KSPA 48 INS 561/2009-B-81
Č.j.: KSPA 48 INS 561/2009-B-81

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Marcelou Ročňákovou v insolvenční věci dlužníka Ing. Tomáše Vejdělka, rč: 630504/1985, Třída E. Beneše 1560, 500 12 Hradec Králové 12, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku k nabytí nemovitostí dlužníka zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 41 pro k.ú. a obec Říčky v Orlických horách, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, tj.:

-ideální podíl dlužníka ve výši 5/6 vzhledem k celku na budově č.p. 89, jež je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. st. 102, -ideální podíl dlužníka ve výši 5/6 vzhledem k celku na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st. 102, jehož součástí je budova č.p. 89, -ideální podíl dlužníka ve výši 5/6 vzhledem k celku na pozemku označeném jako pozemková parcela č. parc. 1170/3, -ideální podíl dlužníka ve výši 5/6 vzhledem k celku na pozemku označeném jako pozemková parcela č. parc. 1176,

z majetkové podstaty dlužníka Ing. Tomáše Vejdělka, rč: 630504/1985, Třída E. Beneše 1560, 500 12 Hradec Králové 12, a to osobou blízkou-synem dlužníka Tomášem anonymizovano , anonymizovano , bytem 503 43 Černilov 284.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 48 INS 561/2009-A-8 ze dne 13. února 2009 soud zjistil úpadek dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Pavel Novák, Třída Míru 67, 530 02 Pardubice.

Podáním ze dne 22. prosince 2017 požádal pan Tomáš Vejdělek, anonymizovano , 503 43 Černilov 284, syn dlužníka, o povolení výjimky k nabytí ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka. Syn dlužníka ve své žádosti uvedl, že výjimka k nabytí shora uvedených nemovitostí mu byla již dříve udělena, a to usnesením na č.l. B-49, avšak toto usnesení bylo následně zrušeno usnesením na č.l. B-53. Syn dlužníka by se pak chtěl zúčastnit výběrového řízení vyhlášeného firmou Naxos a nemožnost se ho zúčastnit považuje za diskriminační jednání. V daném případě se nejedná o dražbu, nýbrž o výběrové řízení obálkovou metodou, kterého by se dle pana Vejdělka měl možnost účastnit kdokoliv. S ohledem na uvedené proto požádal o udělení výjimky, tak aby měl možnost účastnit se výběrového řízení, přičemž ukončení předložení písemných nabídek je stanoveno na 10. ledna 2018. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 3. ledna 2018 požádal insolvenční správce soud, zda by mohl soud o výjimce ze zákazu nabývání majetku rozhodnout tak, aby se syn dlužníka mohl zúčastnit výběrového řízení, aby následně nebyla koupě sporována. Správce dále uvedl, že eviduje několik zájemců o koupi a rušení řízení nebo jeho odklad by tak byl nežádoucí.

Soud posoudil žádost pana Tomáše Vejdělka, anonymizovano , bytem 503 43 Černilov 284, syna dlužníka, a s přihlédnutím k ust. § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon, a i s ohledem na podání insolvenčního správce povolil panu Tomáši Vejdělkovi výjimku k nabytí ve výroku uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Pro úplnost soud uvádí, že nepožadoval po správci aktuální stanovisko zajištěného věřitele a zástupce věřitelů, když tito souhlasili s udělením výjimky již u předchozí žádosti. Nadto pak souhlas s udělením výjimky znamená pouze to, že pan Tomáš Vejdělek se může o koupi předmětných nemovitostí ucházet, nikoli, že mu budou nemovitosti za jím nabídnutou cenu nutně prodány. Vyskytne-li se jiný zájemce o koupi těchto nemovitostí, který nabídne vyšší kupní cenu, budou nemovitosti prodány zájemci s vyšší kupní cenou. Záviset pak bude také na pokynu zajištěného věřitele, jeho požadavcích na výši kupní ceny apod.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 4. ledna 2018 Mgr. Marcela Ročňáková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Lenka Veselská