KSPA 48 INS 9421/2011-B-17
Č.j.: KSPA 48 INS 9421/2011-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl soudní tajemnicí Janou Cilimingas Havlíčkovou v insolvenční věci dlužníka VRASPÍR s.r.o., 563 01 Žichlínek 2, IČ 27497917, k žádosti insolvenční správkyně

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 9. března 2012, č.j. KSPA 48 INS 9421/2011-B-13, se zrušuje.

II. Soud uděluje insolvenční správkyni Mgr. Ing. Michaele Jedličkové, Družstevní 929, 539 73 Skuteč souhlas ke zpeněžení návěsu SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L, VIN WSM00000003055684 (v soupisu majetkové podstaty zapsaného pod bodem III. Movitý majetek, položka 1) z majetkové podstaty dlužníka, a to mimo dražbu zájemci s nejvyšší nabídkou přesahující minimální cenu 150.000,--Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 48 INS 9421/2011-A-20 ze dne 19. října 2011 soud zjistil úpadek dlužníka a současně prohlásil na jeho majetek konkurs. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Ing. Michaela Jedličková, Družstevní 929, 539 73 Skuteč. Usnesením ze dne 9. března 2012, č.j.-B-13 soud udělil insolvenční správkyni k její žádosti souhlas ke zpeněžení ve výroku uvedeného návěsu z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu zájemci s nejvyšší nabídkou přesahující minimální cenu 240.000,--Kč. Podáním ze dne 2. dubna 2012 (soudu doručeným dne 4. dubna 2012) správkyně opětovně požádala o prodej uvedeného návěsu s tím, že byla pracovníky autobazaru provedena důkladná prohlídka a byla zjištěna různá poškození a nadměrná opotřebení prodávaného návěsu, která výrazně snižují jeho tržní cenu. O těchto skutečnostech správkyně informovala zajištěného věřitele a doporučila, aby jím akceptovaná minimální prodejní cena byla snížena na 150.000,--Kč. Podáním ze dne 26. března 2012 vyslovil zajištěný věřitel souhlas s prodejem návěsu mimo dražbu prostřednictvím autobazaru nejvyšší nabídce. Prodejní cena ale nesmí klesnout pod 150.000,--Kč. Soud posoudil žádost insolvenční správkyně a s přihlédnutím k ust. § 289 odst. 1 ve spojení s ust. § 293 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon, udělil správkyni souhlas ke zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu za nově stanovených podmínek (výrok II. usnesení). Současně ve výroku I. zrušil původní usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 27. dubna 2012 Jana Cilimingas Havlíčková,v.r. soudní tajemnice Za správnost vyhotovení: Marie Kohoutková