KSPA 48 INS 2430/2012-A-10
KSPA 48 INS 2430/2012-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Zuskovou v insolvenční věci dlužnice KERAMIZOL s.r.o., IČO 25276531, se sídlem Šedivská 739, 561 51 Letohrad, o insolvenčním návrhu věřitelky AGRO Žamberk, a.s., IČO 46506390, se sídlem Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, zast: JUDr. Petrem Nuckollsem, advokátem se sídlem Balcarova 2, 562 01 Ústí nad Orlicí,

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu ze dne 1. března 2012, č.j. KSPA 48 INS 2430/2012-A-7, se zrušuje.

II. Insolvenční řízení ve věci dlužnice KERAMIZOL s.r.o., IČO 25276531, Šedivská 739, 561 51, Letohrad, se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Dne 2. února 2012 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh věřitelky AGRO Žamberk, a.s., IČO 46506390, se sídlem Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, datovaný dne 25. ledna 2012, kterým se věřitelka domáhala rozhodnutí o úpadku dlužnice KERAMIZOL s.r.o., IČO 25276531, se sídlem Šedivská 739, 561 51 Letohrad. Tímto okamžikem bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice. Insolvenční soud insolvenční návrh věřitelky AGRO Žamberk, a.s. odmítl usnesením ze dne 1. března 2012, č.j.-A-7, dle ust. § 128 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ), neboť dospěl k závěru, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti. Téhož dne, kdy bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu došlo soudu podání navrhující věřitelky AGRO Žamberk, a.s., kterým vzala insolvenční návrh v plném rozsahu zpět. Následně navrhovatelka doručila insolvenčnímu soudu ještě odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, kterým se domáhala jeho zrušení a zastavení insolvenčního návrhu. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že navrhovatelka AGRO Žamberk, a.s. vzala svůj insolvenční návrh podáním doručeným soudu dne 1. března 2012, tedy téhož dne, kdy bylo soudem rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu, v celém rozsahu zpět. Insolvenčí soud tedy dle ustanovení § 129 a § 130 IZ nepravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zrušil a insolvenční řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze insolvenční navrhovatelka (§ 130 odst. 4 IZ), a to do patnácti dnů ode dne, kdy jí usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovatelce a dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 130 odst. 4, § 80 IZ).

V Pardubicích dne 2. dubna 2012

JUDr. Jaroslava Zusková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Kohoutková