KSPA 48 INS 337/2011-B-220
Č.j.: KSPA 48 INS 337/2011-B-220

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Marcelou Ročňákovou v insolvenční věci dlužníka Ing. Romana Rajsnera, rč: 660517/0000, IČO 63610345, Tyršova 1507/11, 571 01 Moravská Třebová-Předměstí, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, povoluje výjimku k nabytí následujícího majetku, tj.:

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2218/1-orná půda v k.ú. a obci Jaroměřice, zapsaném na LV č. 1180 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku p.č.st. 254-zastavění plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 9-rodinná rekreace, a na pozemku p.č. 241/95-trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Úsobrno, zapsané na LV č. 109 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na bytové jednotce č. 461/12 nacházející se v budově č.p. 459, 460, 461-bytový dům stojící na pozemku p.č. 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, v k.ú. Medlánky v obci Brno, zapsané na LV č. 4073, včetně podílu ve výši id. 1/2 z id. 5610/316843 na společných částech výše uvedeného domu a pozemcích p.č. 666/156, p.č. 666/160, p.č. 666/19, p.č. 666/200, p.č. 666/201, p.č. 1738, p.č. 1739, p.č. 1740, p.č. 1741, p.č. 1742, p.č. 1743, p.č. 1744, p.č. 1751/24, p.č. 1751/25 spojeným s vlastnictvím bytu č. 461/12 a podíl ve výši id. 1/2 z id. 5610/316843 na pozemcích p.č. 666/149, p.č. 666/151, vše v k.ú. Medlánky v obci Brno, zapsané na LV č. 4033, 4073, 4204 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- město, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na osobním automobilu zn. OPEL CORSA, RZ 8B70735, VIN-WOLOSDL68D4093104, vedeném na jméno Ing. Václava Rajsnera, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 ke vkladu na vkladní knížce č. 2351776280/0800, vedeném na jméno Irena anonymizovano , anonymizovano , zůstavitelky, u České spořitelny, a.s., IČO 45244782, Praha, Olbrachtova 1929/62, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 ke vkladu na vkladní knížce č. 1413321210/0800, vedeném na jméno Irena anonymizovano , anonymizovano , zůstavitelky, u České spořitelny, a.s., IČO 45244782, Praha, Olbrachtova 1929/62,

z majetkové podstaty dlužníka Ing. Romana Rajsnera, rč: 660517/0000, IČO 63610345, Tyršova 1507/11, 571 01 Moravská Třebová-Předměstí, a to osobou blízkou-otcem dlužníka Ing. Václavem anonymizovano , anonymizovano , Jabloňová 461/5, 621 00 Brno.

Odůvodnění: isir.justi ce.cz

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 48 INS 337/2011-A-79, ze dne 6. února 2014, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j., 2 VSPH 603/2014-A-96, ze dne 18. dubna 2014, soud zjistil úpadek dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs. Insolvenčním správcem byla ustanovena DV Insolvence, v.o.s., DV Insolvence, v.o.s., V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4. Podáním doručeným soudu dne 18. září 2017 požádal pan Ing. Václav Rajsner, anonymizovano , Jabloňová 461/5, 621 00 Brno, otec dlužníka, o povolení výjimky ze zákona dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), a to k odkoupení podílu dědictví jeho zesnulé manželky Ireny anonymizovano od jeho syna Romana Rajsnera. Podáním ze dne 9. října 2017 insolvenční správce k výzvě soudu sdělil, že pokud bylo žádostí pana Ing. Václava Rajsnera myšleno povolení výjimky dle ust. § 295 IZ, tak insolvenční správce s udělením takové výjimky souhlasí za předpokladu, že do majetkové podstaty bude uhrazena adekvátní finanční hodnota zákonného dědického podílu. Správce současně uvedl, že dlužník v dědictví po své matce nabyl ve výroku uvedený majetek a doložil rozhodnutí Městského soudu v Brně o dědictví, že kterého má soud za doložené, že dlužník zdědil ve výroku uvedený majetek. Usnesením ze dne 18. prosince 2017, č.j.-B-211, pak soud vyzval Ing. Václava Rajsnera, aby doplnil svoji žádost o udělení výjimky, a to uvedl, zda udělení výjimky požaduje pro všechen majetek, který dlužník zdědil po zemřelé Ireně anonymizovano , či zda tuto výjimku požaduje udělit jen pro jednotlivé položky. Podáním doručeným soudu dne 28. prosince 2017 pak Ing. Václav Rajsner k výzvě soudu sdělil, že žádá o udělení výjimky na odkup veškerého majetku po zemřelé manželce Ireně anonymizovano . Dne 23. ledna 2018 insolvenční správce aktualizoval soupis majetkové podstaty, do kterého byl zahrnut ve výroku uvedený majetek, jenž dlužník zdědil po své zemřelé matce. Vzhledem k tomu, že žádný z věřitelů neprojevil zájem vykonávat svá práva ve věřitelském orgánu, vykonává činnost věřitelského výboru insolvenční soud, a to do doby, než bude případně věřitelský orgán zvolen. Souhlas soudu s povolení výjimky k nabytí majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou tak nahrazuje souhlas věřitelského orgánu. Soud posoudil žádost pana Ing. Václava Rajsnera, anonymizovano , Jabloňová 461/5, 621 00 Brno, otce dlužníka, a s přihlédnutím k ust. § 295 odst. 3 ve spojení s ust. § 66 odst. 3 IZ a s ohledem na vyjádření insolvenčního správce povolil panu Ing. Václavu anonymizovano výjimku k nabytí ve výroku uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka. Pro úplnost pak soud uvádí, že udělení výjimky znamená pouze to, že se otec dlužníka může o koupi tohoto majetku ucházet, nikoli, že mu bude nutně prodán.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 31. ledna 2018 Mgr. Marcela Ročňáková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Lenka Veselská