KSPA 53 INS 10356/2014-B-11
Č. j.: KSPA 53 INS 10356/2014-B-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Klárou Holubovou v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , Riegrova 8, 538 62 Hrochův Týnec, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice,

takto:

Insolvenční soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, povoluje výjimku k nabytí majetku, a to níže uvedených nemovitých věcí:

bytové jednotky č. 8/1 nacházející se v budově č.p. 8 na pozemku st. parc. č. 28 -zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl 1677/10000 na společných částech domu č.p. 8 na pozemku st. parc. č. 28-zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl 1677/10000 na pozemku st. parc. č. 28-zastavěná plocha a nádvoří vše v katastrálním území a obci Hrochův Týnec, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1564 a LV č. 1487 pro katastrální území a obec Hrochův Týnec vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, z majetkové podstaty dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , Riegrova 8, 538 62 Hrochův Týnec, osobou blízkou, synem dlužnice, panem Patrikem Pištorou, nar. 26. ledna 1990, bytem Riegrova 8, 538 62 Hrochův Týnec, za kupní cenu ve výši 400.000 Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením č.j.-A-7 ze dne 28. dubna 2014 zjistil úpadek dlužnice, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost DV Insolvence v.o.s., IČO 01929101, Mladé Buky 250, 542 23 Mladé Buky. Usnesením č.j.-B-6 ze dne 2. července 2014 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Zajištěná pohledávka věřitele Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 13584324, nebyla do splátkového kalendáře zahrnuta, neboť zajištění věřitelé se v souladu s ust. § 398 odst. 3 věty poslední zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen InsZ ), uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění.

Dne 3. listopadu 2014 byla soudu doručena žádost pana Patrika Pištory, nar. 26. ledna 1990, bytem Riegrova 8, 538 62 Hrochův Týnec, syna dlužnice, o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro osobu blízkou. Navrhovatel žádost odůvodnil tím,

že udělení výjimky k nabytí předmětné bytové jednotky, s příslušným spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku, je způsob, jak vyřešit složitou sociální situaci ohledně bydlení jeho osoby a současně osoby dlužnice, coby jeho matky. A vzhledem k tomu, že zajištěný věřitel vyslovil souhlas s prodejem nemovitostí jeho osobě za částku 400.000 Kč, má za to, že by nabytí předmětných nemovitostí jeho osobou představovalo rychlé a hospodárné řešení celé záležitosti.

Insolvenční správce podáním ze dne 11. listopadu 2014 soudu sdělil, že souhlasí s udělením výjimky k nabytí nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužnice uvedeného ve výrokové části usnesení osobou blízkou, tj. synem dlužnice. Současně k žádosti soudu připojil stanovisko zajištěného věřitele, který v zájmu rychlého zpeněžení předmětných nemovitostí rovněž vyslovil souhlas s jejich prodejem synovi dlužnice za kupní cenu ve výši 400.000 Kč v co nejkratší době.

Jelikož věřitelé svojí nepřítomností na schůzi věřitelů zcela rezignovali na výkon svých oprávnění v rámci insolvenčního řízení, vykonává působnost věřitelského výboru soud. Souhlas soudu tak nahrazuje souhlas věřitelského výboru.

Podle ust. § 398 odst. 3 věty poslední InsZ zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Podle ust. § 295 odst. 1 InsZ nesmí dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Insolvenční soud může podle ust. § 295 odst. 3 InsZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud posoudil žádost pana Patrika Pištory a s přihlédnutím k souhlasným vyjádřením insolvenčního správce i zajištěného věřitele má za to, že jsou v daném případě splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice. V souladu s ust. § 295 odst. 3 InsZ proto soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne jeho doručení. Odvolání však může podat pouze osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 InsZ).

V Pardubicích dne 14. listopadu 2014

Mgr. Klára Holubová v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Tereza Nováková