2014, č. j. 53 ICm 3816/2014-56). Žalovaný, ač mu bylo usnesení řádně doručeno do datové schránky dne 12. 11. 2014, ve stanovené lhůtě do 15 dnů od doručení nereagoval. Soud z tohoto důvodu žalovanému v souladu s § 114b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."), usnesením ze dne 22. 12. 2014, č. j. 53 ICm 3816/2014-57 uložil, aby se k podané žalobě písemně vyjádřil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. V usnesení soud žalovaného podrobně poučil o tom, co musí jeho vyjádření obsahovat, pokud žalobou uplatněný nárok zcela neuzná, a dále o tom, že nevyjádří-li se ve věci samé písemně bez vážného důvodu, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud zato, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání.

Žalovanému bylo usnesení doručeno do datové schránky dne 29. 12. 2014. Žalovaný podáním ze dne 30. 12. 2014 sdělil, že po komunikaci se členem věřitelského orgánu podá ve věci vyjádření s příslušným odůvodněním po provedení rekonstrukce účetnictví, jeho dosavadní stanovisko je takové, že nárok žalobce popírá v celém rozsahu ze stejných důvodů, jaké byly uvedeny při popěrném úkonu při přezkumném jednání. Do data rozhodnutí soudu rozsudkem pro uznání své vyjádření nijak nedoplnil.

Soud je toho názoru, že vyjádření žalovaného na výzvu podle § 114b odst. 1 o. s. ř. je zcela nedostatečné a tedy jsou splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Bylo povinností žalovaného, v případě, že žalovaný nárok zcela neuzná, vylíčit ve vyjádření rozhodující skutečnosti, na nichž staví svou obranu, a k vyjádření připojit listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Této zákonné povinnosti žalovaný nedostál, neboť pouze uvedl, že nárok žalobce popírá, a odkázal na důvody popěrného úkonu, přičemž v přezkumném listu, na který odkazuje protokol z přezkumného jednání, je uvedeno toliko, že pohledávky nevznikly, nejsou evidovány v účetnictví . Žalovaný tedy nijak nereagoval na podrobná skutková tvrzení obsažená v žalobě, neoznačil žádné důkazy k prokázání svých tvrzení a ke svému vyjádření připojil pouze e-mailovou korespondenci se zástupcem věřitelů ohledně podoby reakce na výzvu soudu k vyjádření se k podané žalobě. Soud proto postupoval podle ustanovení § 153a o. s. ř. a rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání.

Soud zároveň rozhodl o nákladech řízení, kdy úspěšnému žalobci sice vzniklo právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému, nicméně žalovaným je insolvenční správce a podle § 202 odst. 1 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Důvody pro výjimečné přiznání tohoto práva podle § 202 odst. 2 téhož zákona soud neshledal. (53 ICm 3816/2014)

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 21. prosince 2015

Mgr. Monika Chaloupková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Nováková